Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Panna Mária a prvá sobota v mesiaci

Prvé soboty v mesiaci sú zasvätené zmiereniu a odproseniu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Už svätý Pius X. poskytol 3. júna 1912 za obvyklých podmienok úplné odpustky veriacim, ktorí si na prvú sobotu v mesiaci vykonajú odprosujúcu pobožnosť k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Je to splnenie jedného z prianí Panny Márie vo fatimských zjaveniach.

Dňa 10. decembra 1925 sa Panna Mária zjavila Lucii z Fatimy (v kláštore v Pontevedro) a povedala jej: „Pozri sa, dcéra moja, ako je moje Srdce obkľúčené tŕním. Nevďační ľudia ho ustavične prebodávajú rúhaním a chladnosťou. Aspoň ty sa pričiň, aby si ma potešila a oznám všetkým ľuďom, že pri smrti budem nablízku so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse tým, ktorí si po päť po sebe nasledujúcich prvých sobôt v mesiaci vykonajú svätú spoveď, sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a venujú mi štvrťhodinku na zmierenie a budú pritom rozjímať o tajomstvách sv. ruženca.“

Dňa 15. augusta 1942 ukázal Spasiteľ Nepoškvrnené Srdce svojej Matky ctihodnej služobnici Božej, Konzoláte Betronovej so slovami: „Tak, ako som ja skrze Nepoškvrnené Srdce mojej Matky prišiel na svet, tak prídu duše skrze toto Srdce k môjmu Srdcu… Toto Srdce je prameňom mojich milostí, z ktorých prúdi život a posvätenie sveta. Ako mne dal Otec všetku moc na nebi i na zemi, tak vkladám víťaznú moc nad hriechom a svetom do Srdca mojej Nepoškvrnenej Matky. Dcéra moja, skrze Margitu Máriu Alacoque som dal svetu veľké prisľúbenia, ale pretože som vo svojej dobrote nekonečný a moje milosti sú nevyčerpateľné, teraz sľubujem ešte viac. Ak duše chcú, aby sa moje prisľúbenia naplnili, nech milujú a uctievajú Nepoškvrnené Srdce mojej Matky. To budú preukazovať tým, že budú skrze deväť po sebe nasledujúcich prvých sobôt v mesiaci (rovnako, ako pri pobožnosti devätich prvých piatkov) po kajúcej príprave prijímať moje Telo s úmyslom, aby uzmierovali moje Božské Srdce spojené s Nepoškvrneným Srdcom mojej Matky.“ Panna Mária žiadala prostredníctvom sestry Lucie z Fatimy päť sobôt, Spasiteľ však hovorí o deviatich. Sestre Konzoláte to odôvodnil takto: „Prosba mojej Matky o pobožnosť prvých päť sobôt je prejavom jej pokory, ktorú má aj v nebi, pretože sa necíti hodná rovnakej úcty. Moja prosba je však prejavom mojej lásky, ktorá nemôže zniesť, aby som dostal viac ako Tá, s ktorou sme v láske spojení.“

Ježišove prisľúbenia pre novénu prvých sobôt /deviatich po sebe nasledujúcich mesiacov/ ku cti Nepoškvrneného Máriinho Srdca znejú:

1/ Všetko, čo od môjho Srdca vyprosujú skrze Srdce mojej Matky, im udelím ešte v priebehu novény, ak o to prosia s dôverou.

2/ Vo všetkých životných okolnostiach pocítia podporu a požehnanie mojej Matky.

3/ Pokoj, porozumenie a láska zavládne v dušiach a rodinách.

4/ V rodinách nebude viac zvád a hádok, sklamaní ani nespravodlivosti.

5/ Manželia sa nebudú rozvádzať a rozvedení sa znova vrátia k sebe.

6/ Rodiny si budú rozumieť a až do konca vytrvajú v pravej viere.

7/ Matky v požehnanom stave pocítia zvláštnu ochranu mojej Matky a dosiahnu všetko, čo pre seba a svoje deti vyprosujú.

8/ Chudobní nájdu príbytok a budú mať dostatok chleba.

9/ Duše získajú záľubu v modlitbe i utrpení a naučia sa milovať Boha, blížneho i nepriateľov.

10/ Hriešnici sa obrátia bez zvláštnych prekážok, aj keď je za nich novéna konaná inou osobou.

11/ Hriešnici neupadnú znova do svojich predchádzajúcich hriechov a dosiahnu nielen odpustenie hriechov, ale dokonalou ľútosťou a láskou získajú znova krstnú nevinnosť.

12/ Kto túto novénu vykoná v krstnej nevinnosti, ani potom nebude moje Srdce urážať žiadnym ťažkým hriechom až do smrti. (Platí zvlášť pre deti.)

13/ Duša, ktorá sa úprimne obráti k Bohu, unikne nielen večnému zatrateniu, ale aj očistcu.

14/ Vlažné duše zanechajú svoju vlažnosť, vytrvajú v horlivosti a v krátkej dobe dosiahnu najvyššiu dokonalosť a svätosť.

15/ Keď rodičia alebo niektorý člen rodiny vykoná túto novénu, nebude žiadne dieťa, ani nikto iný z rodiny, zatratený.

16/ Z mládeže dostanú mnohí povolanie k duchovnému stavu.

17/ Neveriaci dostanú milosť viery a blúdiaci sa znova vrátia k pravej Cirkvi.

18/ Duchovní a rehoľníci zostanú verní svojmu povolaniu. Tí, ktorí sa spreneverili svojmu povolaniu, dostanú milosť pokánia a návratu.

19/ Rodičia a predstavení dostanú pomoc nielen v duchovných, ale aj v hmotných starostiach.

20/ Duša sa ľahko vyslobodí z pokušení tela, sveta a diabla.

21/ Pyšní sa v krátkej dobe stanú pokornými, nenávistní sa naplnia láskou.

22/ Horlivé duše pocítia lahodnosť modlitby a obety. Nepokoj, strach alebo zúfalstvo ich nebude trápiť.

23/ Umierajúci budú z tohto sveta odchádzať bez smrteľného zápasu a bez útokov diabla. Náhla a nečakaná smrť ich neprekvapí.

24/ Umierajúci dostanú takú veľkú túžbu po večnom živote, že sa odovzdajú do mojej vôle a pokojne zomrú v náručí mojej Matky.

25/ Pri súde pocítia zvláštnu ochranu mojej Matky.

26/ Duše dostanú milosť, aby nad mojím utrpením a bolesťami mojej Matky pocítili vnútorný súcit a lásku.

27/ Tí, ktorí túžia po dokonalosti, dostanú ako vyznamenanie hlavné cnosti mojej Matky: pokoru, čistotu, lásku.

28/ Bude ich sprevádzať upokojenie, vnútorná a vonkajšia radosť v zdraví aj v chorobe.

29/ Duchovné osoby dostanú milosť, aby neustále prežívali prítomnosť mojej Matky, ako aj jej moc a prítomnosť, bez zvláštnych ťažkostí.

30/ Duše, ktoré pokročili v zjednocovaní sa so mnou, dostanú milosť, že pocítia, že nežijú ony, ale ja v nich – to znamená: milujem ich srdcom, modlím sa ich dušou, hovorím ich jazykom, slúžim celou ich bytosťou. Spoznajú, že všetko dobré, krásne, sväté, pokorné, mierne, poslušné, šťastie a divotvornosť v ich vnútri, som ja sám. Ja, Všemohúci, Nekonečný, Samovládca, jediný Boh, jediná Láska.

31/ Duše, ktoré vykonajú túto novénu, budú po celú večnosť žiariť ako ľalie okolo Nepoškvrneného Srdca mojej Matky.

32/ Ja, Boží Baránok, s Otcom a Duchom Svätým, sa budem večne radovať z týchto duší, ktoré žiaria na Nepoškvrnenom Srdci mojej Matky ako ľalie a skrze moje Najsvätejšie Srdce dosiahnu večnú slávu.

33/ Duchovné osoby budú v úkonoch viery a ctnostnom živote rýchlo postupovať.

K týmto Spasiteľovým prisľúbeniam sa pripája ešte prisľúbenie Preblahoslavenej Panny, a to jej „veľké prisľúbenie“:

„Každú prvú sobotu sa zatvárajú brány pekla: nikto nebude zatratený. Brány očistca sa otvárajú. Veľa duší príde do neba. To je dielo milosrdnej lásky môjho Syna, ktorou odmieňa tie duše, ktoré uctievajú moje Nepoškvrnené Srdce!“

Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:

Ó, Mária, mocná Panna a Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a Útočisko hriešnikov, zasväcujeme sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Zasväcujeme Ti seba samých a celý svoj život, všetko, čo máme, všetko, čo milujeme, všetko, čo sme. Zasväcujeme Ti svoje telo, svoje srdce, svoju dušu, svoj domov, svoje rodiny, aj svoju vlasť. Chceme, aby všetko, čo je v nás a okolo nás, patrilo Tebe a malo účasť na dobrodeniach Tvojho materinského požehnania.

Aby toto naše zasvätenie bolo naozaj účinné a trvalé, obnovujeme dnes pri Tvojich nohách, ó, Mária, svoj krstný sľub a predsavzatia, ktoré sme urobili pri svojom prvom svätom prijímaní. Zaväzujeme sa, že budeme vždy neohrozene vyznávať pravdy svätej viery a života ako dobrí katolíci, úplne sa podriaďujeme všetkým nariadeniam svätého Otca a biskupov, ktorí sú s ním spojení. Zaväzujeme sa, že budeme zachovávať Božie aj cirkevné prikázania, najmä, že budeme svätiť nedeľu a prikázané sviatky. Zaväzujeme sa, že podľa svojich možností budeme vo svojom živote vykonávať útechy plné úkony kresťanského náboženstva, hlavne, že budeme často pristupovať k svätému prijímaniu.

Nakoniec Ti sľubujeme, ó, slávna Božia Matka a nežná Matka nás, ľudí, že sa celým srdcom vkladáme do služieb Tvojej požehnanej úcty, aby sme tak urýchlili a zabezpečili Kráľovstvo Tvojho Nepoškvrneného Srdca a tým aj Kráľovstvo Srdca Tvojho poklony najhodnejšieho Syna vo svojich dušiach, aj v dušiach všetkých svojich bratov, vo svojej drahej vlasti i na celom svete, na zemi, aj v nebi. Amen.