Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení...“

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ (Mt 11, 28-29)

V týchto slovách Pána Ježiša, ktoré počúvame dnes, v deň Slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, našlo útechu, silu, odhodlanie kráčať životom aj napriek všetkému náročnému nespočetné množstvo ľudí. Prísľub, ktorý v nich dáva Ježiš, nemôže vyrieknuť s istotou naplnenia žiadny človek. Môže to len Boh.

Z Katolíckej základnej školy (KZŠ) sv. Jána Nepomuckého v Rožňave sa s nami podelili o tom, ako slávia mesiac Božského Srdca v rámci možností, ktoré súvisia s obmedzeniami kvôli pandémii.

Celý mesiac jún patrí úcte Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu Ježišovmu. V KZŠ sv. Jána Nepomuckého v Rožňave sa každý deň schádzajú učitelia a žiaci, aby sa spoločne s duchovným správcom školy pomodlili Litánie k Božskému Srdcu. Na slávnosť Božského Srdca sa znova zišli žiaci ZŠ a pridali sa k nim aj deti z Katolíckej materskej školy bl. Zdenky, aby spoločne s duchovnými správcami obidvoch škôl slávili sv. omšu v školskej kaplnke, ktorá je zasvätená práve Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V kázni učitelia a deti mohli počuť, že Ježišovo Srdce je Srdce, ktoré nás najviac miluje a otec Matúš im tiež vysvetlil symboly, s ktorými sa toto Srdce vyobrazuje a čo pre nás znamenajú. Nakoniec upriamil pozornosť všetkých na najdôležitejší okamih slávenia sv. omše, keď živý Ježiš so svojim milujúcim Srdcom príde k nám a túži vstúpiť do našich sŕdc. Sv. omšu doprevádzal spev detí a hudobný sprievod pedagógov. Slávnosť bola ukončená poklonou s odprosujúcou pobožnosťou pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou a eucharistickým požehnaním. Nech nás toto milujúce Srdce inšpiruje milovať všetkých tak, ako miluje Ježiš.

Ježišovo Srdce nekonečne miluje každého človeka. Jeho krv vyliata za nás všetkých na kríži je toho jasným dôkazom. Ale Božské Srdce tiež túži po našej láske a chce nás neustále obdarúvať. Pán Ježiš dal cez sv. Margitu Alacoque ctiteľom jeho Božského Srdca 12 prisľúbení:

1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
2. Vnesiem pokoj do ich rodín.
3. Poteším ich v trápeniach.
4. Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti.
5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.
6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.
7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými.
8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.
9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.
10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie srdcia.
11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.
12. Všetkým, ktorí pristúpia k svätému prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.

Kiež je Božské Srdce Ježišovo uctievané spolu s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie v každej jednej rodine.