Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Farnosť Breznička na púti vo Večnom meste

Rím 4V dňoch od 26. do 30. apríla 2016 veriaci farnosti Breznička so svojím duchovným otcom putovali v rámci mimoriadneho Roka milosrdenstva do Večného mesta - Ríma, aby prejdúc tzv. svätými bránami získali jubilejné úplné odpustky. Začiatkom Jubilea bolo otvorenie svätej brány Baziliky sv. Petra 8. decembra 2015 Svätým Otcom Františkom. Svätá brána býva otvorená iba počas Svätého roka, inak je zamurovaná. Majú ju všetky štyri hlavné baziliky Ríma: Chrám sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za hradbami a Panny Márie Snežnej (Santa Maria Maggiore). Obrad otvorenia svätej brány symbolicky vyjadruje, že pri príležitosti Jubilea sa veriacim ponúka osobitná cesta smerom k spáse.

V stredu veriaci boli prítomní  na všeobecnej  audiencii so Svätým Otcom na Námestí sv. Petra vo Vatikáne, kde sa mohli stretnúť so Sv. Otcom Františkom a vypočuť si jeho slová. Každý deň sa zúčastňovali na sv. omši v niektorom z rímskych kostolov. Veľmi dojímavá bola procesia s krížom od Anjelského hradu do Baziliky sv. Petra, ktorú pútnici absolvovali za spevu a modlitby posvätného ruženca. Každý účastník tejto púte dostal certifikát o absolvovaní púte a duchovných dobrách, ktoré z nej vyplývajú.

Rožňavskú diceézu informoval ThLic. Štefan Kosturko, farár v Brezničke

Rím 5 Rím 7 Rím 3  Rím 1