Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Naša diecéza má troch novokňazov a dvoch diakonov

8. jún 2019 bol pre našu Rožňavskú diecézu slávnostným dňom. Dňom, kedy sa v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave konala kňazská a diakonská vysviacka. Každoročne slávime túto milú slávnosť plní vďačnosti Pánu Bohu za dar povolania, ustanovenia sviatosti kňazstva i za Jeho veľkú vykupiteľskú lásku, ktorou nás zahŕňa prostredníctvom svojich služobníkov oltára.

Počas tohto eucharistického slávenia prijali z rúk otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika sviatosť diakonátu dvaja kandidáti: Ján Horvát a Peter Manko. Sviatosť kňazstva prijali traja kandidáti: Štefan Baláž, Matúš Boháčik a Róbert Likavčan. Na slávnosti boli prítomní kňazi z viacerých diecéz Slovenska, predstavení Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach spolu s bohoslovcami a aj mnohí rehoľníci.

V homílii otca biskupa zazneli slová, ktoré svätencov i nás povzbudzovali ku konaniu zrelých skutkov. Novo vysvätení, ale i všetci prítomní kňazi boli otcom biskupom opätovne pozvaní k duchovnému životu a zvlášť ku každodennej 15 minútovej adorácii, skrze ktorú sa môžu hlbšie spojiť s Ježišom Kristom, Najvyšším kňazom a pastierom a tak sa ešte hlbšie vnárať do tajomstiev kňazstva a snažiť sa premodliť každú jednu farnosť našej diecézy.

Na záver tejto slávnosti otec biskup poďakoval všetkým prítomným kňazom za to, že prišli do Rožňavy, aby sa zúčastnili na vysviacke, ktorá je veľkým dňom pre novo vysvätených, ale aj pre celú diecézu. Osobitne poďakoval pánu rektorovi a predstaveným seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, v ktorom sa na kňazstvo pripravujú aj bohoslovci z našej diecézy. Poďakoval im, že prišli so všetkými bohoslovcami na túto slávnosť. Cez nich tlmočil svoju vďaku pánu arcibiskupovi Mons. Bernardovi Boberovi a pomocnému biskupovi Mons. Markovi Forgáčovi za toto gesto jednoty a vzájomnosti.

[ngg src="galleries" ids="87" display="basic_slideshow" gallery_width="960" gallery_height="720" thumbnail_link_text="zobraziť všetky obrazky"]