Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

1. Príhovor (8. máj 2023) - 2. časť

Fatimské posolstvá

Fatima je najnavštevovanejšie mariánske pútnické miesto. Počuli sme, že toto námestie pojme pol milióna pútnikov a v čase výročí zjavení 12. – 13. mája tu býva veľmi veľa ľudí. Fatimu možno nazvať centrom obnovy sveta. Tu si možno uvedomiť, čo Pán Boh cez zjavenia Panny Márie a disponibilitu troch jednoduchých detí spustil vo svete. Aké úžasné hnutie modlitby za obrátenie hriešnikov, za pokoj.
                                                                                         
Dobre vieme, aký veľký bol záujem o tretie Fatimské tajomstvo. Sestra Lucia napísala text tretej časti tajomstva dňa 3. januára 1944. Na zapečatenú obálku obsahujúcu text tretej časti tajomstva sr. Lucia napísala, že obálka smie byť otvorená až po roku 1960.

Treba si však uvedomiť, že aby sa pochopilo tretie Fatimské posolstvo, treba pochopiť najskôr prvé a druhé. Teda bez pochopenia prvého a druhého tajomstva sa nepochopí tretie.

Prvé posolstvo

Panna Mária ukázala deťom peklo, ako dôsledok hriechu. Uvedomujeme si, že Panna Mária „mala odvahu“ ukázať túto hroznú skutočnosť (neviditeľnú ľudskému zraku na zemi) malým deťom? Netraumatizovala tieto deti. Ona vedela, čo môže a ako sa deti k tomu postavia. Bolo to čosi mimoriadne a ona nad tým držala ruku. Porovnajme si to s dnešnou výchovou a formáciou detí.  Deti sú chránené od normálnych a bežných námah. Aj od udalostí, ktoré nie sú ľahké, ale patria k ľudskému životu a životu na tejto zemi. Napríklad pohreb človeka. Kde a kedy sa má dieťa a mladý človek pripravovať na poznanie, chápanie a prijímanie cyklu života človeka? Cyklu, ktorý čaká jeho samotného? A to nielen obdobia prípravy na odchod z tohto sveta a momentu prechodu do večnosti, ale aj prekonávania bežných denných námah, s ktorými je spojený každý ľudský život. Pri formácii detí a mladých je veľmi potrebné viesť ich k rovnováhe v živote.

Druhé posolstvo

V nadväznosti na zobrazené pekelné hrôzy zatratených ľudí, Panna Mária vyzývala na pomoc pre záchranu ľudských duší pred pekelným ohňom. Boh chce zaviesť vo svete úctu k jej Nepoškvrnenému Srdcu. Tiež varovala ľudstvo pred ďalšou svetovou vojnou, ešte strašnejšou, ako bola vtedy ešte prebiehajúca prvá svetová vojna, ak ľudia neprestanú urážať Boha. Aby sa zabránilo týmto katastrofám, vyslovila požiadavku zasvätenia Ruska jej Nepoškvrnenému Srdcu, a zmierne sväté prijímania na prvé soboty v mesiaci. Splnenie tejto požiadavky malo priniesť obrátenie Ruska a mier. Ak sa tak nestane,  rozšíria sa z Ruska bludy do celého sveta, rozšíria sa vojny, a budú aj iné veľké utrpenia. Panna Mária však povedala, že jej  Nepoškvrnené Srdce napokon zvíťazí, Svätý Otec jej zasvätí Rusko, ktoré sa následne obráti a svetu bude darované obdobie mieru a pokoja. Súčasne uviedla, že Portugalsko si zachová dogmu viery.

Panna Mária pridala k modlitbe svätého ruženca modlitbu:

„Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.“

Panna Mária pri zjaveniach stále vyzývala deti, ale cez ne patrí táto výzva aj nám všetkým, k modlitbe zvlášť svätého ruženca za obrátenie hriešnikov a prinášaniu obiet za obrátenie hriešnikov. Deti prejavili Panne Márii ochotu, veľa sa modlili, až padali od únavy, prinášali obety, aj také, ktoré si samé ukladali a ktoré neboli ľahké.