Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Marec – mesiac sv. Jozefa

Mnohí, možno tí skôr narodení poznajú a vedia, že mesiac marec je zasvätený úcte k svätému Jozefovi a poznajú aj prostriedky, ako ju praktizovať. Mladšia generácia, ak jej táto prax nebola odovzdaná, to však nevie. A je to veľká škoda, lebo prehliadame tohto najväčšieho zabudnutého svätého a sami seba veľmi ochudobňujeme. Začína marec a nám sa otvára nová možnosť, šanca viac spoznať svätého Jozefa, jeho krásne, obdivuhodné vlastnosti, čnosti, ktoré môžeme však nielen obdivovať, ale ho v nich aj nasledovať. A nielen to. Môžeme sa zveriť jeho ochrane, príhovoru a potom zakúsiť moc jeho orodovania, silu jeho pomoci. Prečo vlastne poznáme svätého Jozefa? Čo sa o ňom môžeme dozvedieť? Od neho predsa nemáme v evanjeliách zaznamenané ani jedno slovo. Ale v evanjeliu máme zaznamenané, kým a aký bol svätý Jozef. Jozefa poznáme preto, lebo Boh poslal na svet svojho Syna a vybral pre neho Matku a Pestúna, s ktorým bola Panna Mária zasnúbená – Jozefa. Ako sme mohli počuť v Pastierskom liste nášho otca biskupa Stanislava Stolárika na Nedeľu Svätej rodiny: „Boh sa chcel narodiť a vyrastať v rodine. Tým ju posvätil a urobil ju miestom stretnutia Boha s človekom. Počas svojho života v Nazarete si Ježiš ctil Máriu a Jozefa a ako dieťa, i neskôr ako mladík im bol poslušný (porov. Lk 2, 51-52). Týmto spôsobom poukázal na hodnotu rodiny pri výchove ľudskej osoby. Mária a Jozef vychovávali Dieťa Ježiša predovšetkým svojím vlastným príkladom. Na svojich rodičoch  vnímal krásu viery, lásku k Bohu a jeho zákonu, svätosť života, ktorá sa prejavuje v láske k blížnym. Svätá rodina bola svätou, lebo jej centrom bol Ježiš. Vždy a za každých okolností. Všetko sa „točilo“ okolo neho.“ Ale aby sa toto všetko mohlo uskutočniť, bol potrebný slobodný súhlas dvoch ľudí – Márie a Jozefa. Obidvaja sú úžasne veľkí vo svojom Bohu vyslovenom „áno“. Aby Boh mohol uskutočniť svoje spásne plány, ktoré má s ľuďmi, potrebuje náš slobodný súhlas, ak chceme byť v tomto pláne zapojení a potom aj čerpať z jeho naplnenia. Kto bol, kto je svätý Jozef? Svätý Otec František, ktorý začal svoj úrad Najvyššieho pastiera Cirkvi na slávnosť sv. Jozefa 19. marca 2013, teda pred piatimi rokmi, o ňom vo svojich homíliách povedal napríklad toto: Je to človek, ktorý nehovorí, ale poslúcha; človek nehy, človek schopný niesť vpred prisľúbenia, aby sa stali pevné, bezpečné”... „prevzal na seba otcovstvo, ktoré nebolo jeho: pochádzalo od Otca“, … “staral sa o malého Ježiša až do dovŕšenia dospelosti. Keď máme problémy, v utrpení, keď zažívame tmu, učme sa od sv. Jozefa, ktorý vie, čo to znamená „kráčať v tme“, vie „ako sa načúva Božiemu hlasu“, vie „ako sa potichu kráča vpred …” „Jozef urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku“ (Mt 1,24). V týchto slovách je celé poslanie, ktoré Boh zveril Jozefovi. Byť custos, ochranca. Ochranca koho? Márie a Ježiša. Je to ochrana, ktorá sa potom rozšíri na Cirkev…” Náš otec biskup nám na Sviatok Svätej rodiny tiež pripomenul, že „pri poslednom zjavení vo Fatime 13. októbra 1917, po zázraku slnka videli deti pred slnkom Pannu Máriu, malého Ježiška a svätého Jozefa. „Prítomnosť Svätej rodiny v zjavení chápala sestra Lucia ako naliehavú výzvu k svätosti rodín. Chce, aby sme upriamili svoj pohľad na Nazaretskú rodinu a nasledovali ju pri našom putovaní do neba... A  pri tomto zázraku tiež  sv. Jozef, spolu s Ježiškom, urobil trikrát znamenie kríža nad svetom. Fatima nás s plnou vážnosťou upriamuje aj k oddanej úcte k sv. Jozefovi. Upriamenie pozornosti na postavu sv. Jozefa je ďalším povzbudením pre nás, aby sme dôverovali sile jeho príhovoru..., zanechal nám príklad plnej dôvery a odovzdanosti do Božej vôle. Boh to vedel vopred, a preto mu zveril  dve najvzácnejšie bytosti aké nosila táto Zem: Ježiša a Máriu. Jozef dokonale splnil svoje poslanie, a tak sa niet čo diviť, že jeho príhovor v nebi je taký mocný. Dôverujme mu naplno aj my vo všetkých problémoch, najmä rodinných a často ho vzývajme o pomoc. Prosme Svätú rodinu o ochranu pre všetky rodiny, predovšetkým tie, ktoré sa nachádzajú v ťažkostiach, aby s Božou pomocou dokázali odolávať ničivým tendenciám, ktoré v dnešnom svete ohrozujú základy rodiny.“ Je mnoho modlitieb ku svätému Jozefovi, máme novény, ruženec, modlitby v rôznych potrebách, pre rôzne skupiny ľudí – mladých, dospelých, je patrónom dobrej smrti... Keď sa zamyslíme a meditujeme nad možno najznámejšou modlitbou – Litánie k svätému Jozefovi, prídeme na to, že niet človeka, ktorému  by svätý Jozef nechcel, nevedel, či nemohol pomôcť. Jeho príhovor je mocný u Ježiša. Ježiš vypočúva orodovanie svojho pestúna, ochrancu, ktorý sa o neho a Jeho Matku s toľkou láskou a oddanosťou staral. Začína marec, mesiac, ktorý pápež Lex XIII. odporúčal prežívať ako mesiac úcty k sv. Jozefovi. A ten istý pápež nariadil, aby sa po októbrovom ruženci modlila modlitba k sv. Jozefovi s názvom  K tebe sa utiekame. Aj z uvedených dôvodov sme sa 14. októbra 2017, po zasvätení diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, pomodlili s veľkou dôverou túto, nižšie uvedenú modlitbu k svätému Jozefovi, aby spolu s Pannou Máriou chránil našu diecézu. Táto modlitba je aktuálna aj v našich časoch, pre každého. Využijeme veľkú príležitosť priblížiť sa k Bohu aj v tomto pôstnom čase prostredníctvom úcty k svätému Jozefovi?   Modlitba k svätému Jozefovi K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.