Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézny biskup

Rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik – životopis

Prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., sa narodil 27. februára 1955 v Rožňave ako siedme z ôsmich detí rodičov pochádzajúcich zo Stropkova, Štefana Stolárika a Júlie rod. Kočišovej. Vyrastal v Košiciach, kde získal základné a stredoškolské vzdelanie. Po maturite (1973) pokračoval v štúdiu na Rk CMBF UK v Bratislave a 11. júna 1978 bol v Dóme sv. Martina v Bratislave vysvätený za kňaza.

Pôsobil ako kaplán v Trebišove (1978), v Humennom (1979) a v Prešove (1981). Neskôr ako farár (dekan) pôsobil v Obišovciach (1984), v Čani (1990), v Humennom (1992), v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja (1995) a vo farnosti sv. Mikuláša v Prešove (2001-2004).

Na Rk CMBF UK v Bratislave získal doktorát z teológie (ThDr., 1993); na filozofickej fakulte Pápežskej teologickej akadémie (PAT) v Krakove doktorát z filozofie (PhDr., 1998);  na Univerzite Komenského v Bratislave vedecko-akademickú hodnosť „PhD.“ (1998); v r. 1999 sa habilitoval (doc.) v odbore Dejiny filozofie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde sa v r. 2005 aj inauguroval. Za vysokoškolského profesora (prof.) bol menovaný prezidentom SR 10. apríla 2006 v odbore „dejiny filozofie“. 26 rokov pôsobil ako vysokoškolský pedagóg. Má za sebou bohatú publikačnú činnosť, naďalej prispieva do printových médií a rádia Lumen.

Dňa 8. februára 2003 mu Svätý Otec Ján Pavol II. udelil čestný titul Mons. a 26. februára 2004 ho vymenoval za pomocného biskupa Košickej arcidiecézy a titulárneho biskupa barikského (Barica). Vysvätený za biskupa bol 20. marca 2004 v košickej Katedrále sv. Alžbety. Po celú dobu bol  generálnym vikárom. V Košickej arcidiecéze mu bola zverená príprava formácie kňazov, posvätná liturgia a cirkevné školstvo. V rámci Konferencie biskupov Slovenska (KBS) je predsedom Liturgickej komisie KBS (od r. 2004); bol členom Stálej rady KBS (v r. 2009-2012; 2015-2018). Z poverenia KBS viedol projekt realizácie slovenskej kaplnky v centre Božieho milosrdenstva v Lagievnikach (Krakov, 2008). Pravidelne vedie exercície pre kňazov.

Dňa 21. marca 2015 ho pápež František vymenoval za rožňavského diecézneho biskupa. Kánonicky prevzal biskupstvo 16. mája 2015, na sviatok sv. Jána Nepomuckého, patróna Rožňavskej diecézy.

Erb Mons. Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa (na stiahnutie)

Heraldický popis erbu (blazón erbu):

Štvrtený štít; v prvom a štvrtom poli pod striebornou hlavou s tromi osemcípymi zlatými hviezdami v čiernom štíte z dvoch zvlnených zlatých brvien vyrastajúci trojostrooblúkovitý zlatý kamenný most; v druhom a treťom poli v červenom štíte zúžená niťová strieborná krokva prekrytá strieborným tlapovitým poldruhakrížom, hore sprevádzaným zlatým plameňom a zlatou osemcípou hviezdou. Za štítom procesiový zlatý kríž ozdobený piatimi modrými kameňmi. Nad štítom vznášajúci sa zelený klobúk na každej strane so šiestimi zelenými strapcami. Pod štítom nápisová páska s textom: IN VIRTUTE SPIRITUS SANCTI CUM MARIA.

Vysvetlenie heraldickej symboliky erbu:

Procesiový zlatý kríž ozdobený piatimi modrými kameňmi pripomína Máriino sprevádzanie Ježiša na Krížovej ceste. V prvom a štvrtom poli je erb Rožňavskej diecézy, ktorý symbolizuje atribút patróna biskupstva sv. Jána Nepomuckého – Karlov most na rieke Vltava v Prahe; čierna farba symbolizuje, že jeho mučeníctvo sa stalo v noci. Hlava poľa s tromi hviezdami je prevzatá z erbu pápeža Pia VI., ktorý zriadil Rožňavské biskupstvo. V druhom a treťom poli je osobná výpoveď vlastníka erbu. Kríž sv. Stanislava, biskupa a mučeníka z Krakova, pripomína krstné meno nositeľa erbu, červená farba poľa symbolizuje, že patrón dostal milosť mučeníctva. Plameň symbolizuje moc (silu) Ducha Svätého. Hviezdica – Hviezda morská symbolizuje Pannu Máriu, Matku nádeje, a je prevzatá z erbu pápeža Františka, ktorý vlastníka erbu vymenoval za diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy. Niťová krokva symbolizuje nenápadné, ale isté pôsobenie Božieho milosrdenstva v tomto svete; jej farba spolu s farbou poľa symbolizujú vodu a krv, ktoré vyšli z Kristovho prebodnutého boku. Symboliku poľa znásobuje heslo v nápisovej páske vychádzajúce z Lukášovho evanjelia (4, 14). Slovenský preklad hesla znie: „Mocou Ducha Svätého a s Máriou“. Zelený klobúk so šiestimi zelenými strapcami prináleží jedine konsekrovanému biskupovi. Erb okrem mena nositeľa a jeho domovského miesta v rožňavskej cirkvi zobrazuje nebeských ochrancov a spiritualitu jeho apoštolskej služby.