Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Ladislav Esterházy (1810 - 1824)

Teológiu študoval v centrálnom seminári v Bratislave a po dokončení sa stal kňazom diecézy Pécs. Bol kaplánom v Duna ? Földvár, potom tajomníkom, farárom v Abaliget a vo Földvár. Neskôr kanonik a 19.12.1810 bol menovaný za rožňavského biskupa, konsekrovaný Andrejom Szabom, košickým biskupom. Od roku 1811 už spravoval diecézu ako kapitulárny vikár. Politická situácia za napoleonských vojen spôsobila, že biskupský stolec mohol zaujať až v roku 1815. V snahe pomôcť nedostatku kňazstva, roku 1814 postavil v Rožňave bohoslovecké učilište. Okrem toho pre prípravu bohosloveckého dorastu zriadil roku 1816 filozofické lýceum. Pri týchto dielach sa značne zadĺžil, čo malo za následok sekvestráciu biskupských dôchodkov. Práve pre nedostatok duchovných pričlenil rožňavskú farnosť sídelnej kapitule. Úsilie o náboženské a mravné povznesenie ľudu a o zlepšenie cirkevnej disciplíny ho priviedlo k tomu, že na 5. novembra 1821 zvolal prvú diecéznu synodu. Na synode sa zúčastnilo 63 kňazov a hodnostárov. Synodálne uznesenia pripomínajú, že mravný úpadok vzniká viac z náboženskej nevedomosti a preto dôrazne ukladajú duchovným starať sa o náboženskú výučbu mládeže a o nedeľné katechizovanie dospelých v kostole od Všetkých svätých až do Bielej nedele a to systematicky a dôsledne. Nariaďuje sa zavedenie nedeľných bohoslužieb aj vo filiálnych kostoloch. Synoda podáva presné úpravy o disciplíne sviatostí, určuje termíny liturgických sprievodov, slávenie posviacky chrámu, ďalej čo nemá byť zasväteným sviatkom a môže sa preložiť na nedeľu. Synoda vyznačila presný kalendár každodenného kultu Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej po farnostiach diecézy. Ďalej synoda nariaďuje, že časť movitej pozostalosti duchovného má zostať ako fixný inventár fary (fundus instructus). Okrem toho synoda zredigovala súbor oficiálnych verejných modlitieb vo všetkých troch jazykoch. Úspech tejto synody umožnil biskupovi Eszterházymu, že na krajinskej synode, zvolanej roku 1822 Alexanderom Rudnaym do Bratislavy, mal významnú úlohu. Dôkazom arcipastierskej horlivosti biskupa Eszterházyho je aj to, že zomrel počas vizitácie južného Spiša 11.09.1824 v Smolníku. S touto vizitáciou súvisí i čiastočná zmena územia rožňavskej diecézy. Rolová Huta bola pričlenená k rožňavskej diecéze z Košickej diecézy, a Košické Hámre z rožňavskej do košickej diecézy. Rozvinuté úsilie na základe historického práva dosiahnuť pričlenenie k rožňavskej diecéze farností: Moldavy, Drienovca a Nižného Medzeva bolo v rozpore s fundačnou bulou košického biskupstva a od roku 1836 ostala táto záležitosť na mŕtvom bode.