Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zasvätenie Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v

14. októbra 2017 Rožňava privítala vyše 3000 pútnikov z farností diecézy, ale aj z iných miest Slovenska na slávnosti Zasvätenia Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Na slávnosť prijali pozvanie aj primátori a primátorky miest a starostovia a starostky obcí, na území ktorých sa nachádzajú farnosti diecézy.

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie bolo vyvrcholením deväťmesačnej prípravy, ktorá začala 15. januára 2017, kedy bola z Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave, z kaplnky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho prenesená socha Fatimskej Panny Márie do rožňavskej Katedrály Nanebovzatia Panny Márie, aby odtiaľto diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik zahájil putovanie sochy Panny Márie po všetkých farnostiach diecézy. Vtedy v príhovore počas pobožnosti povedal: „Chceme, aby naša duchovná  obnova, prispela k  hlbokému očisteniu, zapusteniu, upevneniu našich duchovných koreňov, aby po deviatich mesiacoch - 14. októbra, keď sa stretneme na konci našej obnovy, aby sme zasvätili diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, aby sme mohli cítiť, že nejakým spôsobom sa očistilo naše srdce. Srdce jednotlivca, srdcia cirkevných spoločenstiev, farských spoločenstiev, i celej diecézy... 

Vykročili sme spolu s Máriou, ktorá pred sto rokmi výrazne vstúpila do ľudského času, do ľudského konania.“ Upozornil, že  veľakrát sa stáva, že keď sa udejú aj veľmi veľké udalosti, svet môže ostať hluchý a veľké ponuky neba, ktorými boli aj zjavenia Panny Márie vo Fatime a jej posolstvá a predpovede, ostanú nepovšimnuté, bez odozvy. My sa však nechceme takto stavať k ponúkaným výzvam, ktoré sme dostali od Panny Márie vo Fatime. 

V prvú februárovú sobotu potom začal deviatnik pobožnosti fatimských sobôt, ktorý sa modlil v celej diecéze. Počas týchto deviatich mesiacov otec biskup Stanislav Stolárik sprevádzal diecézu zvlášť prostredníctvom homílií a pastierskych listov v hlbšom chápaní posolstva Panny Márie, vo vysvetľovaní zmyslu toho, čo nám prišla Panna Mária povedať a čo bude aktuálne vždy a tiež v uvádzaní tohto všetkého do praktického kresťanského života. Uskutočnili sa viaceré diecézne stretnutia, najväčším z nich bol Mariánsky deň 13. mája v Boľkovciach. Všetky niesli v sebe odkaz Panny Márie z Fatimy.

V tento slávnostný deň 14. októbra bol pripravený na námestí v Rožňave, kde prebiehala celá slávnosť, bohatý duchovný program. Začal prenesením putovnej sochy Fatimskej Panny Márie z blízkeho kostola sv. Anny, kam sa socha Panny Márie vrátila po deväťmesačnom putovaní. Nasledovala pobožnosť fatimskej soboty, po ktorej sa slávila svätá omša za účasti kňazov diecézy, ktorí prišli so svojimi veriacimi. Svätej omši predsedal diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý vo svojej homílii, okrem iného položil otázku: „Ako  sme prežili, prežívali Rok Fatimy, nechali oslovovať ponukami, ktoré nám boli predkladané?“ Opäť pripomenul, čo nám povedala Panna Mária: „Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí“, ale je potrebné modliť sa ruženec, konať pokánie, zasvätiť sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, lebo od toho závisí pokoj a mier vo svete. Vyzýval, aby padli v nás múry, ktoré bránia väčšiemu prieniku Boha do nášho života. Hovoril o zázraku, ktorý sa môže udiať v nás cez modlitbu ruženca. Rožňava má byť mesto ruženca a diecéza má byť diecéza ruženca a je na každom jednom z nás, ako sa do tohto zapojí; aby tu nebol nikto ani v meste ani v diecéze, kto sa nevie modliť ruženec a nemodlí sa ruženec. Fatima nie je jednodňová záležitosť, to je nastúpená cesta a deväťmesačné obdobie, ktoré uzatvárame zasvätením Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, neznamená koniec, ale pokračovanie. Pripomenul aj výzvu, aby sa 18. októbra  milión detí na celom svete modlilo ruženec, aby bol pokoj a mier. Veríme, že cez sv. ruženec to môžeme vyprosiť? Povzbudil tiež k modlitbe k sv. Jozefovi a k sv. Michalovi archanjelovi. V modlitbe pobožnosti prvých sobôt budeme v diecéze pokračovať, ony nemôžu pre nás skončiť. Je známy výrok, že Fatima nepovedala posledné slovo. Nepovedala, lebo do konca sveta bude platiť potreba pokánia, modlitby a potreba zasvätenia. To je už však na každom jednom z nás – každý jeden hovoríme to posledné slovo Fatimy, cez modlitbu za seba, modlitby svätého ruženca za obrátenie hriešnikov, aj za všetkých iných.

V závere svätej omše sa konal úkon zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorú dialogicky predniesol diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik a všetci prítomní. Po skončení modlitby otec biskup zavesil na ruky putovnej sochy Fatimskej Panny Márie srdce, do ktorého deň predtým, v deň stého výročia posledného fatimského zjavenia vložil stuhu, na ktorej sú napísané mená všetkých farností, rehoľných spoločenstiev a ostatných zasvätených, teda do Srdca Panny Márie takto symbolicky vložil všetkých ľudí patriacich do diecézy.

Po svätej omši Mons. Stolárik prijal v biskupskej rezidencii prítomných predstaviteľov miest a obcí. Pre všetkých nasledovala obedňajšie prestávka, počas ktorej okrem obeda mohli rodiny s deťmi tráviť čas v saleziánskych domoch, kde sestry FMA (saleziánky) a bratia SDB (saleziáni) spolu s mladými pripravili pre deti program. Mladí boli vítaní v diecéznom pastoračnom centre. O 14,00 hod nasledoval program, v ktorom vystúpili deti z KZŠ sv. Jána Nepomuckého z Rožňavy, operná speváčka Brigita Tivadarová a apoštolské sestry z Rodiny Panny Márie. Všetky vystúpenia prispeli k slávnostnej a sviatočnej atmosfére dňa. K záveru programu nasledovala tombola, kde hlavnou cenou bol pútnický zájazd do Svätej zeme a po nej sa všetci spoločne pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva, nasledovalo  eucharistické požehnanie, ktoré  všetkým prítomným udelil otec biskup. Záverečnou chvíľou programu celodennej slávnosti bola krátka pobožnosť rozlúčky so sochou Panny Márie, ktorá bola potom v slávnostnom sprievode prenesená do kaplnky KZŠ, z ktorej pred deviatimi mesiacmi odišla na svoju púť diecézou. 

Počas celého slávenia pomáhalo mnoho dobrovoľníkov, členov Mestskej polície Rožňava, príslušníci policajného zboru Rožňava, hasiči, Červený kríž ako aj záchranári, pracovníci technických služieb ako aj  samotní pútnici, ktorí neváhali priložiť ruku k tomuto veľkolepému dielu, za čo im všetkým patrí úprimná vďaka. Nech je sám Pán tou najlepšou odmenou pre všetkých!

(Sr. Mária Červená, FMA)
(autor: Martin Bireš)