Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Výberové konania na riaditeľov škôl zriadených Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Rožňava

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Vladimírom Filom, rožňavským biskupom a ním povereným riaditeľom Diecézneho školského úradu Mgr. Norbertom Bizem v súlade s §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého, Kósu Schoppera 22, Rožňava

(podmienky výberového konania na stiahnutie)

Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Jána Bosca v Lučenci

(podmienky výberového konania na stiahnutie)

Termín podania prihlášky je 18. novembra 2014