Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pastiersky list Mons. Stanislava Stolárika na sviatok Svätej Rodiny, 29.12.2019

Milovaní bratia a sestry!

Vo sne videl don Bosco more, na ktorom bola obrovská, vznešená loď a vôkol nej mnoho malých lodičiek. Boli tam aj lode, vyzbrojené zbraňami všetkého druhu, ktoré boli pripravené k útoku práve na túto loď. Vznešenú  loď, viedol pápež, ktorého pokyny poslúchali aj posádky malých lodí. Zdalo sa, že útočiacim nepriateľom praje aj počasie. Uprostred nesmierneho mora vyčnievali z vody blízko seba dva vysoké a mohutné stĺpy. Na jednom bola socha Nepoškvrnenej Panny Márie a pod jej nohami široký nápis: Pomocnica kresťanov. Na druhom, mohutnejšom a vyššom bola Eucharistia a pod ňou nápis: Záchrana veriacich. Pápež stál pri kormidle a všemožne sa snažil, aby uprostred boja a hroznej búrky loď zaviedol medzi tie dva stĺpy. Nepriateľské loďstvo útočilo všetkými spôsobmi na loď a snažilo sa ju zajať a potopiť, ale obrovská loď obratne a bezpečne plávala smerom dopredu. Nepriatelia zúrivo útočili ďalej, až smrteľne zranili pápeža. Medzi nepriateľmi zaznel radostný a víťazný krik. Ale sotva zomrel pápež, na jeho miesto nastúpil druhý. Nový pápež premohol všetky prekážky a doviedol loď až medzi oba stĺpy. Jednou reťazou ju priviazal, k stĺpu, na ktorom bola Eucharistia a druhou reťazou k stĺpu, kde stála Nepoškvrnená. Potom nastal hrozný zmätok. Všetky lode, ktoré až doposiaľ napádali pápežskú loď, zmätene unikali, vrážali do seba a potápali sa. Až napokon na mori zavládol pokoj.

Don Bosco vysvetlil sen: Pápežskou loďou je Cirkev a lodičkami verní veriaci. More predstavuje svet. Dva mocné stĺpy predstavujú úctu k Panne Márii a k Sviatosti Oltárnej. Nepriateľské lode – to je prenasledovanie, ktoré chce potopiť pápežskú loď. Cirkev čakajú veľké súženia. V tomto zmätku zostávajú jedinou oporou: úcta k Panne Márii a časté sväté prijímanie. Využime túto ponuku čo najlepšie a rozširujme ju medzi všetkými okolo nás.

Ak sme 14. októbra 2017 zasvätili Rožňavskú diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márii, tak sme priviazali loďku našej diecézy k nezničiteľnému stĺpu, ktorý pevne drží Ježišova Matka Mária. Sen Don Bosca hovorí o možnosti pripojenia sa aj na druhý nezničiteľný stĺp, z ktorého silu čerpá i prvý, a tým je Ježiš Kristus v Oltárnej Sviatosti. Naše „priviazanie sa“ k druhému stĺpu chceme uskutočniť a posilniť celoročným slávením Roka eucharistie v Rožňavskej diecéze v r. 2020. Veríme, že spoločným prehĺbením úcty k Eucharistii v diecéze, v tak chaotických časoch, vnesieme do diecézy dôležitú stabilitu viery.  Zároveň sa zjednotíme so všetkými, ktorí sa chcú zodpovedne pripraviť na Eucharistický kongres, ktorý bude v septembri 2020 v Budapešti.

Úmysel vyhlásiť Rok eucharistie v diecéze dozrieval určitý čas a celkom sa potvrdil pri návšteve relikvií sv. Vincenta de Paul v Rožňave dňa 21.nov. 2019. V noci z 21. na 22.nov. bola v katedrále celonočná adorácia, na ktorej sa vždy niekto modlil. Až mi prišiel na um biblický príbeh o mestách Sodome a Gomore, v ktorých, keby mali aspoň piatich modliacich sa verných, k hroznej skaze miest by nedošlo. Aj to je veľké povzbudenie pre všetkých „maloverných“ aj „malopočetných“, len aj túto výzvu treba prijať v dôvere a odhodlaní realizovať ponúknuté podnety a nebrániť sa novým Božím vnuknutiam.

Hlavnou motiváciou vyhlásenia Roka eucharistie v diecéze je naplnenie Ježišových slov, ktorými vyjadruje túžbu byť s nami až do konca sveta (porov. Mt  28, 20). Urobil to veľmi zvláštnym spôsobom, keď sa nám dal ako pokrm v Oltárnej Sviatosti (eucharistii), keď povedal: „Ja som chlieb života ..., kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky“ (Jn 6, 48; 51). Ježiš nechcel byť medzi nami ako muzeálny exemplár vystavovaný na obdiv. Ponúka sa ako pokrm, ktorého „energia“ je tak veľká, že nám zaručuje „živiny“ na celú večnosť. Svet síce túži po zdravých potravinách, ale má ešte záujem o večný pokrm? Ako prebudiť záujem, aby sa utíšil hlad a smäd po Chlebe života? Znova hovorí sám Ježiš: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť“ (Jn 6, 35). Ako prebudiť alebo obnoviť u ľudí dnešného sveta presvedčenie o dôležitosti Chleba, o ktorom hovorí Ježiš? V bežnom živote sa na propagáciu niečoho používa reklama. Ježiš už ponúkol svoje Telo a Krv, ale reklamu o výnimočnosti Jeho ponuky robíme my sami – každý jeden! Teda, keď my prehĺbime svoj vzťah ku Kristovi v Oltárnej sviatosti (eucharistii), sami budeme mať úžitok, ale náš úprimný vzťah ku Kristovi tajomne prítomnom v Oltárnej sviatosti, bude najlepšou reklamou na prijímanie Ježišovho Tela a Krvi aj pre iných ľudí.  Samozrejme, prijatiu Ježišovho Tela a Krvi v Oltárnej sviatosti, nech vždy predchádza úprimná sv. spoveď a aktuálny život v Božej milosti.

V našej diecéze nadviažame na požehnanú iniciatívu v blahej pamäti rožňavského biskupa Mons. Eduarda Kojnoka, veľkého ctiteľa a šíriteľa úcty k Eucharistii. Jeho zámerom bolo, aby v celej diecéze bola každý deň postupne v každom kostole eucharistická poklona a na Osuší celodenná. Prial si, aby na Osušie smerovali aj eucharistické púte. Je to aj moje prianie, aby Osušie bolo aj naďalej miestom celodennej eucharistickej poklony a a by tam farnosti putovali a modlili sa. Niektorí kňazi spomínajú, že biskup Kojnok si prial, aby v diecéze bola každú hodinu v niektorom kostole poklona, teda aj v noci. Keďže rok 2020 je priestupný, ustanovujem na deň „navyše“ – na 29. februára 2020 celodiecéznu adoráciu, a kde to bude možné, nech trvá 24 hodín. Keďže je to deň parlamentných volieb, jedným z úmyslov modlitieb môže byť aj prosba o zvolenie poslancov, ktorí budú rozhodovať podľa Božích zákonov.

Odporúčam kňazom, veriacim i všetkým spoločenstvám venovať zvýšenú pozornosť eucharistickým pobožnostiam: vyloženie Najsvätejšej sviatosti, adorácie najmä vo štvrtky, prvé piatky a prvé nedele, na kňazských rekolekciách - povzbudzovať k ustanoveným farským (filiálnym) poklonám; podľa možnosti mať čo najviac otvorené chrámy (prístup do adoračných kaplniek) kvôli poklonám a povzbudzovať veriacich k návšteve eucharistického Krista; prípadne uvažovať aj o nočných poklonách (na niektorých miestach už sú); eucharistické procesie, osobitne na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (pri odpustových slávnostiach...), tieto aktivity upriamujú našu pozornosť na Toho, ktorý je Chlebom života pri slávení každej sv. omše. Aspoň jednu nedeľu v mesiaci sa v homílii venovať eucharistickému tajomstvu. Učme sa kontemplácii od Panny Márie, ktorá je príkladom tichého a plodného načúvania živému Bohu. Ale aj od sv. Jozefa, ktorý s Máriou patril v Betleheme k prvým adorujúcim živého Krista.

V Roku Božieho slova, nechajme sa prenikať pri adoráciách práve Božím slovom, ktoré je tematický bohaté ako v Starom, tak aj v Novom zákone. Vhodnosť slávenia môžeme obohatiť niektorými aktuálnymi výročiami. V r. 2020 budú po Slovensku putovať relikvie sv. Jána Viannea, veľkého ctiteľa Eucharistie. 12. februára 2020 uplynie 75 rokov od úmrtia rožňavského biskupa Mons. Michala Bubniča, ktorý zomrel na následky predchádzajúceho mučenia. Nesmierne veľký vzor v úcte k eucharistii máme vo svätcovi, ktorý navštívil Rožňavu. 18.mája 2020 uplynie 100 r. od narodenia pápeža, ktorý dostal viaceré prívlastky: pápež milosrdenstva, pápež rodiny, ale aj pápež eucharistie... Učil nás, že rodina Cirkvi žije z Eucharistie. To platí aj o rodine diecézy, farnosti a každej rodine, v ktorej Boh povolal muža a ženu k vzájomnej láske a k otvorenosti darovať nový život.

Dnes sme ako rodina zídení pri betlehemských jasliach, aby sme slová každodennej modlitby „Anjel Pána“: „a Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami“ (Jn 1, 14) precítili bezprostredne spolu s Máriou a Jozefom. Zároveň rozumejme, že slovo „prebývalo“ znamená tiež „zostalo“. Božie Slovo, Ježiš Kristus, narodený v Betleheme, už zostáva s nami v Oltárnej sviatosti. My jeho prítomnosť nechceme ignorovať, ale v roku 2020 chceme všetci v diecéze prijať výzvu: aby sme sa všetci: kňazi, zasvätení i veriaci, pričinili o prehĺbenie a šírenie úcty k Ježišovi Kristovi v Oltárnej sviatosti“.

Dnes na sviatok Svätej Rodiny vyslovujem želanie, aby sa toto prianie uskutočňovalo v každej jednej rodine. Ak začnete už dnes, už dnes prežijete vo svojej rodine ešte väčšiu radosť z narodenia Ježiša Krista. Dobrá vôľa takto pokračovať, nech vás sprevádza po celý rok 2020 – po celý Rok eucharistie v našej diecéze. Vyprosujem vám zároveň potrebné sily, zdravie a vzájomné porozumenie po celý nový rok. A všetci buďme pevne pripútaní k stĺpu mariánskemu i k stĺpu Sviatosti Oltárnej a naše putovanie v novom roku bude oveľa bezpečnejšie.

Rád vám žehnám v mene + Otca i + Syna i + Ducha Svätého.

 

                                                                       + Mons. Stanislav Stolárik

                                                                                rožňavský biskup