Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pastiersky list rožňavského biskupa na sviatok Svätej rodiny

erb_brownMalé dievčatko uvidelo čerešne na strome, ale nemohlo ich dočiahnuť. Zavolalo otca, ktorý ju vzal na plecia. Dievčatko, cítiac bezpečnosť otcových ramien, sa vystrelo, a tak mohlo dočiahnuť čerešne a jesť.

Podobne je to aj s nami. Nebo sa nám zdá byť vysoké, a tak Boh nám dal svojho vlastného Syna, aby nás nielen raz zodvihol, ale aby nás neustále dvíhal, aby sme dočiahli všetko potrebné k nášmu pozemskému i nebeskému životu.

Začatý Rok milosrdenstva je znova naším „zodvihnutím“, keď sme pozvaní, aby sme boli „milosrdní ako Otec“. Aby sme najskôr prejavili túžbu po Božom milosrdenstve, potom ho prijali a napokon rozdávali. Božie milosrdenstvo nemôže byť úplné, ak sme predtým neboli na sv. spovedi. Ani tí, ktorí z objektívnej príčiny nemôžu pristúpiť k sv. spovedi, nemajú uzavretý prístup k Božiemu milosrdenstvu. Môžu ho prijať cez účasť na sv. omšiach a pobožnostiach, cez čítanie a počúvanie Božieho slova, cez modlitbu, skutky pokánia ako aj skutky telesného a duševného milosrdenstva, čo v konečnom dôsledku zaväzuje i tých, ktorí boli aj na sv. spovedi. Tento dotyk Božieho milosrdenstva dvíha každého človeka a dáva mu potrebnú silu.

Takto vnútorne očistení a pripravení prichádzame k jasličkám s oveľa citlivejším srdcom. Odrazu je nám Božie Dieťa bližšie a vianočné sviatky oveľa plnšie. Rovnako sa stávame viac otvorení na rodinné stretnutia i skutky dobročinnosti. Napríklad: 12. decembra som vyslal z Rožňavskej katedrály koledníkov  Dobrej noviny. Počas Vianoc chodia po domoch, spievajú koledy a vyzbierané peniaze budú zaslané do Kene, aby sa tam mohlo vykopať viac studní a ďalší ľudia mohli mať pitnú vodu. Koledníci vlastne pomáhajú konať skutok telesného milosrdenstva, ktorý vyžaduje „smädných napájať“. Takto Boh skrze našich koledníkov dvíha nám neznámych ľudí vo vzdialenej krajine, s ktorými vytvárame jedinú ľudskú rodinu. Áno, otvárame sa na núdzu a potreby času. Preto aj 17. januára 2016 budeme spolu so Svätým Otcom a s celou Cirkvou sláviť nedeľu migrantov a cestujúcich, aby sme neobchádzali ani tento aktuálny problém.

Ku konaniu skutkov telesného a duševného milosrdenstva nás vyzýva v Roku milosrdenstva, ale aj inokedy, pápež František. Keď sa vždy 16.-teho v mesiaci, prípadne aj v iné dni, modlíme za našu diecézu a stanovené úmysly, tiež si duchovne pomáhame a navzájom sa dvíhame. Na stanovené úmysly zvyknú byť obetované aj sv. omše, ktoré kňazi slúžia na úmysel ordinára. Telesne i duchovne sme sa povzbudili, keď sme sa v júli zúčastnili v Poprade na stretnutí mládeže P-15 [bola to i príprava na Svetové stretnutie mládeže v júli 2016 v Krakove], a keď sme v septembri podporili v Bratislave „Pochod za život“. Poďakovať chcem za vaše prejavy vďaky voči odchádzajúcemu biskupovi Mons. Vladimírovi Filovi a za jeho dôstojné sprevádzanie do večnosti. Rovnako ďakujem všetkým, ktorí ste ma podporili a stále podporujete od prevzatia služby pastiera Rožňavskej diecézy. O túto podporu prosím i naďalej. Ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste nás biskupov sprevádzali na púti „ad limina apostolorum“ v Ríme, v novembri v tomto roku. Vaše putovanie bolo spojené s ťažkosťou cestovania, keď ste niektorí docestovali o deň neskôr. Ale priniesli ste i túto obetu. Tak sme aj my biskupi pocítili vo vás veriacich, svoju oporu.

Rok milosrdenstva ponúka aj iné spôsoby „dvíhania“ z hriechu, beznádeje, neistoty... i ďalších negatív. Podľa úmyslu pápeža Františka, i v našej diecéze boli ustanovené niektoré kostoly ako „jubilejné“, v ktorých počas celého Roka milosrdenstva možno získavať bohatstvo  jubilejných odpustkov. Svätý Otec zároveň vyzýva nás kňazov, aby sme pravdivo vysvetlili význam odpustkov našim veriacim. Do ustanovených kostolov môžete prichádzať individuálne, s rodinou, s priateľmi, ale zvlášť sa odporúča putovanie celých farností, čo je znova šanca na posilnenie vedomia farského spoločenstva ako jednej, duchovnej rodiny.

V tomto Roku sa môžete stať vo svojich farnostiach a na filiálkach sami hostiteľmi vzácnej návštevy – relikvie sv. Jána Pavla II., ktorý v r. 2003 navštívil sídlo našej diecézy – Rožňavu. Vtedy navštívil len centrum diecézy, teraz zavíta do každého kostola v diecéze. O všetkých týchto, i ďalších akciách v diecéze a na Slovensku, vás budú informovať a svojou angažovanosťou povzbudzovať k účasti vaši kňazi.

Všetko dnes smeruje k „jubileu rodiny“, ktoré vyhlásil a na dnešný deň Svätej rodiny stanovil pápež František. Oslovujem vás manželia, otcovia a mamy, starí otcovia a staré mamy, synovia a dcéry, ktorí svojou statočnosťou chránite rodinu ako najvzácnejší poklad. Ste najväčším prínosom pre spoločnosť. Kto rozbíja rodinu, ničí budúcnosť. Kto posilňuje rodinu, posilňuje nádej pre budúcnosť. Lebo z usporiadanej rodiny vanie nová nádej pre svet. I rodiny nie sú bez problémov a často prežívajú náročné životné skúšky. Rodiny sú často ako pohár vody, ktorým kde-kto zatrasie. Ale ak rodina spoločnou silou udrží tento pohár, voda sa z pohára nevyleje, a keď, tak veľmi málo, a tak sa napijú a občerstvia všetci. Milí otcovia a mamy, synovia a dcéry, držte pevne v rukách pohár svojej rodiny, aby z neho nič nevytieklo, aby sa z neho dalo vždy občerstviť a posilniť. Lebo pohár rodiny sa nedá ničím nahradiť.

Ďakujem vám, všetci statoční manželia, otcovia a mamy a mnohým takto statočným posielame svoju vďaku i do večnosti. Rovnako ďakujeme vám, ktorým sa z nejakého dôvodu rozpadlo manželstvo, a predsa naďalej obhajujete hodnoty rodiny. Iste máte vo svojom vnútri bolestivé zranenie, ktoré v rámci našej diecéznej rodiny zahŕňame do spoločných modlitieb. Do našich spoločných modlitieb zahŕňame i tých, ktorí sa vzdialili z rodiny Cirkvi, ako aj tých, ktorí si kladením dôležitých životných otázok už do duchovného spoločenstva Cirkvi smerujú alebo dokonca už aj patria. Zvlášť pamätáme na našich chorých a slabých. Aj počas týchto vianočných sviatkov chceme v Ježišovom mene všetkým znova s radosťou zopakovať, že sa narodil kvôli všetkým nám  a kvôli každému zvlášť, a s Ním a v Ňom tvoríme jednu duchovnú rodinu, rodinu diecézy. A to všetci: kňazi, Bohu zasvätení, veriaci, hľadajúci i zneistení, chorí, zranení i ľahostajní pokrstení.

Rok milosrdenstva nás všetkých dvíha z našej núdze mocnými ramenami milosrdného Otca, podľa príkladu z úvodu. Je len na nás, aby sme takto Bohom vyzdvihnutí, siahli obidvoma rukami po jeho bohatej ponuke. Všetkým vám vyprosujem radostné slávenie Kristovho narodenia, radosť a pokoj v rodinách, dôveru v Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pri vstupe do nového občianskeho roka a stále otvorené srdce pre Božie vnuknutia a výzvy.

Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup