Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Kostol Krista Kráľa v Lučenci - Rúbanisku privítal stovku mladých

O tom, že Kristovi Kráľovi nie je nič nemožné a že sa oplatí mať odvážne očakávania, sa dňa 10. frebruára mohli presvedčiť veriaci z Novohradského a Malohontského dekanátu. V tento deň sa totiž konalo Dekanátne stetnutie mládeže spomínaných dekanátov na sídlisku Rúbansiko v Lučenci. Kostol zaplnilo viac než sto mladých ľudí, ktorí prišli v sprievode svojich kňazov a rehoľníkov, pričom tento krásny počet predčil všetky smelé odhady aj očakávania.

Dekanátne stretnutia mladých sú súčasťou pastoračných aktivít pre mládež a konajú sa každoročne v jednotlivých dekanátoch. Cieľom je vytvoriť pre katolícku mládež priestor spoločného stretávania sa, spoznávania sa a budovania vzájomných vzťahov, ako aj vytvoriť priestor na spoločnú modlitbu a posilnenie viery.

Najdôležitejšou časťou sobotného stretnutia bolo stretnutie s Ježišom Kristom v Eucharistii, preto program začínal o 10tej hodine sv. omšou, ktorú celebroval biskupský vikár vsdp. Gabriel Rákai. V homílii sa mladým prihovoril dekan vsdp. František Adrián Olach. Veľmi pekne a pútavo priblížil život a odvahu blahoslaveného dona Titusa Zemana, ktorého relikviu mohli mladí vidieť a neskôr si ju aj uctiť. Celá homília, presiaknutá odvahou blahoslaveného dona Titusa, povzbudzovala a vyzývala mladých k odvahe v ich každodennom živote.

Po sv. omši sa mladým prihovoril koordinátor pastorácie mládeže Rožňavskej diecézy vdp. Patrik Balázs. V prednáške sa dotkol tém Odvážneho roka, ako aj niekoľkých zaujímavostí o blahoslavenom donovi Titusovi Zemanovi. Mladých povzbudil k odvahe a pozval na Diecézne stretnutie mladých do Heľpy, kde sa všetci mladí diecézy stretnú s o. biskupom Stanislavom Stolárikom.

Po nasýtení ducha, mohli mladí nasýtiť aj svoje telo, a pritom vo vzájomných rozhovoroch a milých stretnutiach budovať spoločnstvo.

Poobedný program bol zameraný prakticky a bol pre mladých výzvou k odvahe v ich vlastnom živote. Aktivita, ktorú realizovali spolu s laickou koordinátorkou pastorácie mládeže Alexandrou Bundovou, mala za cieľ priviesť ich k odvahe v konkrétnej ťažkosti v ich živote. Odvahu zmeniť sa, alebo aspoň nastúpiť na túto cestu zmeny, mohol každý vyznať priamo Ježišovi konkrétnym skutkom, pričom veľmi povzbudzujúcim bolo to, že mnohí mladí tak rozhodne a s odvahou urobili. Aktivita bola ukončená spoločnou modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva, ktorú viedol farár vdp. Jozef Haľko. Po nej bola možnosť verejnej úcty relikvie blahoslaveného dona Tistusa Zemana.

Týmto vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať pátrovi vdp. Vincentovi Zontákovi za prijatie a prípravu stretnutia, ako aj všetkým Bohu známym, ktorí sa na príprave podieľali.

Nech je naveky sláva Ježišovi Kristovi, nášmu Kráľovi!  Pochválený buď Ježiš Kristus!