Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Výberové konania na riaditeľov škôl zriadených Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Rožňava

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Vladimírom Filom, rožňavským biskupom a ním povereným riaditeľom Diecézneho školského úradu Mgr. Norbertom Bizem v súlade s §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Katolíckej materskej školy Svätej Rodiny, Ormisova 585/15, Revúca

(podmienky výberového konania na stiahnutie)

Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého, Kósu Schoppera 22, Rožňava

(podmienky výberového konania na stiahnutie)

Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Jána Bosca v Lučenci

(podmienky výberového konania na stiahnutie)

Termín podania prihlášky je 22. apríl 2014