Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Uskutočnilo sa ďalšie v poradí už 5. Dekanátne stretnutie pri príležitosti putovania bannera SDM 20. mája 2013 v Gelnici

DSCN2842S výzvou Pána Ježiša „Choďte a získavajte mi učeníkov zo všetkých národov“ sa v Gelnici stretla asi dvadsiatka účastníkov dekanského stretnutia v rámci prípravy na svetové dni mládeže v Riu. Stretnutie začalo svätou omšou, ktorú celebroval Jozef Halčin – správca farnosti Margecany. Po nej sa domáci farár a dekan Dušan Lukáč prihovoril účastníkom na tému učeníctva a odovzdávania evanjelia. V prvej časti bola zdôraznená skutočnosť, že keď Pán Ježiš povolával učeníkov, mnohí z nich boli obyčajnými mladými ľuďmi, čo nás povzbudzuje, aby sa dnes aj mladý človek, žiak alebo študent, cítil byť hodný povolania nasledovať Krista a byť poverený šíriť radostnú zvesť vo svojom okolí.

V druhej časti zaznela výzva, aby aj účastníci mali túžbu zažiť Ježiša ako osloboditeľa z rôznych väzieb a problémov, čo má vytvoriť hodnoverný základ pre svedectvo o Ňom (Lk 8, 26 – 39). Stretnutie pokračovalo intímnymi chválami a vzájomnou modlitbou za naplnenie Duchom Svätým. Záver patril krátkej poklone Najsvätejšej Sviatosti, pri ktorej odzneli modlitby vďaky  a odovzdania sa Pánovi.