Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

13. mája 2024 sa konal Modlitbový deň detí

13. mája 2024 sme si pripomenuli 107. výročie prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime v roku 1917 trom pastierikom ‒ Hyacinte, Františkovi a Lucii, ktorým sa potom zjavovala každý mesiac až do 13. októbra 1917, kedy bolo pri zjavení prítomných okolo 70 000 ľudí. Stali sa svedkami zázraku nazývaného aj „tanec slnka“. Deťom sa okrem toho v popredí slnka Panna Mária ukázala aj s malým  Ježišom a sv. Jozefom. Svätá rodina chce byť oporou a vzorom každej jednej rodiny, zvlášť v časoch, keď je rodina ohrozovaná rôznymi spôsobmi. Panna Mária nám vo Fatime odovzdala silné, stále aktuálne posolstvo o potrebe obrátenia, pokánia, modlitby a obety za obrátenie hriešnikov. Neskôr prišla požiadať cez Luciu o zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a o zmierne prvé soboty v mesiaci.

Celému posolstvu Fatimskej Panny Márie máme rozumieť ako prejav materinskej lásky a starostlivosti Panny Márie o nás všetkých, vykúpených, no nie vždy kráčajúcich cestami evanjelia. Mama Mária nás neprišla „strašiť“, ale zachrániť. Či však prijmeme ponúknutú cestu záchrany, záleží od nás.

V Roku modlitby 2024, ktorý vyhlásil Svätý Otec František ako rok prípravy na Jubilejný rok 2025, sa 13. mája 2024 konal Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete. O mladých hovorí Svätý Otec, že sú našou prítomnosťou, sú veľmi dôležití pre Cirkev aj pre svet. A možno dodať, že na prítomnosti potom stavia budúcnosť.

Svätý Otec František vyhlásil aj „Prvý svetový deň detí“, ktorý sa uskutoční 25. a 26. mája v Ríme. Téma prvého ročníka znie: „Hľa, všetko robím nové“. V posolstve deťom sa Svätý Otec dotkol okrem iného aj dôležitosti modlitby: „A teraz vám chcem zveriť dôležité tajomstvo: aby ste boli skutočne šťastní, musíte sa modliť, veľa modliť a každý deň, pretože modlitba nás spája priamo s Bohom. Napĺňa naše srdce svetlom a teplom a pomáha nám robiť všetko s dôverou a pokojom.“

Táto výzva Svätého Otca k modlitbe upevnila Rodinné spoločenstvo FATIMA, o.z. „v rozhodnutí naďalej zjednocovať a povzbudzovať deti a mládež k modlitbe, zvlášť v týchto časoch vojen a nepokoja a tak vyprosovať pokoj a mier vo svojich srdciach, rodinách, spoločenstvách a na celom svete.“ Pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska na 13. mája 2024 zorganizovala „Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete“.

K zapojeniu sa do tejto modlitbovej akcie pozvali materské školy, základné a stredné školy, farnosti, hnutia a spoločenstvá, ale aj celé rodiny k:

  • spoločnej modlitbe posvätného ruženca
  • v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou
  • zasväteniu detí a mládeže Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Rožňavská diecéza prijala túto iniciatívu, ponúknutá bola všetkým farnostiam. Rožňavský otec biskup Mons. Stanislav Stolárik pozval k modlitbe všetky školy.

13. mája v centre diecézy, v Rožňave začali tento Modlitbový deň na Katolíckej základnej škole s materskou školou sv. Jána Nepomuckého modlitbou ruženca v kaplnke školy.

Popoludní sv. omšu, ktorú slávil otec biskup Stanislav v Kaplnke Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Rožňave, ktorá je súčasťou budovy školy (bývalá nemocničná kaplnka) a v súčasnosti slúži ako kaplnka pre školu, predchádzala modlitba Loretánskych litánií. Na sv. omši sa zúčastnili deti zo škôlky, zo školy, pedagógovia a ostatní veriaci. Za inštitúcie zriadené biskupstvom bola prítomná riaditeľka Diecéznej charity. Počas homílie hovoril otec biskup o význame „základnej duchovnej abecedy“. Dôraz dal na všetkých zodpovedných za výchovu, aby do sŕdc detí a mladých ľudí vkladali semienka viery. Je potrebné uveriť tejto misii, ktorú nám dal Boh. Sadiť tam, kde ešte nič nie je a „rozdúchavať pahrebu“ – podľa prirovnania, ktoré používa Svätý Otec František – tam, kde už bol predtým ohník viery, ale zdá sa, že zhasína. Kým žijeme, nič nie je stratené, všetko je obnoviteľné. Zodpovednosť za „rozdúchavanie ohňa“ a ďalšie „siatie“ Božieho slova majú aj ostatné inštitúcie, ktoré zriadilo biskupstvo. Je to zodpovednosť, ale aj veľká milosť a dôvera voči nám zo strany Boha. „Choď, a zapáľ svet!“ S týmito slovami poslal sv. Ignác na misie sv. Františka Xaverského, ktorý úplne sám odišiel do krajín Japonska a Indie, aby tam priniesol evanjelium. Bol nabitý Božou milosťou a zapaľoval svet. Patrí medzi najväčších misionárov. Zomrel na ceste do Číny (+1552). Otec biskup ďalej pozval k prosbe k Pánovi o rozdúchanie našej vlastnej „pahreby“, aby sme boli zapálení a potom každý deň už ráno, aby sme dokázali zachytiť Božiu výzvu: „Choď a zapaľuj srdcia tebe zverených!“ Božou silou, silou spoločnej modlitby sa dá rozdúchať všetko, aj oheň Božieho života v nás a vo všetkých, s ktorými sa stretávame. Jedným zo silných prostriedkov, ktoré ponúka nebo, je modlitba ruženca, ku ktorej nás pozvala Panna Mária vo Fatime, ktorú pochopili a prijali malí pastieri z Fatimy a ktorá je stále aktuálna a nestráca na svojej sile pre záchranu ani dnes.

Pred záverečným požehnaním otec biskup spoločne s prítomnými, ktorí sa pridali k modlitbe zasvätenia, vykonal zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie všetkých cirkevných a katolíckych škôl, všetkých ustanovizní zriadených biskupstvom, ako aj celého Božieho ľudu, zvlášť detí a mládeže Rožňavskej diecézy. Osobitne boli do úmyslu zasvätenia vložení všetci vysvätení, zasvätení pôsobiaci v diecéze a zvlášť biskup Juraj Schopper (*1819 +1895), zakladateľ nemocnice s kaplnkou (1887), pochovaný v tejto kaplnke a Mons. Stanislav Stolárik, devätnásty rožňavský biskup, ktorý bol v tejto kaplnke pokrstený (6.3. 1955).

Stuhu, na ktorej je napísaný tento úmysel, vložil otec biskup pred samotným zasvätením do pripraveného srdca, ktoré potom zavesil na ruky sochy Fatimskej Panny Márie, ktorá už prijala jedno srdce pri zasvätení celej diecézy 14. októbra 2017, v Roku Fatimy. Toto srdce sa nachádza v biskupskej kaplnke v rezidencii biskupského úradu. Srdce, ktoré dostala Panna Mária pri zasvätení 13. mája 2024 ostane v školskej kaplnke a bude pripomínať osobitne deťom a pracovníkom školy, že sme všetci, zvlášť deti a mladí v Srdci Panny Márie.