Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Sviatok sv. Jozefa v Smolníku

Deň baníkov

Sviatok sv. Jozefa, robotníka si pripomenuli aj veriaci z obce Smolník. Dňa 1. mája 2013 sa v tamojšom kostole, konala odpustová slávnosť. Slávnostná sv. omša sa začala o 10.00 hodine a správca farnosti CSILic. Jozef Spišák na nej privítal veriacich nielen zo Smolníckej Huty, ale aj z okolitých farností. Hlavným celebrantom bol čestný kanonik Ján Tarbaj. Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi z okolitých farností. Slávnostný sprievod doprevádzali aj baníci z baníckeho spolku. Celebrant vo svojej homílii vyzdvihol život sv. Jozefa, robotníka - muža veľkej viery so zmyslom pre rodinu. Ako čítame v Evanjeliu podľa Matúša „Jozef bol človek spravodlivý ." Ako vieme, hlavný sviatok svätého Jozefa je 19. marca. Vtedy sa uctieva sv. Jozef predovšetkým ako pestún Pána Ježiša a hlava Svätej rodiny. No tento vyvolený Boží muž sa uctieva aj ako patrón robotníkov, čo sa zdôraznilo v poslednom období zavedením jeho liturgickej spomienky na deň prvého mája. Z evanjelia vieme, že svätý Jozef bol tesár . Preto si ho od nepamäti uctievali ako svojho patróna tí, čo pracovali s drevom, predovšetkým stolári a tesári. Pápež Pius XII. rozšíril patronát sv. Jozefa na všetkých pracujúcich a zasvätil mu prvý máj, ktorý sa v mnohých krajinách slávi ako sviatok robotníkov. Cirkev chce takto nielen prejaviť úctu celoživotnému povolaniu sv. Jozefa, ale chce vyzdvihnúť aj hodnotu práce a jej význam v prirodzenom i nadprirodzenom poriadku. To platí aj o bežných každodenných prácach. Lebo mužovia a ženy, čo vyvíjajú svoju činnosť, aby zarobili na živobytie sebe a svojej rodine tak, že tým preukazujú primeranú službu aj spoločnosti, môžu právom hľadieť na svoju prácu ako na pokračovanie v diele Stvoriteľa, užitočnú pomoc svojim bratom a ako na svoj osobný príspevok k uskutočneniu Božieho plánu v dejinách. Po skončení svätej omše bolo pre všetkých hostí pripravené už tradičné agapé, na ktorom sa stretli známi i neznámi, našli si čas na kus reči a v príjemnej nálade sa rozišli do svojich domovov. Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave odpustovej slávnosti, či už po tej duchovnej alebo finančnej stránke. Pán Boh zaplať! (S.K)