Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Už po druhýkrát sa putovalo do Szentkútu

V sobotu, 12. októbra, v skorých ranných hodinách, vyrážali z rôznych kútov našej Rožňavskej diecézy veriaci maďarskej národnosti spoločne so svojimi duchovnými otcami, na krásny a bohatý celodňový duchovný program do Szentkútu, v Maďarsku.

Szentkút je maďarské národné pútnické miesto, na ktoré už druhýkrát putovali spoločne veriaci Rožňavskej diecézy. Púť sa uskutočnila na čele s vsdp. Gabrielom Rákaiom, biskupským vikárom pre maďarsky hovoriacich veriacich.

Po príchode na toto krásne pútnické miesto, mali všetci účastníci možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia a spoločne sa pomodliť v mesiaci október Ruženec svetla. Po modlitbe nasledovala veľmi fundovaná a hlboká prednáška Mons. Richarda Vojtu, farára v Turni nad Bodvou, o Eucharistii. Prednáška bola bezprostrednou prípravou na blížiaci sa Medzinárodný Eucharistický Kongres v Budapešti, ktorý sa uskutoční v roku 2020. Po tejto prednáške nasledovalo slávenie svätej omše, ktorú za účasti viacerých kňazov celebroval biskupský vikár vsdp. Gabriel Rákai. V homílii poukázal na Matku Božiu, Pannu Máriu, ako na ženu, ktorá sa stala súčasťou veľkého Božieho diela. Krásne premostil túto myšlienku s dielom ľudskej ruky – využil mozaiky otca Ivana Rupníka, ktoré zdobia poľný oltár v areáli tohto pútnického miesta. Všetkých účastníkov púte pozval dôverovať Panne Márii a skrze ňu samotnému Bohu, a tak sa stať súčasťou Božieho diela spásy a vykúpenia. V spoločných modlitbách veriacich odznela okrem iného aj prosba za celú našu Rožňavskú diecézu, za nášho diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika, za všetkých kňazov, ako aj za celý veriaci Boží ľud. Slávenie svätej omše, na ktorej sa zúčastnilo viac než 700 pútnikov, sa ukončilo Eucharistickým sprievodom a požehnaním.

Počas obednej prestávky mali pútnici možnosť porozprávať sa, zaspievať si a pomodliť sa v kostole pred milostivou sochou Panny Márie. Mohli sa tiež poprechádzať po krásnej aleji, kde sa nachádzajú zastavenia krížovej cesty, či nabrať si vodu zo studne, ktorá sa nachádza v strede areálu.

Na záver púte sme sa spoločne pomodlili Loretánske litánie a zaspievali si Mariánsku antifónu. Na cestu domov sme dostali Eucharistické požehnanie, ako aj osobitné požehnanie pre pútnikov, či požehnanie všetkých náboženských predmetov, ktoré si veriaci brali do svojich domovov.

Naplnení duchovným zážitkom a posilnení do ďalších všedných dní sa veriaci v desiatich autobusoch pobrali späť domov, do svojich farností. S vďačnosťou v srdci sa už teraz tešíme na ďalšie takéto stretnutie a na spoločnú púť aj v budúcom roku.

Informoval: Patrik Balázs

Foto: https://szentkut.hu/2019/10/16/rozsnyoi-egyhazmegye-magyar-hiveinek-zarandoklata/