Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pastiersky list pred oslavou 20. výročia návštevy Jána Pavla II. v Rožňave

Pastiersky list rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika pred 20. výročím návštevy Svätého Otca Jána Pavla II. v Rožňave na 23. nedeľu (10. septembra 2023)

Milovaní bratia a sestry,

v stredu 13. septembra si pripomenieme 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave. Celý svet vtedy s obavami sledoval zdravotný stav oslabeného Svätého Otca, ktorý napriek svojmu veľkému utrpeniu, ktoré ho to stálo, prišiel.

Vtedajší diecézny biskup Mons. Eduard Kojnok na začiatku bohoslužby, v prítomnosti biskupa koadjútora Mons. Vladimíra Fila, sprievodu Svätého Otca, biskupov a hostí zo Slovenska i zahraničia a cez 200 tisíc prítomných veriacich, takto pozdravil Svätého Otca: „Vaša Svätosť, hlásime sa ku kresťanstvu a pri rôznych náboženských podujatiach, napríklad na púťach, alebo ako je aj dnešná, vieme sa ukázať, že sme veriaci, ale vo verejnom živote si počíname často, ako by sme veriacimi ani neboli. Pominuteľné dobrá si vážime viac ako hodnoty duchovné. Usilujeme sa o obrodu, pracujeme v malých skupinách, v čom nám pomáhajú modlitbami a apoštolátom rehoľné spoločenstvá a inštitúty diecézneho práva. Božiu pomoc si vyprosujeme aj pred Eucharistiou. Túžobne sme čakali na tento deň – mať pred sebou zástupcu Krista Veľkňaza – Svätého Otca. To nás pohýnalo pripraviť sa aj duchovne na toto stretnutie, aby Vaše slová, Svätý Otče, padli do úrodnej pôdy.“

Úvodné slová sv. Jána Pavla II. z Listu Efezanom i ďalšie slová môžeme  považovať za stále aktuálne a blízke všetkému, čo v tomto Roku krstu, birmovania a hľadania Boha prežívame v našej diecéze: „Prosím vás, bratia, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo“ (porov. Ef 4,1)... Každému veriacemu, pri rôznorodosti povolaní a chariziem, je zverená úloha byť učeníkom a apoštolom... Jedno slovenské príslovie hovorí: „slová poučujú, skutky priťahujú“. Áno, bratia a sestry. Aj vy môžete veľkou mierou prispieť k evanjelizácii súčasného sveta...“

V homílii sa Svätý Otec zameral na evanjeliový príbeh o rozsievačovi (Mt 13, 3-23). „Drahí bratia a sestry, my sme tou pôdou, do ktorej Pán neúnavne seje semeno svojho Slova a svojej lásky. V akom duchu ho prijímame? Akú úrodu prinášame? Slovo neprináša úrodu automaticky. Hoci je Božské, a teda všemohúce, prispôsobuje sa podmienkam pôdy. Prijíma výsledok, ktorý dáva samotná pôda, a ktorý môže byť i negatívny... Buďte tou dobrou a úrodnou pôdou, ktorá hojnosťou úrody zadosťučiní očakávaniam Cirkvi a sveta.“

Odvtedy sme niekoľkokrát už aj spoločne ďakovali za návštevu Jána Pavla II. v Rožňave a pripomenuli si jeho odkaz a „rozsievali“ i ďalšie výzvy a iniciatívy.

V sobotu 12. septembra 2015 sme sa zišli na slávnostnej svätej omši v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave pri príležitosti 12. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. V homílii som predstavil sv. Jána Pavla II. ako charizmatického „lídra“, ktorý... bol opravdivým Božím služobníkom, a aj kňazi majú byť takýmito „lídrami“ priťahujúcimi svedectvom vlastného života k vzájomnej jednote a láske. Tiež som požehnal putovnú ikonu Rožňavskej Panny Márie – vernú repliku starobylého obrazu z Rožňavskej katedrály – ktorá počas celého Jubilejného roka milosrdenstva sprevádzala stretnutia mládeže v diecéze v rámci príprav na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove.

Pri príležitosti 13. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave, počas kňazského dňa (17. 09. 2016), som zdôraznil dôležitosť modlitby nás kňazov „za seba navzájom“. Po homílii som požehnal kríž, pri ktorom v Rožňave slávil svätú omšu sv. Ján Pavol II. a ktorý bol inštalovaný v predsieni katedrály spolu s pamätnou tabuľou.

Pred 15. výročím návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave (12. septembra 2018), sme sa modlili Deviatnik k Rožňavskej Panne Márii tak, ako sa ho modlievame pred diecéznou púťou v Úhornej. V homílii som povedal ako je dôležité brať vážne život s Bohom a odovzdávať hodnoty viery..., zvlášť mladej generácii.“ V tento deň boli rozposlané kópie obrazu Rožňavskej Panny Márie do všetkých farských kostolov diecézy s tým, aby „v každom farskom kostole bol obraz na viditeľnom mieste.“ Neskôr som vyslovil želanie, aby tento obraz bol v kostoloch na viditeľnom a prístupnom mieste a pod ním aby bola skrátená verzia modlitby k Rožňavskej Panne Márii, aby sa ju každý veriaci mohol pomodliť pri návšteve chrámu.

18. mája 2020 bol aj pre Rožňavu významný deň – na Podrákoši – na mieste, kde v Rožňave slávil sv. omšu sv. Ján Pavol II., sme slávili sté výročie jeho narodenia. V homílii som predstavil sv. Jána Pavla II. ako „Nového Dávida – proroka nádeje“. Dávid bol povolaný a poslaný od oviec. Karol Wojtyla bol povolaný od „oviec“ Karkowskej arcidiecézy. Dávid vzal do ruky prak a päť kameňov proti výzve a hrozbe vtedajšieho sveta a proti Goliášovi. Ján Pavol II. tiež vzal do rúk „prak“ a to veľmi účinný „prak“ – ruženec. Päť kameňov nahradilo päť desiatkov ruženca. Týmto „prakom“ ruženca a s „piatimi kameňmi“ – desiatkami ruženca vstúpil do boja s kde-kým…, aby oživil to, čo je tradíciou osvedčené a potvrdené. Aby znova zdôraznil dôstojnosť človeka, dôstojnosť rodiny, potrebu modlitby a  duchovného života.

Teraz plní vďaky, sa chystáme osláviť 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. Tým, že boli spomenuté niektoré doterajšie slávenia, ale aj výzvy konkrétnych krokov, mohli sme pochopiť, že naším úsilím je neustále sa starať, aby všetko, čo tu rozosial pápež, rástlo a prinášalo úrodu. Ale ako upozornil Svätý Otec vo svojom príhovore, každý človek je pôdou, ktorá sa rozosievaniu môže otvoriť alebo zatvoriť. Za dvadsať rokov sa život veľmi zmenil, ale odkazy sv. Jána Pavla II. sú stále aktuálne. Napr. keď dnes sú veľmi viditeľné snahy o „rozbitie človeka“, svätý pápež pripomína: „Človeka nemožno pochopiť bez Krista!“ Samozrejme, tým, že sa Kristus dostal preč už aj z našich kresťanských rodín alebo jeho „upravená“ podoba sa ešte vytiahne na sviatočné alebo príležitostné chvíle, Ježiš Boží Syn už mnohým nič nehovorí. Následne už človek nie je len pokúšaný žiť tak „akoby Boha nebolo“ (sv. Ján Pavol II.), ale už aj tak žije.

Preto neustále ponúkame osvedčené prostriedky na posilnenie krstného a birmovného povedomia i poslania v sebe, svojej rodine i okolí, a všetko je dostupné aj na našej webovej stránke. Je to otvorená ponuka aj pre všetkých hľadajúcich Boha. Vedení napr. aj hlbokou úctou sv. Jána Pavla II. k Panne Márii, sme ustanovili Rožňavskú novénu, každý rok od 16. – 24. októbra. Všetci sa radujeme, že táto iniciatíva našla pozitívnu odozvu v diecéze. Ale ešte pred Rožňavskou novénou vás všetkých pozývam do Rožňavy teraz v stredu 13. septembra, aby sme spoločne ďakovali za prítomnosť Kristovho námestníka v sídle našej diecézy. Je to možno príležitosť obnoviť citlivosť pre pochopenie, že medzi nami bol ten, ktorý zastupoval Ježiša Krista na zemi. Stretnutie začneme o 17,00 hod. na dvore biskupského úradu, kde sa pri soche Panny Márie pomodlíme slávnostný ruženec. Po presune do katedrály, o 18,00 hod. bude ďakovná sv. omša vysielaná rádiom Lumen. Želám si, aby vo všetkých farnostiach diecézy bol 13. septembra spoločný úmysel pri modlitbe sv. ruženca a pri sv. omši: poďakovanie Pánu Bohu za dar návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave, s prosbou, aby tento svätý pápež orodoval v nebi za našu diecézu.

Zakončíme slovami sv. Jána Pavla II., ktoré odzneli v Rožňave: „Bez Božieho požehnania, márne naše namáhania“... Vyprosujem preto vám, i vašej snahe o príkladný kresťanský život, hojné Božie požehnanie.“ K slovám svätého pápeža doplním už len svoje požehnanie pre vás všetkých. Žehnám vás v mene + Otca i + Syna i + Ducha Svätého. Amen.

                                                                                                            + Mons. Stanislav Stolárik

                                                                                                               rožňavský biskup

(Prečítať namiesto homílie pri všetkých nedeľných sv. omšiach na 23. nedeľu,  10. septembra 2023)


1 2 3 >