Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

15. ročník Biblickej olympiády pre školský rok 2015/2016

biblicka olympiada logoDávam do pozornosti všetkým žiakom, študentom, katechétom a kňazom 15. ročník Biblickej olympiády.

Všetkých Vás pozývam a povzbudzujem k zapojeniu sa do súťaže, čítaniu a práci so Svätým písmom a potom k fair- play súťaženiu. :) Nech Vás povzbudí  aj motto sv. Hieronyma „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“. Verím, že Vás bude čo najviac, a teším sa na Vašu účasť.

Cieľ:   Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Kategórie účastníkov:

1 kategória:     žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií

2 kategória:     žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

Predmet súťaže:        Vybrané knihy Svätého písma:

STARÝ ZÁKON:       Prvá kniha Samuelova

NOVÝ ZÁKON:         Evanjelium podľa Lukáša

Spoločná téma vybraných kníh: Radosť z Božieho posolstva

Podmienky súťaže:

Prostredníctvom písomnej prihlášky sa do súťaže môže prihlásiť každá škola (verejná, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí.

Písomnú prihlášku, (nájdete ju www.kpkc.sk/biblicka-olympiada)

je potrebné doručiť na adresu: Farský úrad Kokava nad Rimavicou,  Kukučínova 38,           985 05 Kokava nad Rimavicou,  tel.047/429 3138

do 30. 11. 2015. Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže!!!

V triednom a školskom kole súťažia jednotlivci. Z nich sa v rámci každej kategórie podľa výsledkov školského kola vytvorí trojčlenné súťažné družstvo, ktoré postúpi do dekanátneho (okresného) kola. Mená trojčlenného družstva zašle škola na tlačive Potvrdenie o priebehu školského kola. Viac informácii (prihláška, predbežný harmonogram, študijné materiály atď.) môžete nájsť na webovej stránke Katolíckeho a pedagogického a katechetického centra  www.kpkc.sk/biblicka-olympiada

                                                                                                                  Mgr. Jozef Bednárik,

                                                                                              koordinátor súťaže za rožňavkú diecézu.