Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Cirkevnej základnej umeleckej školy v Lučenci

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským biskupom v súlade s § 4  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej základnej umeleckej školy,

T. G. Masaryka 9, Lučenec

Pre ďalšie potrebné informácie pozrite prílohu TU:

VKCZUŠ