Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézne večeradlo MKH Rožňavskej diecézy

V sobotu 5.mája sa konali večeradlá v diecézach po celom Slovensku.  V kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote sa uskutočnilo večeradlo za celú rožňavskú diecézu.

Prišli sem pútnici z viacerých dekanátov a farností. Aj z nášho novohradského dekanátu pricestovali v hojnom počte veriaci - ctitelia Panny Márie.

O 9,00 hod. v slávnostnom vstupe do chrámu v sprievode duchovných otcov a otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika za doprovodu spevokolu a krásnej organovej hudby priniesli naše „ruženčiarky“ sochu Fatimskej Panny Márie.

Nasledovala pobožnosť modlitby radostného svätého ruženca s rozjímaniami v slovenskom a maďarskom jazyku. Viedli ich biskupský vikár vsdp. Gabriel Rákai a osvietený pán veľprepošt Jozef Markotán. Modlili sa veriaci dekanátu Malohont. V modlitbách a hlavne v úkone zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sme boli spojení so všetkými pútnikmi večeradiel, aj s ostatnými pútnikmi na celom svete.

Prežili sme silu modlitby sv. ruženca, do ktorého sme vkladali prosby za naše farnosti, rodiny, ale aj chorých a trpiacich a všetkých o vlastné obrátenie. ktorým sme sľúbili modlitby.

Potom nasledovala  prednáška pátra Jozafáta Brigana. Bola zameraná  na fatimské zjavenia. Obsahovala hlboké myšlienky, ktorými pobádal prítomných o vlastné obrátenie. Je potrebné začať od seba.

Slávnosť pokračovala sv. omšou. Hlavný celebrant bol Mons. Stanislav Stolárik za asistencie všetkých prítomných duchovných otcov. Otec biskup v homílii vyzdvihol potrebu modlitby sv. ruženca vnášať aj do svojich rodín.

Po sv. omši bola obedňajšia prestávka.

O 14,00 hod. sme pokračovali v modlitbách sv. ruženca formou VEČERADLA. Modlili sa veriaci z Novohradského dekanátu - slávnostné tajomstvá. Viedol ich vdp. Ivan Kaličiak. Piesňou k Duchu Svätému sme otvárali srdce k ďalšej modlitbe.

Po prečítaní posolstva z modrej knihy modlitby sv. ruženca v slovenskom aj maďarskom jazyku a zasvätenie NSPM. Na záver sme zaspievali hymnu k NSPM.

O 15,00 hod. sme zotrvali v modlitbe v hlbokej dôvere v Božie milosrdenstvo pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. S vdp. Stanislavom Andrekom sme sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva aj Litánie k Božiemu milosrdenstvu.

Záverečným eucharistickým požehnaním dp. kaplán Stanislav Andrek ukončil naše diecézne modlitbové stretnutie vo VEČERADLE.

Vsdp. Rastislav Polák - dekan a farár farnosti  Rimavská Sobota poďakoval všetkým prítomným: otcovi biskupovi, kňazom, pútnikom a všetkým ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o krásny priebeh tohto spoločenstva vo VEČERADLE.

Bol to požehnaný deň, ktorý nám daroval Pán na príhovor Panny Márie. Prežili sme radostný deň plný pokoja. Cítili sme v srdci odhodlanie prispieť k naplneniu želania Panny Márie - modliť sa a meniť najprv seba.

Duchovne naplnení a povzbudení sme sa rozchádzali do svojich domov s nádejou, že sa opäť stretneme na ďalšom diecéznom stretnutí vo VEČERADLE.

Elena Gubániová, Lučenec

Foto si môžete vybrať prípadne tu: https://www.zonerama.com/jakubecweb/Album/4299649

Foto:Jakubec 

Lučenec-web:
http://lucenec.fara.sk/index.php/16-zvyraznene/353-pozvanka-na-celodiecezne-veceradlo