Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Púť do Szentkútu

V sobotu 17. júna 2017 sa konala prvá organizovaná púť Slovákov na Mariánske pútnické miesto Szentkut (Svätá studňa) v Maďarsku, pod vedením nášho diecézneho otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika. Púť organizovali bratia františkáni, ktorí majú v správe miestny pútnický areál. Zúčastnilo sa jej vyše 400 veriacich, prevažne z rožňavskej diecézy, ale aj z iných oblastí Slovenska, či Maďarska. Hojné zastúpenie mala farnosť Rožňava z ktorej sa vypravil celý autobus, podobne aj farnosť Rimavská Sobota, či Lučenec a iné farnosti, ktoré podporili púť svojou účasťou. Program sa začal o deviatej hodine ráno, príchodom a privítaním pútnikov. Bola tiež možnosť prijať sviatosť zmierenia. O desiatej hodine nasledovala modlitba posvätného ruženca, po ktorej bola slávnostná svätá omša celebrovaná otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom. V jej úvode nás privítal gvardián miestneho kláštora páter Peregrin, ktorý poukázal na jednotu Slovákov a Maďarov ktorí sa tu schádzajú, aby spoločne prosili a modlili sa k našej nebeskej  Mamke  Panne Márii. Ona je našou spoločnou, jedinou Mamou, ktorá nás všetkých spája do jednej rodiny veriacich.

V homílii sa nám prihovoril otec biskup. Pripomenul hlavné posolstvo Panny Márie z Fatimy, ktorým je konať pokánie, pričom význam slova „pokánie“, by sme nemali chápať len v zmysle konania nejakých nábožných skutkov, ale je veľmi dôležité aj svedomité plnenie si svojich každodenných povinností. Ďalej nám otec biskup vysvetlil podstatu a hĺbku pobožnosti prvých deviatich sobôt, ktoré sa v našej diecéze modlíme od februára. Svätá omša bola zakončená eucharistickou procesiou ktorú viedol rožňavský farár a veľ prepošt rožňavskej kapituly Jozef Markotán. Celé liturgické slávenie po modlitbe „Te deum“ zakončil eucharistickým požehnaním otec biskup. Krásny dopoludňajší program sme nemohli zavŕšiť inak, ako spoločným obedom, ktorý bol pre pútnikov zabezpečený priamo v areáli pútnického miesta Szentkut. Po krátkej obedňajšej prestávke, kedy sme mali možnosť načerpať fyzických síl, sme pokračovali o štrnástej hodine modlitbou Loretánskych litánií. Na záver tejto pobožnosti sme sa pomodlili modlitbu zasvätenia Panne Márii a otec biskup Stanislav Stolárik nám udelil svoje požehnanie. Posledným bodom programu celej púte bol krátky kultúrny program, ktorý si pre nás pripravili  slovenskí obyvatelia obce Sámsonháza. Na záver ešte  slová svätej Hyacinty, ktoré nám sprostredkoval otec biskup: „Ako veľmi milujem Máriine srdce!“ Čo milujú naše deti? A čo milujeme my?

Autor článku: Ján Horvát, bohoslovec