Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Synoda

Čo je to synoda

Synoda biskupov je zhromaždenie biskupov, vybratých z rozličných krajín sveta, ktorí sa schádzajú v stanovenom čase, aby udržiavali úzke spojenie medzi Rímskym veľkňazom a biskupmi a aby Rímskemu veľkňazovi radami poskytovali pomoc, keď ide o neporušenosť a vzrast viery a mravov, dodržiavanie a upevňovanie cirkevnej disciplíny, a aby posúdili otázky, týkajúce sa činnosti Cirkvi vo svete (KKP, Kán. 342).

AKÁ JE JEJ ÚLOHA?

Synoda biskupov má za úlohu rozoberať otázky predložené na rokovanie a vyjadriť želania, nie však o nich rozhodnúť, alebo vydať o nich dekréty, ak jej v určitých prípadoch nedal moc rozhodovania Rímsky veľkňaz, ktorý v tomto prípade má právo potvrdiť rozhodnutia synody.

Cieľom synodálneho procesu je zapojenie všetkých pokrstených katolíkov do spoločnej reflexie a modlitby, ktorých ovocím bude vyjadrenie názorov i podnetov pre rozvoj Cirkvi. To všetko na základe otvorenosti pre postrehy jednotlivých členov Cirkvi i celých spoločenstiev a vnuknutí Ducha Svätého.

  • Prvá fáza na úrovni partikulárnej cirkvi sa začína v nedeľu 17. októbra pod vedením diecézneho biskupa. Cieľom tejto fázy je konzultácia Božieho ľudu na základe prípravného dokumentu Sekretariátu synody, ktorý je sprevádzaný dotazníkom a tzv. vademecum s návrhmi ako uskutočniť konzultáciu v každej partikulárnej cirkvi. Tieto konzultácie v 1. fáze prebiehajú i na dikastériách Rímskej kúrie, združeniach vyšších rehoľných predstavených či federáciách zasväteného života, medzinárodných laických hnutiach, univerzitách či teologických fakultách.
    Na úrovni diecéz rozlišovanie vyvrcholí „predsynodným stretnutím“, z ktorého výstup pôjde príslušnej biskupskej konferencii. Tá sa zíde na istý čas rozlišovania a urobí syntézu, ktorú do začiatku apríla 2022 zašle generálnemu sekretariátu synody. V septembri 2022 bude zverejnený prvý pracovný dokument Instrumentum laboris a dostanú ho všetky partikulárne cirkvi.
  • Druhá fáza (kontinentálna), bude nasledovať od septembra 2022 do marca 2023. Jej výstupy v podobe záverečných dokumentov zo siedmich kontinentálnych oblastí umožnia Generálnemu sekretariátu Synody biskupov vypracovať druhé Instrumentum laboris v júni 2023.
  • Tretia fáza: synodálna cesta napokon vyvrcholí v októbri 2023 zhromaždením biskupov v Ríme, podľa procedúr stanovených v konštitúcii Episcopalis communio (Biskupské spoločenstvo), vydanej v roku 2018.

Synodalita v akcii: cesty pre konzultácie s Božím ľudom

Synodálna cesta, osvetlená Božím slovom a založená na Tradícii, je zakorenená v konkrétnom živote Božieho ľudu. V skutočnosti predstavuje zvláštnosť, ktorá je zároveň mimoriadnym zdrojom: jej predmet – synodalita – je aj jej metódou. Inak povedané predstavuje akési stavenisko alebo pilotnú skúsenosť, ktorá umožňuje začať ihneď zbierať ovocie dynamiky, ktorá prináša do kresťanského spoločenstva postupné synodálne obrátenie. Na druhej strane sa treba odvolať na skúsenosti synodality prežívanej na rôznych úrovniach a s rôznym stupňom intenzity: ich silné stránky a úspechy, ako aj ich obmedzenia a ťažkosti ponúkajú cenné prvky pri rozlišovaní smeru, ktorým sa treba ďalej uberať. Určite tu ide o skúsenosti, ktoré sa aktivujú na terajšej synodálnej ceste, ale aj o všetky tie, pri ktorých sme už v bežnom živote zažili „spoločné kráčanie“, hoci sme ešte termín synodalita nepoznali alebo nepoužívali.

Synodálna Cirkev, ktorá ohlasuje evanjelium, „kráča spoločne“: ako uskutočňujete toto „spoločné kráčanie“ dnes vo vašej partikulárnej cirkvi? Aké kroky nás Duch vyzýva urobiť, aby sme rástli v našom „spoločnom kráčaní“?