Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pastiersky list pred druhou Rožňavskou novénou - 9. októbra 2022

Drahí bratia a sestry,

prihováram sa vám v mariánskom mesiaci posvätného ruženca a teším sa z každej modlitby ruženca, ktorú sa modlíte spoločne v kostoloch, v rodinách. Teším sa aj z každej osobnej modlitby ruženca. Modlitba ruženca dáva príležitosť rozjímať nad tajomstvami života Pána Ježiša, Panny Márie, a vťahuje nás uvažovať aj nad postojmi nielen súčasníkov nášho Pána, ale aj nad našimi osobnými postojmi, zmýšľaním a konaním. S modlitbou posvätného ruženca sú spojené veľké prisľúbenia, ktorými možno vyprosiť veľmi veľa pre seba, svojich drahých i pre svet.

O týždeň, v nedeľu 16. októbra začne 2. Rožňavská novéna, pri slávení ktorej môžeme znova vytvoriť silnú jednotu spoločenstva vo všetkých farnostiach diecézy. Keďže budú k dispozícii aj modlitby Novény v maďarskom jazyku, naše diecézne spoločenstvo modlitby môže byť úplné. Podľa vzoru Trnavskej novény, svoju úctu k Rožňavskej Panne Márii môžu prejaviť maďarsky hovoriaci veriaci vo svojom jazyku pri sv. omši v sobotu 22. októbra o 10,00 hod.

Chcem hneď v úvode poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do prvej Rožňavskej novény (16. – 24.10. 2021). Bolo to vzájomné obohatenie diecézneho spoločenstva.

Dnešné 1. čítanie z Druhej knihy kráľov (2 Kr 5, 14-17) hovorí o zázračnom uzdravení Námana zo Sýrie, ktorý sa však jednoduchému úkonu, ktorý mu kázal urobiť prorok Elizeus -  ponoriť sa do rieky Jordán v Izraeli, veľmi vzpieral, hoci mu to malo navrátiť zdravie (porov 2 Kr 5, 10). Namietal: „Nie sú rieky Damasku Abana a Farfar lepšie ako všetky rieky Izraela?! Nemôžem sa v nich okúpať a očistiť sa?“ (2 Kr 5, 12). Až keď uveril slovám mladej izraelskej slúžky v Sýrii, ktorá ho nasmerovala práve k prorokovi Elizeovi (porov. 2 Kr 5, 3), a nechal sa prehovoriť sluhami, aby túto ľahkú vec predsa len spravil (porov. 2 Kr 5, 13), urobil tento navonok veľmi zanedbateľný krok a sa uzdravil.

Dnes, keď je toľko atraktívnych pomôcok a prostriedkov na spríjemnenie života a v medicíne i na vyliečenie predtým neliečiteľných chorôb, badáme, že o ponuky duchovného charakteru sa nejaví očakávaný záujem. Ešte tak o rôzne ezoterické praktiky, to áno, ale o duchovnú pomoc Katolíckej cirkvi tento záujem akoby sa umenšoval. Dnešný človek, ktorý by mal naplno uveriť v silu sviatostí, ktoré sú dobrami Cirkvi, sa správa ako spomínaný Náman. Dnešný človek prijíma dosť skepticky, že také jednoduché úkony pri vysluhovaní sviatostí, ako napr.: poliatie hlavy vodou; kňazské slová rozhrešenia, kňazské slová nad obyčajným chlebom a vínom... aby dávali Božiu silu sviatostnej milosti pre dobro človeka na zemi, ale aj pre večnosť. Avšak aj napriek oslabenej viere alebo až nedôvere, stále ponúkame tieto prostriedky duchovného uzdravenia a posily pre človeka. A Cirkev má aj ďalšie poklady milostí a pomoci: predovšetkým Božie slovo, Tradíciu, ale aj veľkú pomoc svätých, zvlášť Kráľovnej všetkých svätých – Panny Márie. Modlíme sa Rožňavskú novénu, lebo veríme, že aj prostredníctvom ľudských prvkov slávenia Novény, ale v duchu úprimnej viery a dôvery v Božiu pomoc, na mocný príhovor Rožňavskej Panny Márie - opäť odpovedáme na neustálu ponuku milosrdného Boha, ktorý nás chce počas Novény obdarovať všetkým, čo má pre nás pripravené.

Preto znova pozývame k zapojeniu sa všetkých farností i veriacich do druhej Rožňavskej novény, cez ktorú si chceme znova vyprosiť všetko dôležité a potrebné pre náš život i život našich drahých. Možno práve teraz je šanca vyprosiť im obrátenie a večnú spásu alebo dušiam v očistci rýchlejší vstup do neba. Znova je tu možnosť modliť sa 9 dní Novénu vo svojich farnostiach: od 16-teho – teda odo dňa každomesačnej modlitby za diecézu, na stanovený úmysel i za otca biskupa - do 24. októbra 2022, alebo putovať v dané dni do Rožňavskej katedrály. Keďže máme 9 dekanátov v diecéze, vždy jeden deň Novény bude patriť jednému dekanátu. V ten deň by sa patrilo, aby kňazi dekanátu so svojimi veriacimi, na čele so svojim dekanom, putovali osobne k Rožňavskej Panne Márii do katedrály.

Dnešné slová evanjelia sv. Lukáša nás povzbudzujú, aby sme svojim putovaním prejavili aj vďaku Bohu za všetky dobrodenia. Uzdravený Náman z 1. čítania, vyznal svoju vďaku Pánovi: „Teraz viem, že na celej zemi niet Boha, iba v Izraeli“ (1 Kr 5,15). Evanjeliový príbeh hovorí o desiatich uzdravených, ale poďakovať prišiel iba jeden. A tak zazneli Ježišove vyčítavé slová: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde?“ (Lk 17, 17)

Áno, treba sa vybrať na púť k Rožňavskej Panne Márii aj s úmyslom vďaky-vzdávania  vo svojom srdci za všetko dobré, čo Boh vložil do nášho života. Niečo, čo Boh vložil do nášho života, sme ako dobré spoznali až po čase. Niečo možno spoznáme až vo večnosti. Ale aj tak nám treba ďakovať za seba i za tých, ktorí neďakujú.

Pri spoločnom slávení 2. Rožňavskej novény vo všetkých farnostiach sa len posilní jednota kňazov a Božieho ľudu. Spoločná modlitba nás všetkých – kňazov i veriacich, bude znova nádherným spolu-kráčaním na synodálnej ceste. A to potrebujeme všetci. Lebo ako sa ukazuje, náročnosť dní, ktoré aktuálne prežívame, je stále veľká. Ľudia, ktorí majú otvorené oči, jasne vidia, že to bude ešte ťažšie. Dôverujeme Bohu aj v týchto životných skúškach.

Práve v tejto dôvere vás pozývam k spoločnému sláveniu Rožňavskej novény, lebo verím, že aj silou tejto spoločnej modlitby si vyprosíme hojné Božie požehnanie. Rožňavská Panna Mária, oroduj za nás!

Teším sa na spoločné slávenie Rožňavskej novény a všetkým vám žehnám v mene + Otca i + Syna i + Ducha Svätého.

+ Mons. Stanislav Stolárik

rožňavský biskup

1 2 3 >