Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pozývame do Rožňavy sláviť 15. výročie pastoračnej návštevy Svätého Otca Jána Pavla II. v Rožňave - Duchovne sa pripravujeme modlitbou Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii

Rok 2018 nám v našej diecéze pripomína viac významných výročí. V tomto  roku slávi 40. výročie svojho kňazstva náš diecézny otec biskup Mons. Stanislav Stolárik, pripomíname si 3. výročie od smrti jeho predchodcu  Mons. Vladimíra Fila, 85. výročie nedožitých narodenín biskupa Mons. Eduarda Kojnoka.

Pred pätnástimi rokmi dostalo Slovensko veľký dar. Po tretíkrát ho navštívil pápež, dnes už svätý Ján Pavol II. Aj Rožňavská diecéza mala na tomto dare priamu účasť. Svätý Otec Ján Pavol II. prišiel 13. septembra 2003 k nám, priamo do Rožňavy, aby s veriacimi našej diecézy, ale aj so všetkými ostatnými pútnikmi, ktorí prišli aj z iných diecéz, slávil svätú omšu na priestranstve Pod Rákošom.

My si v Rožňave pripomenieme 15. výročie návštevy Svätého Otca Jána Pavla II. slávením Kňazského dňa 12. septembra, kedy bude náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik s kňazmi Rožňavskej diecézy sláviť sv. omšu o 10,00 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie a 13. septembra bude sláviť otec biskup svätú omšu o 17,00 pod Rákošom, na mieste, kde bola slávená Svätým Otcom pred pätnástimi rokmi. Na obidve slávenia všetkých pozývame. (Bližšie informácie na plagáte - viď. na konci článku).

Náš otec biskup Stanislav vyzval celú diecézu k modlitbe Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii (viď brožúrka Deviatnik k Panne Márii)  v dňoch 3. - 11. septembra 2018 s úmyslom duchovne sa pripraviť sa na slávenie Kňazského dňa a výročia a tiež sa modlíme na osobitný úmysel otca biskupa. Pozývame všetkých, aby sa do modlitby zapojili, aby sme pre našu diecézu cez Pannu Máriu od nášho Pána vyprosili všetko potrebné.

Kto sa zúčastnil 13. septembra 2003 svätej omše Pod Rákošom, alebo sledoval aj ostatné dni návštevy Svätého Otca Jána Pavla II., dobre si pamätá koľko síl a utrpenia ho musela stáť táto návšteva. A predsa prišiel a dal Slovensku  dar svojej vzácnej prítomnosti a zanechal nám odkaz, ktorý by mal byť pre nás všetkých stále živý, lebo ho zanechal pápež a naviac, zanechal nám ho ten, ktorý je dnes už svätý, čo znamená, že nebo cez jeho nástupcu Svätého Otca Františka, ktorý ho kanonizoval, potvrdilo pravosť a platnosť jeho učenia, dalo nám príklad, ktorý môžeme s istotou nasledovať a takto kráčať po správnej ceste k dosahovaniu našej svätosti, ku ktorej nás volá Pán.

Pripomeňme si slová, ktoré nám povedal, aby v nás opäť ožili, aby nás pri slávení výročia jeho pastoračnej návštevy opäť povzbudili, či naštartovali brať vážne život s Bohom, zodpovedne prežívať svoj život, prehlbovať svoju vieru a odovzdávať hodnoty viery a kresťanského života ďalej, zvlášť mladej generácii, zasadzovať sa za život podľa Božieho slova, ktoré Rozsievač Kristus do nás zasieva a našou úlohou je prinášať úrodu. 

Z príhovoru Svätého Otca Jána Pavla II. 13. septembra 2003 v Rožňave

„Prosím vás, bratia, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo“ (porov. Ef 4,1). Naliehavá výzva apoštola Pavla, adresovaná kresťanskej obci v Efeze, stáva sa mimoriadne významnou aj pre nás tu zhromaždených. Každému veriacemu, pri rôznorodosti povolaní a chariziem, je zverená úloha byť učeníkom a apoštolom. Učeníkom, ktorý skromne a pozorne počúva spasiteľné slovo; apoštolom, ktorý vydáva horlivé svedectvo svojím životom podľa evanjelia.

Jedno slovenské príslovie hovorí: „slová poučujú, skutky priťahujú“. Áno, bratia a sestry. Aj vy môžete veľkou mierou prispieť k evanjelizácii súčasného sveta a k vytvoreniu spravodlivejšej a bratskejšej spoločnosti práve svojím kresťanským spôsobom života. Preto sa na vás obraciam slovami apoštola Pavla: „Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia!“ (1 Kor 1,26).

Drahí bratia a sestry, prechádzajúc cestou sem cez Bratislavu a cez Košice, mal som možnosť obdivovať rozsiahle obrobené polia, svedectvo vašej práce a vašich námah. Milo som si spomenul na všetkých poľnohospodárskych pracovníkov, ktorí svojou nenahraditeľnou prácou zabezpečujú život tejto krajiny. Zo srdca ich pozdravujem. V evanjeliovom podobenstve, ktoré sme práve počuli, Pán Ježiš sa prirovnáva k rozsievačovi, ktorý s dôverou seje semeno svojho slova do pôdy ľudských sŕdc.

Úroda nezávisí len od semena, ale aj od rôznorodosti pôdy, čiže od každého z nás. Všimnime si, ako vysvetľuje podobenstvo sám Pán Ježiš. Zrno, ktoré pozobali vtáky, predstavuje príchod zla, ktoré oberá ľudské srdce o zmysel pre Božie veci (porov. Mk 8,33), a o pochopenie kríža.

Zrno bez koreňa predstavuje situáciu, keď Slovo je prijímané len povrchne, bez vnútorného prijatia Krista a bez osobnej lásky k Pánovi (porov. Kol 2,7), ktoré jedine umožňujú jeho zachovanie.

Zrno udusené v tŕní predstavuje svetské starosti, túžbu po moci, klam bohatstva a pýchu.

Slovo neprináša úrodu automaticky. Hoci je Božské, a teda všemohúce, prispôsobuje sa podmienkam pôdy. Prijíma výsledok, ktorý dáva samotná pôda, a ktorý môže byť i negatívny. Ide o tajomstvo odovzdávania sa, ktoré vrcholí v úplnom odovzdaní sa Boha do rúk človeka. Veď semeno rozsiate do pôdy je vlastne Pán Ježiš (porov. Jn 12,24).

Podobenstvo o rozsievačovi a vysvetlenie, ktoré dal sám Pán Ježiš svojim učeníkom, nás nutne vedú k zamysleniu sa. Drahí bratia a sestry, my sme tou pôdou, do ktorej Pán neúnavne seje semeno svojho Slova a svojej lásky. V akom duchu ho prijímame? Akú úrodu prinášame?

Svätý Ján Chryzostom, ktorého spomienku dnes slávime, píše: „Mám so sebou jeho Slovo, ono je mojou palicou, mojou istotou ... Ono je mojou pevnosťou a mojou ochranou“ (porov. Homílie pred exilom, Ž. 1-3: PG 52, 428).

Pápež vám tu dnes všetkým odovzdáva tento poklad Slova, stavajúc sa sám do úlohy rozsievača, ktorý s dôverou vkladá do vášho srdca „dobrú zvesť“ o Nebeskom kráľovstve. Buďte tou dobrou a úrodnou pôdou, ktorá hojnosťou úrody zadosťučiní očakávaniam Cirkvi a sveta.

„Bez Božieho požehnania, márne naše namáhania“, ako hovorí ďalšie vaše múdre príslovie. Vyprosujem preto vám, i vašej snahe o príkladný kresťanský život, hojné Božie požehnanie. Amen!