Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Výberové konanie KZŠ Rožňava: Učiteľ/ka - 2. stupeň ZŠ - Slovenský jazyk a literatúra

Kontakt

Adresa:
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava

Diecézny školský úrad
Námestie baníkov 20, 048 01 Rožňava

Email: skolstvo@burv.sk
Telefón: +421 (0) 58 78 77 242, +421 (0) 58 78 77 244

Riaditeľ diecézneho školského úradu: Mgr. Jozafát Jozef Brigan, Opus, J.S.S.
Zástupca riaditeľa diecézneho školského úradu: Mgr. Mária Lilková

Oznamy

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca

Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ/ka

Podkategória pedagog. zamestnanca:
učiteľ/ka II. stupna ZS

Kvalifikačné predpoklady:
Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– štruktúrovaný profesijný životopis
– súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
– motivačný list
– kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Platové podmienky:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Nástup do zamestnania: 01.09.2022

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2023 s 3 mesačnou skúšobnou dobou, ciastocny uvazok, popripade plny uvazok.

Všetky potrebné doklady zašlite poštou alebo zašlite na e – mail ekonom@kzsms.sk najneskôr do 20.08.2022.
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Viac informácií tu: https://www.edujobs.sk/praca/37010

Školy

KATOLÍCKA MATERSKÁ ŠKOLA SV. RODINY V REVÚCEJ

Riaditeľ: Erika Václaviková
Adresa: Ul. Ormisova 585/15, 050 01 Revúca

+421 (0) 58 442 10 18, +421 915 829 655
kmsra@rcc.sk, erika.vaclavikova@gmail.com

https://kmsra.edupage.org/

CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JÁNA BOSCA V LUČENCI

Riaditeľ: Mgr. Mariana Vinarčíková
Adresa: T. G. Masaryka 9, 984 01 Lučenec

+421 (0) 47 433 37 87, +421 915 804 553
skola@czslc.sk

https://czslc.edupage.org/

KATOLÍCKA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO V ROŽŇAVE

Riaditeľ: PhDr. Erika Hančovská, PhD.
Adresa: ul. Kósu Schoppera 22, 048 01 Rožňava

+421 (0) 908 970 481
kzs.roznava@gmail.com

https://kzs-roznava.edupage.org/

CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. ŠTEFANA - SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ALAPISKOLA

Riaditeľ: Mgr. Anikó Köteles
Adresa: Časť Dvorníky 88, 044 02 Dvorníky - Včeláre

+421 (0) 911 738 124
kot.ani@hotmail.com

https://sziea.edupage.org/

CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Riaditeľ: Bc. Eva Ticháková, DiS. art.
Adresa: T.G. Masaryka 9, 984 01 Lučenec

+421 (0) 917 527 468
cirkevnaumelecka@gmail.com

http://nova.cirkevnaumelecka.sk