Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

„Biblia očami detí a mládeže“ v školskom roku 2015/16

paintSúťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií.

CIEĽ SÚŤAŽE:

Zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh.

PODMIENKY SÚŤAŽE

 • Cieľová skupina: žiaci a študenti katolíckeho vierovyznania
 • kategórie:
 1. kategória: MŠ
 2. kategória: ZŠ roč. 1. – 2.
 3. kategória: ZŠ roč. 3. – 4.
 4. kategória: ZŠ roč. 5. – 6. a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií
 5. kategória: ZŠ roč. 7. – 9. a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií
 6. kategória: gymnázia, SŠ, a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií
 7. kategória: A - špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom

                        B – špeciálne školy pre slabozrakých a nevidiacich žiakov

                        C – špeciálne školy pre nepočujúcich žiakov

 • Predmet súťaže: Prvá kniha Samuelova
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Technika: maľba alebo kresba (nie iná technika).
 • Formát prác: v rozmedzí A4 až A3, bez pasparty. Ide o práce plošné, ktoré maľuje jednotlivec, nie kolektív. Menšie alebo väčšie formáty budú vyradené zo súťaže. Pri odosielaní prác stierateľný materiál fixujte, formát A3 neznehodnocujte prelomením. Znehodnotené práce budú vyradené. Výtvarné práce zaslané do súťaže sa nebudú vracať naspäť.
 • Kritériá hodnotenia prác:
 • a) umelecká stránka (5 bodov)
 • b) obsahová stránka – stvárnenie biblickej udalosti (5 bodov)
 • Reprodukcie budú vyradené zo súťaže.
 • Označenie prác na zadnej strane podľa predloženého formulára (tabuľka v prílohe) – vyplniť paličkovým písmom.

Školské kolá je potrebné realizovať do 29. 2. 2016; vyhodnotiť do 11. 3. 2016. Vyhodnotí ich učiteľ náboženskej výchovy (náboženstva) v spolupráci s učiteľom výtvarnej výchovy (prípadne odborníkom vo výtvarnom umení). Zapojené školy zašlú práce umiestnené na 1., 2. a 3. mieste z každej kategórie s označením „Biblia očami detí a mládeže“ 2015/2016 na adresu: Farský úrad Kokava nad Rimavicou,  Kukučínova 38,   985 05 Kokava nad Rimavicou

 do 31. 3. 2016. Prosím o dodržanie termínu doručenia prác. Práce doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do hodnotenia. Organizátor práce nevracia autorom.  Viac informácii môžete nájsť na webovej stránke Katolíckeho a pedagogického a katechetického centra  www.kpkc.sk/biblicka-olympiada

 Na Vaše zapojenie do súťaže sa teším.

                                                                                                                      Mgr. Jozef Bednárik,

                                                                                                  koordinátor súťaže za rožňavkú diecézu.