Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézny program pre mládež v roku 2014

20140129_132511Kríž je symbolom kresťanstva. Drevo kríža je pre kresťana katolíka stromom života. 

Drahí bratia kňazi, naša Rožňavská diecéza má putovný kríž mládeže. Tento kríž bol požehnaný diecéznym biskupom Mons. Vladimírom Filom. V spojení s ním a aj na základe jeho túžby sa spája evanjelizačný program mládeže v našej diecéze v roku 2014 s putovaním tohto kríža. Tento rok je zvláštnym aj v tom, že prežívame tak „Rok rodiny“ ako aj „Rok Sedembolestnej Panny Márie“. Využime ponúknutý čas a práve preto sa obraciam na vás s prosbou, aby ste sa zapojili do tohto programu a prispeli tak k rastu a dozrievaniu viery mladých ľudí v našej diecéze.Nech nás neodrádza to, že v našich farnostiach je možno príliš málo mladých ľudí. Veď stačí trocha kvasu, aby prekvasil celé cesto (porov. 1 Kor 5, 6). Aj zopár zapálených mladých môže urobiť veľké dielo a Kristova láska sa prostredníctvom nich môže rozhorieť v srdciach ďalších. Zároveň sa na jednotlivých spoločných stretnutiach môžu spoznávať a posilniť vo viere, v láske i v nádeji a zdieľať svoje skúsenosti zo vzťahu s Bohom.

Informujte, prosím, o tomto programe mladých vo vašej farnosti – ale aj rodiny a starších – aby sme maličkými krokmi mohli kráčať vpred po ceste kríža za Kristom. „Sami to nedokážeme, ale keď sa spojíme, vďaka spoločnému úsiliu to môže byť nová možnosť pre našu diecézu hlbšie spoznať Boha, odovzdávať a šíriť jeho radostnú zvesť a posilniť sa vo viere, v láske a v nádeji.“

 Program putovania kríža mládeže v roku 2014

 I . POLROK 2014

 Evanjelizačný program v prvom polroku 2014 má tri časti:

 1. Farská katechéza a evanjelizačný program

 Počas aspoň dvoch víkendov (piatok a sobota) nech sa koná modlitbové spoločenstvo s mládežou v rámci farnosti. Zapojiť doň možno aj rodiny a starších ľudí i jestvujúce spoločenstvá. Program týchto stretnutí je na zvážení miestneho farára, no nech nechýba prednáška a diskusia s mladými na tému „Kristov kríž“ (vhodná je spojiť ju s krížovou cestou, adoráciou...). Vyvrcholením programu nech je vysluhovanie sviatosti zmierenia a slávenie svätej omše.

 2. Dekanátne stretnutia mládeže spojené s katechézou a evanjelizačným programom

 Modlitbové spoločenstvo mladých z farností jednotlivých dekanátov, ktoré nech sa uskutoční v niektorú sobotu podľa časového harmonogramu v jednotlivých dekanátoch pod vedením vsdp. dekanov v spolupráci s kňazmi svojho dekanátu. V rámci programu nech nechýba prednáška a diskusia s mladými na tému „Kristov kríž“, ktorú nech si pripraví vopred určený kňaz – hosť (ktorý tiež môže v rámci sv. omše povedať homíliu). Je dobré zapojiť aj rodiny a starších ľudí, prípadne aj spoločenstvá, podobne ako pri farských stretnutiach. Časový harmonogram a plánovaný program týchto stretnutí je uvedený nižšie.  

 3. Diecézne stretnutie mládeže

 Program sa uskutoční v piatok, sobotu a nedeľu (dátum sa upresní) v júni 2014 v Rožňave.

 Časový harmonogram stretnutí v I. polroku 2014

 Február  - Malohontský dekanát a Novohradský dekanát (Halič  22.02.2014)

Marec - Brezniansky dekanát a Hronský dekanát (Závad. n/Hronom 22.03.2014)

Apríl  - Spišský dekanát a Jasovsko-turniansky dekanát (Margecany 26.04.2014)

Máj  - Rožňavský a Muránsky dekanát (Revúca 24.05.2014)

Jún            Diecézne stretnutie mládeže (Rožňava 20 -22.06.2014)

Máj – putovanie mládeže do Úhornej 9. Mája 2013

Vytvoria sa dve skupiny pútnikov:

I. stretnutie v Rožňave pred biskupským úradom do 09:00 hod.; požehnanie na cestu a odchod na pútnické miesto

II. stretnutie v Smolníckej Hute do 09:00 hod.; požehnanie na cestu a odchod na pútnické miesto.

Ktokoľvek sa môže kdekoľvek pripojiť k púti individuálne, alebo prostredníctvom farskej púte.

 

II . POLROK 2014

Júl                  – putovanie mládeže do Levoče 

August          – čas oddychu a dovoleniek 

September – slávnostné „Veni Sancte“ v Katedrálnom chráme Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave pre deti a mládež Rožňavskej diecézy (súčasťou programu bude aj stretnutie katechétov)

–  návšteva pamätného miesta na Podrákoši, kde v roku 2003 slávil svätú omšu blahoslavený Ján Pavol II. 

- púť mladých do národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne!!!

Október       – jesenné stretnutie mládeže (stretnutie spojené s výletom na Kláštorisko, program sa upresní)

November   –  farské stretnutia a katechézy zamerané na rast a zveľaďovanie domácich spoločenstiev; možnosť duchovných cvičení a príprava na ne; pozvanie hosťa do farnosti (v menších farnostiach možno po dohode medzi kňazmi stretnutia spojiť); taktiež dekanátne stretnutia mladých.

December   – predvianočné duchovné cvičenia pre mladých (v prípade potreby aj v dvoch turnusoch; miesto a čas sa upresní)

–   vyslanie koledníkov Dobrej noviny v Rožňave: stretnutie detí a mládeže s diecéznym biskupom; sv. omša slávená v Katedrálnom chráme Nanebovzatia Panny Márie 

Plánovaný program dekanátnych stretnutí

09:00          - úvodná modlitba a privítanie mladých

                        - mládežnícke piesne (modlitby chvál)

                        - svedectvá

                       - hovorené slovo, diskusia

                      - prednáška hosťa

 11:00         - slávenie svätej omše

                        - eucharistická adorácia v závere sv. omše

 12:30            - posedenie a občerstvenie (obed)

                        - diskusia mladých

                        - spoznávanie sa

 14:00            - krížová cesta ulicami mesta s putovným krížom mládeže

15:00            - korunka k Božiemu milosrdenstvu; záver stretnutia

 Ak si to situácia bude vyžadovať, podľa úsudku vsdp. dekanov možno program stretnutia vhodnejšie časovo prispôsobiť. Počas programu je potrebné zabezpečiť aj kňazov, ktorí budú vysluhovať sviatosť zmierenia a budú k dispozícii mladým na duchovný rozhovor.

 Program diecézneho stretnutia mladých sa vypracuje a bude včas rozoslaný do všetkých dekanátov diecézy.

 Program schválil 31.01.2014 v Rožňave  Mons. Vladimír Filo, rožňavský biskup