Ecclesia

Ecclesia – informačná a komunikačná platforma Cirkvi

Platforma ecclesia je projekt v gescii Konferencie biskupov Slovenska, ktorého zámerom je zjednodušiť komunikáciu Katolíckej cirkvi, a to nielen internú, ale aj medzi veriacimi a úradmi, či inštitúciami Cirkvi.

Cieľom platformy ecclesia je vytvoriť potrebnú infraštruktúru pre komunikáciu medzi arcidiecézami a diecézami v ramci Katolíckej cirkvi na Slovensku na jednotnom princípe tak, aby fungovala ako univerzálna služba.

Informácie o platforme:
Služby platformy ecclesia
Popis platformy, softvér, návody, prístupy k platforme ecclesia
Kontaktné miesta platformy ecclesia

Ďalšie články a informácie o platforme ecclesia.

Informačnú a komunikačnú platformu Cirkvi tvoria nasledovné služby:
Univerzálne kontaktné miesta (formulárový systém)
Univerzálne kontaktné miesta slúžia ako asistované miesta umožňujúce komunikovať v rámci Cirkvi.
Kontaktné miesta zabezpečujú komunikáciu medzi farnosťami a arcibiskupskými i biskupskými úradmi v ramci Katolíckej cirkvi na Slovensku na jednotnom princípe tak, aby fungovali ako univerzálna služba pre obeh, schvaľovanie, správu a archiváciu formulárov a dokumentov.
Univerzálne kontaktné miesta nie sú matričným systémom, ide o zabezpečený obeh dokumentov.
Vďaka kontaktným miestam na farách, ktoré slúžia ako asistované miesta umožňujúce komunikovať v rámci Cirkvi, tak namiesto žiadateľa bude putovať jeho požiadavka.
Keďže univerzálne kontaktné miesta sú asistované kontaktné miesta, požiadavku prostredníctvom služby Ecclesia si nevybavuje žiadateľ sám, ale ju vybavuje v jeho mene pracovník asistovaného kontaktného miesta (kňaz vo farnosti, resp. ním poverená osoba na farskom úrade).
Komunikačná platforma
Komunikačná platforma zabezpečuje modernú a bezpečnú komunikáciu medzi jednotlivými úradmi a osobami nielen v rámci, ale i medzi (arci)diecézami. Komunikačnú platformu tvorí:
– elektronická komunikácia Katolíckej cirkvi na Slovensku;
– zabezpečené poštové schránky na doméne ecclesia.sk;
– informačná infraštruktúra a adresárové služby;
– groupwarové služby v rámci jednotlivých súčastí:
     – osobné a zdieľané kalendáre;
     – osobné a zdieľané adresáre kontaktov;
     – mobilné využívanie a zdieľanie dokumentov a súborov (Filr).
Všetky dáta komunikačnej platformy sú v kompetencii jednotlivých súčasti (diecéz), t.j. zabezpečené schránky, dáta adresárových a grouwparových služieb sa nachádzajú na interných systémoch (arci)diecéz.
Schematizmus
Na základe existujúcej infraštruktúry formulárového systému a komunikačnej platformy je možné vybudovať schematizmus Katolíckej cirkvi nielen ako webovú prezentáciu existujúce personálneho obsadenia farností a úradov (arci)diecéz, ale ako moderný systém, ktorý zahŕňa:
– verejnú webovú prezentáciu schematizmu v rozsahu podobnom s aktuálnymi schematizmami na webe + niektorými rozšíreniami (napr. geolokácia farností, …)
– administrátorskú konzolu na vykonávanie zmien (napr. preradenie kňaza z farnosti do inej)
– self-provisioning portál, t.j. webové rozhranie, do ktorého sa budú môcť používatelia prihlasovať, spravovať a aktualizovať, resp. dopĺňať informácie o sebe
– interný portál, t.j. webové rozhranie, v ktorom budú mať používatelia k dispozícii určitú množinu informácií o ďalších osobách, ktorá nebude prístupná na verejných stránkach
Schematizmus je v štádiu prípravy.
Popis platformy, softvér, návody, prístupy k platforme ecclesia
Pre používateľov služieb platformy ecclesia je k dispozícii interný portál platformy:

portal.ecclesia.sk

Interný portál obsahuje popis platformy, potrebný softvér, návody a informácie o prístupe k jednotlivým službám platformy.
Prístup na portál je chránený menom a heslom.

Verejné webové stránky platformy ecclesia sú k dispozícii na adrese:

www.ecclesia.sk

Verejné webové stránky platformy ecclesia obsahujú základné informácie o platforme, jej službách, použitých technológiách a zapojených súčastiach.

Kontaktné miesta platformy ecclesia
Označenie farského úradu, ktorý zároveň slúži ako univerzálne kontaktné miesto, t.j. miesto, ktoré zabezpečuje elektronický obeh dokumentov.
Zoznam univerzálnych kontaktných miest, t.j. farských úradov, na ktorých je prevádzkovaný formulárový systém platformy ecclesia, bude ešte doplnený…