Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Návrat k Eucharistii - prameňu a vrcholu celého kresťanského života

Už takmer 2 mesiace sú opäť otvorené naše kostoly a máme možnosť zúčastňovať sa slávenia sv. omší.

„Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach.

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200617021 

Mnohí sa do kostolov vrátili, aby sa zúčastňovali na eucharistickej obeti Pána slávenej počas svätých omší, aby prijímali Chlieb života, aby prichádzali pozdraviť, adorovať Pána prítomného vo Sviatosti Oltárnej.

Niektorí možno ešte stále potrebujú povzbudenie, motiváciu pre návrat do Božích chrámov, pre oživenie vedomia, že „stôl pripravený pre nás v Eucharistii je totiž zároveň stolom Božieho slova i stolom Pánovho tela.“ (KKC 1346) Bez chleba sa nedá žiť. V modlitbe Otče náš prosíme Pána Boha o  každodenný chlieb pre život nášho tela, ale  potrebujeme aj Chlieb pre život duše – Eucharistiu.

Pre všetkých, ktorí chcú načerpať, prehĺbiť poznanie, potrebu a potom následne aj hlbšie prežívať tajomstvo eucharistického slávenia, významu kostolov ako Božích chrámov a nasledovať príklad Panny Márie, počas mesiaca júla na našej stránke postupne uverejníme v textovej podobe duchovné cvičenia, ktoré mal náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik v TV LUX v dňoch 16. – 19.3. 2020.

V čase dovoleniek, prázdnin môžu byť pre nás duchovnou obnovou v Roku Eucharistie, ktorý v našej diecéze prežívame, pri návrate k sláveniu sv. omší v kostoloch, čo bolo počas pandémie nemožné.

Tieto témy nemusia poslúžiť len dospelým, ale celým rodinám, ak ich obsah rodičia, starí rodičia priblížia deťom a mladej generácii spôsobom, ktorý im je blízky a pochopiteľný. Je to tiež príležitosť upevňovať sa vo viere a tým nechať v sebe a v našom národe stále rásť a silnieť dar viery, ktorý nám priniesli sv. Cyril a Metod, ktorých budeme sláviť 5. júla.

 

Témy jednotlivých prednášok duchovných cvičení otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika:

16.3.2020 – Kamene „kričia“ alebo pozývajú?

17.3.2020 – Chrám má byť naplnený Božou slávou.

18.3.2020 – Energetická sila Eucharistie.

19.3.2020 – Panna Mária – Eucharistická žena.