Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zasvätení z Rožňavskej diecézy sa stretli v Brezne, aby spoločne slávili Deň zasväteného života

2. februára 2019, na sviatok Obetovania Pána sa v Brezne stretli zasvätení  z Rožňavskej diecézy, aby spoločne ďakovali za dar zasväteného života. Deň zasväteného života na sviatok Obetovania Pána 2. februára zaviedol v roku 1997, dnes už svätý pápež Ján Pavol II.

Vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie sa začal duchovný program stretnutia pobožnosťou Fatimskej soboty, po ktorej nasledovala sv. omša. Hlavným celebrantom bol generálny vikár Mons. Miloš Gazdík. Spolu s ním koncelebrovali okrem rehoľných kňazov aj viacerí kňazi z farností diecézy, ktorí spolu s rehoľníkmi a veriacimi prišli osláviť Pána a ďakovať mu za  to, že stále povoláva ľudí, aby sa mu cez zasvätenie úplne odovzdali a aby plnili poslanie, ktoré im dáva; poďakovať za charizmy, ktoré od neho dostávajú pre službu, do ktorej ich posiela a prosiť pre nich o silu a vernosť.

V homílii Mons. Gazdík vyzdvihol postoj poslušnosti Panny Márie a sv. Jozefa, ktorí verní zákonu, prinášajú Ježiša do chrámu, aby ho obetovali Bohu. Ani Ježiš, ani Mária nepotrebovali splniť tieto predpisy, ale v poslušnosti sa podrobili zákonu. Poslušnosť je základom aj zasväteného života. Ak nie je pravá poslušnosť, nie sú správne prežívané ani ďalšie sľuby – čistota a chudoba. Dá sa to poznať z vonkajších znakov. O čom rozpráva zasvätená osoba? Dá sa povedať, že z plnosti srdca hovoria ústa. Ak sa chudoba prežíva v niektorom extréme, či už v prílišnej chudobe, ktorá nepriťahuje, alebo v druhom extréme, ktorý neoslovuje svedectvom chudoby; skôr naopak, niečo nie je v poriadku. Ďalej poukázal na Simeonovo proroctvo, ktorého vypočutie isto nechalo v srdci Panny Márie stopy bolesti, lebo bolo predpoveďou veľkej, opakovanej bolesti. Mária však neodporovala, neprotestovala, že toto jej predsa anjel pri zvestovaní, ani pri narodení Ježiša nepovedal... Prijala tieto slová od Simeona, človeka, ktorý  vidiac túžobne očakávaného Spasiteľa vyslovil slová: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu...“ Mária vypočula  proroctvo a mala silu prijať ho preto, lebo Simeon ich najprv požehnal. Veľmi potrebujeme Božie požehnanie, aby sme dokázali prijímať a prežívať poslušnosť, a to nielen rehoľníci, ale všetci; aby sme dokázali byť poslušní Božiemu slovu, ale aj  predstaveným, ktorí dostali službu autoritu od Boha cez svojich predstavených a ktorá trvá, pokiaľ sú vo svojom úrade.

Po svätom prijímaní si zasvätení obnovili svoje sľuby. Mons. Gazdík, generálny vikár v mene otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika, aj v mene svojom poďakoval zasväteným za všetko, čím  sa v diecéze svojou prítomnosťou a prácou podieľajú na živote Cirkvi a na raste Božieho kráľovstva. Vyjadril, aké dôležité sú charizmy, ktoré dal Boh zakladateľom rehoľných spoločenstiev a ktorých nositeľmi sú zasvätení, nasledovníci svojich zakladateľov. Zasvätené osoby majú v Cirkvi nezastupiteľné miesto.

Po svätej omši nasledovalo rodinné stretnutie zasvätených v priestoroch farského úradu, kde sa pri občerstvení mali možnosť porozprávať, pozdieľať sa o svojom živote a činnosti. 

Už tradičnou súčasťou stretnutia bolo predstavenie sa reholí, ktoré pôsobia v mieste stretnutia. Tentoraz to boli sestry Kongregácie školských sestier  sv. Františka z Assisi, ktoré nám cez prezentáciu priblížili svoju apoštolskú činnosť a sestry Kongregácie sestier Milosrdného Ježiša, ktoré v našej diecéze pôsobia niekoľko mesiacov. Porozprávali o vzniku svojej kongregácie. Prednášku predniesol ThLic. Arkadiusz Piekut, zo Spoločnosti katolíckeho apoštolátu (palotíni), pôsobiaci vo farnosti Predajná. Priblížil život a spiritualitu sv. Vincenta Pallottiho, zakladateľa Spoločnosti. Na záver boli všetci prítomní pozvaní na obed. Pri spoločnom stolovaní mali ešte možnosť krátko porozprávať o sebe a o svojom poslaní v Rožňavskej diecéze.

Deň zasväteného života je zároveň výzvou prosiť Pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej žatvy, nakoľko potrieb v Božom kráľovstve je veľa a duchovných povolaní ubúda. Preto je potrebné modliť sa za to, aby; ako napísal v pozývacom liste na Deň zasväteného života Mons. Stanislav Stolárik; mladí ľudia zachytili Božie volanie a mali odvahu odpovedať: „Tu som, pošli mňa!“