Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Rímskokatolícka cirkev

Rímskokatolícka cirkev

Biskupstvo Rožňava

Čo na dnes?

Piatok, 22. 9. 2017, 13:44 hod.
 liturgická farba Piatok 24. týždňa v Cezročnom období NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť) 
Dnešné liturgické texty

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Adventné obdobie – Streda – 18.12.2013

erb_filo_rgb_FINALMt 1, 18-24

Na základe dnešných čítaní si môžeme pripomenúť kto je to ten, koho očakávame. Vychádzajúc z proroka Jeremiáša je výhonok z rodu Dávidovho, je spravodlivý výhonok, je múdry panovník, uskutočňovateľ práva a spravodlivosti na zemi, vodca, ba dokonca „budú volať Pán je naša spravodlivosť.“ Pokračovať v čítaní

Adventné obdobie – Utorok – 17.12.2013

erb_filo_rgb_FINALMt 1, 1-17

Dnešným dňom sme vstúpili do druhej časti adventnej doby. Všetky texty, tak misála ako i Lekcionára a Liturgie hodín sú zamerané na priamu prípravu na slávnosť Narodenia Pána. Ľudská myseľ sa zameriava na očakávanie druhého Kristovho Pokračovať v čítaní

Adventné obdobie – Pondelok – 16.12.2013

erb_filo_rgb_FINALJe dobre si položiť v strede adventnej doby základnú otázku: Kto je Boh? Advent znamená príchod. Príchod koho? Kto by to nevedel?  Príchod Krista. Kto je to Kristus? Je Boh, ktorý sa stal človekom. Takto stručne vieme odpovedať. Odpoveď na danú otázku vieme nadobudnúť,  keď si vezmeme na pomoc Sväté písmo, Katechizmus, Misál, Pokračovať v čítaní

Adventné obdobie – Sobota – 14.12.2013

erb_filo_rgb_FINALPredchodca Pána Ježiša nám pomáha stretnúť sa s Ježišom, ktorý prichádza. Pán Ježiš ho spomína v súvise s Eliášom. Hovorilo nám o ňom prvé čítanie z Knihy Sirachovho syna. Zvolal: „Aký slávny si, Eliáš, svojimi zázrakmi“.  O jeho osude hovorí sám Pán Ježiš: „Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním čo chceli.“  Pán Ježiš ho dáva do podobnosti Pokračovať v čítaní

Adventné obdobie – Piatok – 13.12.2013

erb_filo_rgb_FINALSpontánne sa ponúka otázka, ktorá obsahuje ďalšie, či morálny život kresťana je ťažký? Či Ježiš nebol sama nábožnosť a odpúšťanie vzhľadom k našim slabostiam? Nepovedal sám, že neprišiel kvôli spravodlivým ale kvôli hriešnikom? To je samozrejme pravda, Ale ukazuje nám cestu, ktorá je ľahká, ale musí ísť a viesť cestou Božích prikázaní. Pokračovať v čítaní

Adventné obdobie – Štvrtok – 12.12.2013

erb_filo_rgb_FINALDnešné čítanie je vlastne povzbudením. „Neboj sa, ja ti pomôžem!“ Izrael sa nemá báť, aj keď je malý ako „červíček“ , aj keď je ich málo, len „hŕstka“. Presviedča ich  ,,že on sám im pomôže“ (porov. v. 14. 15). V žalme 145 sa im predstavuje ako „milostivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi láskavý“. Toto sú slová, ktoré sa hodia do  tejto adventnej doby, nakoľko si chceme očistiť svoje srdcia, svoje vnútro, aby Pán nás našiel pripravených. Pokračovať v čítaní

Adventné obdobie – Streda – 11.12.2013

erb_filo_rgb_FINALVčera sme počuli, akou posilou pre zajatých židov boli slová proroka, že Pán prichádza so všetkou mocou. Lenže, aby si nemysleli, že je to prázdna fáza, prázdne slová, zdôrazňuje im, že sa majú pozrieť hore. „Zdvihnite oči k nebu a pozrite: kto toto všetko stvoril?… Taká nesmierna je jeho moc a sila… stvoril zemské končiny… On dáva unavenému silu“.   Pokračovať v čítaní

Adventné obdobie – Utorok – 10.12.2013

erb_filo_rgb_FINALSväté evanjelium nám dáva odpoveď na otázku, prečo náš Otec nechce aby sme zahynuli. Po prečítaní 1. čítania zostala nám v ušiach znieť jedna veta, ktorou sme odpovedali vstupujúc do žalmu: „Hľa, Pán prichádza so všetkou mocou“ . Týmto proroctvom ohlasoval prorok Izaiáš vyslobodenie židov z babylonského zajatia. Pokračovať v čítaní

Adventné obdobie – Pondelok – 9.12.2013

erb_filo_rgb_FINALNepoškvrnené Počatie

Panna Mária je našou sprievodkyňou na ceste Adventným obdobím, v ktorom ideme v ústrety Pánovi. Jej neporušenosť, nepoškvrnenosť má pôvod v jej synovi, Ježišovi Kristovi. Jej  cesta je aj našou cestou. Jej život, jej cestu charakterizuje čistota. Predsa však jej cestu charakterizuje zápas, bolesť, životné problémy a v tom je nám blízka. Je však medzi nami jeden rozdiel, ktorý vidíme z prvého čítania z Knihy Genezis. Pokračovať v čítaní

Adventné obdobie – Sobota – 7.12.2013

erb_filo_rgb_FINALBoh potešuje svoj ľud. Cez proroka odkazuje: „Sionský ľud, ty nebudeš plakať ustavične.“  Mesiáš prinesie zmenu. Bude to vlastne zmilovanie sa nad nim. „Pán vám dá“ (v. 19). Boh je darcom. Cez dary prírody, cez duchovné dary. Aj cez dar spásy. „On nás spasí“ (Al. verš. On nás spasí.) V evanjeliu Pán Ježiš rozposiela učeníkov s tým,  že majú zadarmo dávať to, čo zadarmo dostali.  Keď Pán Ježiš videl zástupy, ako boli zmorené a sklesnuté, „ako ovce bez pastiera“ čo urobil, čo im dal? Zľutoval sa nad nimi. Toto zľutovanie bolo zo strany Pána Ježiša dar! Bernanos v knihe Denník vidieckeho farára hovorí,  že všetko je milosť.

Adventné obdobie – Piatok – 6.12.2013

erb_filo_rgb_FINALV modlitbe dňa čiže v orácii sme sa modlili: „Pane Ježišu, prejav svoju moc a príď“. Prvý príchod Pána, nemyslíme teraz len na jeho narodenie, ale aj na jeho účinkovanie, bol spojený s prejavmi moci. Boli to zázraky čiže znamenia, konkrétne v tom, že otvoril zrak slepým. Pred evanjeliom nám  verš zvestoval túto pravdu. „Hľa, náš Pán príde s veľkou mocou a osvieti zrak svojich služobníkov“. To je adventná pravda, ktorú potvrdzuje evanjelium slovami: „A oči sa im otvorili“ (v.30). Tento zázrak je spojený s vierou slepcov. „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“ Viera je svetlo. Svätý Otec František dal svojej prvej encyklike názov Lumen fidei. Osvojme si zvolanie žalmu a cez deň si ho opakujme: „Pán je moje svetlo a moja spása“.

Adventné obdobie – Štvrtok – 5.12.2013

erb_filo_rgb_FINALVoľakedy val a hradby okolo mesta boli podmienkou bezpečnosti a istoty. Obrazne sa to vzťahuje aj na Mesiáša.  „V ten deň sa bude v judejskej krajine spievať táto pieseň: pevné mesto máme, v ňom sa zachránime: Pán ho obohnal valom a hradbami“ (v. 1). A predsa ich neuchránili pred nepriateľom. Lenže Mesiáš je skutočnou istotou. Prorok o ňom hovorí: „Má ducha pevného“. Pokračovať v čítaní

Adventné obdobie – Streda – 4.12.2013

erb_filo_rgb_FINALÚstredným výrazom je „hostina“.  Prorok Izaiáš predpovedá: „Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami“ (Iz 25,6). Príchod Mesiáša predkladá v obraze hostiny.

Žalm 23 predkladá a zdôrazňuje tú istú myšlienku ale už na osobnej rovine. „Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma… dušu mi….“ (v. 1). Je to tá istá atmosféra ako pri hostinách. „Prestieraš mi stôl…“. Pokračovať v čítaní

Adventné obdobie – Utorok – 3.12.2013

erb_filo_rgb_FINAL„V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja“ (Ž 72, 7; resp.) Ide o mesiášsky žalm. Hovorí o Mesiášovi. Pripisuje mu „spravodlivosť, „právo“, „pokoj“. Tu vidieť zhodu s prvým čítaním, ktoré nám vykreslilo obraz Mesiáša a žalm ho potom potvrdzuje. Bude spravodlivo súdiť, vládnuť (porov. v. 2, 7, 8). Čo to znamená? „Nebude súdiť podľa zdania očí, ani nebude karhať podľa počutia“ (Iz 11, 2). Evanjeliá potvrdzujú túto pravdu, napr. príbeh s cudzoložnou ženou. Pokračovať v čítaní

Adventné obdobie – Pondelok 2.12.2013

erb_filo_rgb_FINALAdvent znamená príchod. Pán prichádza a my mu ideme v ústrety. „Budú k nemu prúdiť všetky národy (Iz 2, 1). Všetko bude smerovať k záchrane, ako to tvrdí čítanie v roku A „chválou všetkých, ktorí sa zachránia z Izraela“ (Iz 4, 2). Na ceste v ústrety Pánovi sa približujeme ako hriešni. Uznávame to pred sv. prijímaním, keď ideme v ústrety Pánovi a vyznali sme liturgicky „Pane, nie som hoden, aby si vošiel“. Všimnime asi odpoveď Pána Ježiša adresovanú stotníkovi: „Prídem a uzdravím ho.“  (Mt 8, 6). Pán Ježiš je ten, ktorý nás vie urobiť hodnými, aby vošiel k nám, do nášho srdca. Takto sa modlíme v Druhej eucharistickej modlitbe: „Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných“. 

Dekrét

Konferencia biskupov Slovenska schválila počas 75. plenárneho zasadania v dňoch 3.-4. júla 2013 v Nitre (prot.č. K-553/2013) slovenské znenie formúl so zmienkou sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, v II., III. a IV. eucharistickej modlitbe v zmysle dekrétu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí Paternas vices zo dňa 1. mája 2013. Pokračovať v čítaní

Odpustová slávnosť sv. Kataríny v Smolníku

Sviatok sv. Kataríny Alexandrijskej si pripomenuli aj veriaci z obce Smolník. Dňa 24. novembra 2013 sa v tamojšom kostole konala odpustová slávnosť. Slávnostná sv. omša sa začala o 10.30 hodine a správca farnosti CSILic. Jozef Spišák na nej privítal veriacich nielen zo Smolníka, ale aj z okolitých farností. Hlavným celebrantom bol prof. Mons. Jozef Jarab, rektor Kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Pokračovať v čítaní

Biblická olympiáda 2013-2014 – Z tmy do svetla

biblicka olympiada logoDo pozornosti všetkým kňazom a katechétom rožňavskej diecézy.

 Predmet súťaže:       Vybrané knihy Svätého písma:

STARÝ ZÁKON:             Kniha Exodus (kap. 1-24)

                                             Kniha proroka Jonáša

 NOVÝ ZÁKON:             Evanjelium podľa Jána

      Spoločná téma vybraných kníh: Z tmy do svetla

 

Podmienky súťaže: Pokračovať v čítaní

Godzone Tour 2013 : ARMÁDA KRÁĽA 11.11. – 16.11. 2013

Dávame do pozornosti

960059_245038425655019_1854169961_n

11.11.2013 – Poprad – Aréna – 18:00 
12.11.2013 – Košice – Cassosport hala – 18:00
13.11.2013 – Považská Bystrica – Mestská športová hala – 18:00
14.11.2013 – Partizánske – Mestská športová hala – 18:00
15.11.2013 – Trnava – Hotel Empire – 18:00
16.11.2013 – Banská Bystrica – Športová hala Štiavničky – 18:00

Dekanátne stretnutie mládeže breznianskeho dekanátu – 05.10.2013

Už sa stalo skoro tradíciou, že sa mládež nášho dekanátu pravidelne stretáva, aby sme sa navzájom povzbudili vo viere a zdieľali spolu radosť z prítomnosti nášho Pána Ježiša Krista. Po dekanátnych stretnutiach mládeže v Brezne – Mazorníkove, Pohronskej Polhore, Brezne – meste, prišla na rad farnosť Valaská. Začneme v sobotu 05. októbra 2013 o 10:00 hod. vo farskom kostole vo Valaskej. Je pripravený bohatý program, klasický guláš a veríme, že vy si prinesiete so sebou dobrú náladu, túžbu po Pánu Bohu a dokonca aj chuť súťažiť.

Veľmi sa na vás všetkých tešíme!

Pre bližšie informácie kliknite na obrázok:

plagat-web

Uplynulo 100 rokov od kňazskej vysviacky biskupa Róberta Pobožného 1913 – 2013

Róbert Pobožný prežil svoje detstvo a mladosť v dobe, ktorá mala veľké pozitíva pre duchovný život veriaceho človeka. Cirkev prehĺbila úctu k Srdcu Ježišovmu, zaviedla časté sväté prijímanie veriacich a žiakom bolo umožnené včasné prvé sväté prijímanie. Tieto skutočnosti ovplyvnili jeho mladosť v zbožnom prostredí rodičovského domu a stali sa pevnými základnými piliermi pre jeho ďalší život, Pokračovať v čítaní