Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Ukončenie dekanátnych stretnutí mladých

V sobotu, 10. marca 2018, bola urobená pomyselná bodka za dekanátnymi stretnutiami mladých. V tento deň sa v Závadke nad Hronom konalo stretnutie mladých posledného, Hronského dekanátu.

Kostol zaplnilo okolo 60 mladých ľudí, ktorí prišli, aby vytvorili jedno veľké dekanátne spoločenstvo. Stretnutie začalo tak, ako aj stretnutia predošlých dekanátnych stretnutí - sv. omšou o 10tej hodine. Sv. omšu celebroval hosť z Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave – špirituál ThDr. Alexander Knorr PhD. V homílii sa mladým prihovoril vdp. farár Sarka.

Program po sv. omši pokračoval prednáškou koordinátora pastorácie mládeže Rožňavskej diecézy vdp. Patrika Balázsa. Okrem predstavenia Odvážneho roka a základných tém jednotlivých katechéz, bola pozornosť venovaná najmä životu a odvahe blahoslaveného dona Titusa Zemana. Mladých povzbudil najmä k odvahe v každodennosti.

Tradičnou a milou súčasťou stretnutí je aj videopozdrav o. biskupa Stanislava. Nakoľko nemôže byť osobne prítomný na dekanátnych stretnutiach, prihovára sa, pozdravuje a žehná mladých formou videa.

Po nasýtení ducha, mohli mladí nasýtiť aj svoje telo, a pritom vo vzájomných rozhovoroch a milých stretnutiach budovať spoločenstvo.

Poobedný program bol zameraný prakticky a bol pre mladých výzvou k odvahe v ich vlastnom živote. Aktivita „O2H k zmene“ ich mala nasmerovať na uvedomenie si oblastí, v ktorých postrádajú odvahu, a zároveň ich mala podnietiť k zmene. Taktiež boli vyzvaní ku gestu viery – mali odovzdať svoje ťažkosti a problémy prostredníctvom konkrétneho skutku Ježišovi. Aktivita bola ukončená spoločnou modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Po nej bola možnosť verejnej úcty relikvie blahoslaveného dona Tistusa Zemana.

Chceli by sme vysloviť úprimné Pán Boh zaplať domácemu farárovi vdp. Marekovi Sopkovi za milé prijatie a prípravu stretnutia, ako aj všetkým Bohu známym, ktorí sa na príprave podieľali.

Aj keď to bolo posledné dekanátne stretnutie, nie je dôvod smútiť. Blíži sa ďalšia možnosť stretnutia a možnosť opäť vytvoriť spoločenstvo. Všetkých mladých týmto pozývame na Diecézne stretnutie mládeže 07.apríla do Heľpy.

Tak teda... dovidenia v Heľpe!