Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

V Turni nad Bodvou zorganizovali vedeckú konferenciu o kostole

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt turňa nad bodvou kostolV dňoch 29. a 30. septembra 2017 sa v Turni uskutočnila vedecká konferencia s názvom „Umelecké hodnoty Turnianskeho kostola“. Jedno a pol dňové podujatie zorganizoval Farský úrad v Turni nad Bodvou v spolupráci so Samosprávou obce Turňa nad Bodvou a s Generálnym konzulátom Maďarska v Košiciach.

Konferencia sa zahájila ráno 29. septembra v miestnom Kultúrnom dome. Podujatie otvorili turniansky farár ThDr. Attila Juhász, PhD. a starosta obce Mgr. Atila Oravecz. Účastníkov privítal generálny konzul Attila Haraszti. Povedal, že Turniansky kostol je pravým skvostom a nakoľko je jedinou kultúrnou pamiatkou v obci, ktorá nie je v ruinách, je dôležité jeho reštaurovanie.

Prvým prednášajúcim bol ThDr. Attila Juhász, PhD, ktorý prítomných oboznámil s históriou Turnianskej farnosti. Počas prednášky viackrát zdôraznil jeho vzťah voči kostolu, nakoľko od svojho detstva navštevuje turniansky dom Boží. On bol iniciátorom konferencie, nakoľko na jedno miesto chcel zhromaždiť všetkých odborníkov, ktorí osobitne pracovali na kostole. O výsledkoch ich práce sa teraz mohla dozvedieť aj verejnosť.

V poradí druhou prednášajúcou bola historička umenia Dr. Mária Prokopp, PhD. z Budapešti. Prednášala o gemerskej gotike a turnianskych nástenných maľbách. Viackrát zdôraznila, aký poklad Turňančania vlastnia, prostredníctvom ktorého môžu výrazne odštartovať rozvoj cestovného ruchu.

Nasledujúcim prednášajúcim bol archeológ Árpád Balogh z Košíc, ktorý zastupoval Mgr. Petra Tajkova, PhD., nakoľko z pracovných dôvodov sa konferencie nemohol zúčastniť. Árpád Balogh pojednával o výsledkoch archeologického výskumu v našom kostole.

Po obede nasledovala obhliadka opevneného kostola Nanebovzatia Panny Márie. Záujemcovia sa teraz mali možnosť oboznámiť s kultúrnou pamiatkou z pohľadu odborníkov. Pravdaže pozornosť ľudí upútali hlavne reštaurované stredoveké fresky. Umelecké dielo z prvej polovice 15. storočia znázorňuje život Ježiša Krista. Dal ich namaľovať vtedajší zemepán Turne Pál Besenyő z Özdögu, avšak počas reformácie kostol padol do rúk protestantov, ktorí fresky zabielili. Objavili ich až po niekoľkých storočiach, v roku 2004 a reštaurovanie trvalo až do roku 2014. 

Po obhliadke kostola sa účastníci konferencie opäť vrátili do kultúrneho domu, kde prednášky pokračovali ďalej. Historik umenia Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. z Košíc oboznámil účastníkov s výsledkami výskumu Turnianskeho kostola z hľadiska histórie umenia. Vďaka prednáške poslucháči získali ucelený obraz o priebehu reštauračných prác.

Historik umenia Mgr. Peter Megyeši, PhD. z Prešova prednášal o nových poznatkoch v ikonografii stredovekých nástenných malieb na Gemeri. Zameral sa hlavne na významy detailov. Predstavil tri stredoveké tematiky: stretnutie Márie a Alžbety, keď nosili pod srdcom ich nenarodené deti; symboliku chleba na poslednom súde (na váhe sv. Michala); morskú pannu, ako vedľajšiu postavu sakrálnych fresiek.

Učiteľ dejepisu Mgr. Gyula Béres z mesta Eger prednášal o histórii turnianskeho arcidekanátu.      

O pol siedmej sa účastníci opäť presunuli do kostola, kde mali krásny kultúrny zážitok. Najprv miestna učiteľka Mgr. Marianna Krompasky zarecitovala báseň od Sándora Reményika. Následoval koncert vážnej hudby v podaní speváckeho súboru Vox Columbelae. Výborná akustika a historický interiér kostola výrazne prispel k nezabudnuteľnej atmosfére.

Na druhý deň, 30. septembra opäť pokračovala vedecká konferencia. Reštaurátor Mgr. Peter Gomboš z Košíc oboznámil prítomných s priebehom reštaurovania stredovekých nástenných malieb. Priebeh prác, ktorých výsledok naozaj stojí za to, ozrejmil veľmi zrozumiteľne.

Historik umenia Dr. Zsombor Jékely, PhD. z Budapešti prednášal o význame stredovekých nástenných malieb z hľadiska histórie umenia. Nasledovala prednáška historika umenia Dr. Pála Lőveiho, PhD. z Budapešti o stredovekých náhrobných kameňoch.

Konferencia sa uzavrela spoločnou prednáškou Dr. Ing. arch. Jána Krcha, PhD., Mgr. Petra Gomboša a ThDr. Attilu Juhásza, PhD., v rámci ktorej predstavili svoje plány do budúcna, čo sa týka pokračovania reštauračných prác. Pán farár povedal, že v budúcnosti treba doriešiť kúrenie v kostole, následne obnoviť gotické okná a priestor pod vežou. Je potrebné reštaurovať aj barokové fresky, o ktorých sa v 19. storočí zmienil aj významný maďarský spisovateľ Mór Jókai. Na záver dodal, že má v pláne vydať prednášky, ktoré počas konferencie odzneli, vo forme knižnej publikácie. 

Moderátorom konferencie bol poslanec obecného zastupiteľstva a spoluorganizátor Ing. Róbert Surovec, PhD. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 80 osôb. Nechýbali ani médiá, ktoré o konferencii budú informovať širokú verejnosť.

Róbert Surovec