Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Chrámoví hudobníci z celej diecézy sa stretli v Rožňave

V sobotu 14. mája sa v Rožňave zišla tridsiatka chrámových hudobníkov z celej diecézy. Tohtoročné stretnutie bolo zaradené do programu osláv Dňa rodiny v Rožňavskej diecéze.

Program otvoril generálny vikár Rožňavskej diecézy vsdp. Ján Mihok, ktorý všetkých privítal a odovzdal pozdrav otca biskupa Stanislava, ktorý sa z pastoračných dôvodov nemohol zúčastniť. Zároveň ospravedlnil prof. Amantia Akimjaka, ktorému účasť nedovolil zdravotný stav.

Nasledovala prednáška doc. Rastislava Adamka s názvom „Spevy bohoslužby slova vo svätej omši“. V prednáške sa venoval vývoju spevov bohoslužby slova v kresťanskej tradícii. Do prednášky zakomponoval aj praktický nácvik spevu čítaní. Na nahrávkach demonštroval aj nesprávne interpretácie responzóriových žalmov pri rôznych príležitostiach.

Po prednáške sa účastníci presunuli do kostola sv. Františka Xaverského, kde sa konala eucharistická adorácia, ktorej predsedal vsdp. Rastislav Polák, farár v Rimavskej Sobote, Malohontský dekan.

Nasledovalo posilnenie na tele formou spoločného obedu a návrat na Biskupský úrad, kde program pokračoval spoločnou besedou o problémoch v jednotlivých farnostiach. Preberali sa rôzne témy ako napríklad výber vhodných spevov, aplikácia spevov z Novej tvorby, komunikácia medzi kňazom a organistom, ideálna spolupráca apod.

Program uzavrela spoločná modlitba liturgie hodín – hora media, ktorej v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie predsedal dp. Stanislav Andrek, kaplán vo farnosti Lučenec-mesto.

Na záver účastníkom i organizátorom poďakoval generálny vikár vsdp. Ján Mihok, všetkým poprial šťastný návrat do svojich farností a udelil požehnanie.

Jozef Vaško