Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Deň Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v našej diecéze je zvýraznený prežívaným Rokom Eucharistie a výročím kňazskej vysviacky nášho otca biskupa Stanislava

Prežívanie Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi je tento rok v našej diecéze zvýraznené ešte viac tým, že popri Roku Božieho slova, ktorý sa slávi v celej Cirkvi, slávime Rok Eucharistie, ktorý vyhlásil náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik pre diecézu Pastierskym listom z 29.12.2019. (http://burv.sk/2019/12/30/pastiersky-list-nasho-otca-biskupa-mons-stanislava-stolarika-na-sviatok-svatej-rodiny-29-12-2019/)

Keď bol koncom roka 2019 vyhlásený Rok Eucharistie, nikto ani netušil, že dosť krátko po jeho rozbehnutí sa život veľmi zmení a to na celom svete. Na Slovensku sme celé týždne nemohli sláviť verejné sv. omše, Chlieb života nebol dostupný, adorácie obmedzené... sväté prijímanie len duchovným spôsobom. Veľmi náročná situácia, vnútorná bolesť mnohých bola veľká. Ale predsa sa dalo s eucharistickým Kristom stretávať aspoň na diaľku, v duchu.

Už niekoľko týždňov, hoci ešte v obmedzenom režime, ale predsa už môžeme chodiť do kostola, prijímať sviatosti... oživme teda v sebe zápal za stretnutie s Pánom, túžbu prichádzať za Pánom do chrámu, zúčastňovať sa na Jeho obeti, ktorú prostredníctvom kňazov cez svätú omšu sprítomňuje na oltári a sýtiť sa pokrmom Jeho Slova a Tela.

Dnes, v deň slávnosti Božieho Tela, kedy náš otec biskup slávi 42. výročie svojej kňazskej vysviacky, pripomeňme si niektoré myšlienky z jeho pastierskeho listu. Opäť a nanovo nás chce osloviť. V modlitbe ďakujme za nášho otca biskupa, za jeho službu celej diecéze a naďalej mu vyprosujme všetky potrebné milosti pre jeho život, povolanie a poslanie pastiera našej diecézy.

 

„Hlavnou motiváciou vyhlásenia Roka Eucharistie v diecéze je naplnenie Ježišových slov, ktorými vyjadruje túžbu byť s nami až do konca sveta (porov. Mt  28, 20). Urobil to veľmi zvláštnym spôsobom, keď sa nám dal ako pokrm v Oltárnej Sviatosti (Eucharistii), keď povedal: „Ja som chlieb života ..., kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky“ (Jn 6, 48; 51). Ježiš nechcel byť medzi nami ako muzeálny exemplár vystavovaný na obdiv. Ponúka sa ako pokrm, ktorého „energia“ je tak veľká, že nám zaručuje „živiny“ na celú večnosť. Svet síce túži po zdravých potravinách, ale má ešte záujem o večný pokrm? Ako prebudiť záujem, aby sa utíšil hlad a smäd po Chlebe života? Znova hovorí sám Ježiš: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť“ (Jn 6, 35). Ako prebudiť alebo obnoviť u ľudí dnešného sveta presvedčenie o dôležitosti Chleba, o ktorom hovorí Ježiš? V bežnom živote sa na propagáciu niečoho používa reklama. Ježiš už ponúkol svoje Telo a  Krv, ale reklamu o výnimočnosti Jeho ponuky robíme my sami – každý jeden! Teda, keď my prehĺbime svoj vzťah ku Kristovi v Oltárnej Sviatosti (Eucharistii), sami budeme mať úžitok, ale náš úprimný vzťah ku Kristovi tajomne prítomnom v Oltárnej Sviatosti, bude najlepšou reklamou na prijímanie Ježišovho Tela a Krvi aj pre iných ľudí.  Samozrejme, prijatiu Ježišovho Tela a Krvi v Oltárnej Sviatosti, nech vždy predchádza úprimná sv. spoveď a aktuálny život v Božej milosti.“

 

Otec biskup dal dôraz na eucharistické adorácie: „V našej diecéze nadviažeme na požehnanú iniciatívu v blahej pamäti rožňavského biskupa Mons. Eduarda Kojnoka, veľkého ctiteľa a šíriteľa úcty k Eucharistii. Jeho zámerom bolo, aby v celej diecéze bola každý deň postupne v každom kostole eucharistická poklona a na Osuší celodenná. Prial si, aby na Osušie smerovali aj eucharistické púte. Je to aj moje prianie, aby Osušie bolo aj naďalej miestom celodennej eucharistickej poklony a aby tam farnosti putovali a modlili sa. Niektorí kňazi spomínajú, že biskup Kojnok si prial, aby v diecéze bola každú hodinu v niektorom kostole poklona, teda aj v noci. Keďže rok 2020 je priestupný, ustanovujem na deň „navyše“ – na 29. februára 2020 celodiecéznu adoráciu, a kde to bude možné, nech trvá 24 hodín...“

Pripomenul tiež súvis s Rokom Božieho slova, ktorý vyhlásil Svätý Otec František: „V Roku Božieho slova, nechajme sa prenikať pri adoráciách práve Božím slovom, ktoré je tematicky bohaté ako v Starom, tak aj v Novom zákone.“

A denne si pripomínajme a modlime sa aj na úmysel, ktorý stanovil náš otec biskup Stanislav na tento rok: „Aby sme sa všetci: kňazi, zasvätení i veriaci, pričinili o prehĺbenie a šírenie úcty k Ježišovi Kristovi v Oltárnej Sviatosti“.