Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Adventné obdobie - Streda - 4.12.2013

erb_filo_rgb_FINALÚstredným výrazom je „hostina“.  Prorok Izaiáš predpovedá: „Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami“ (Iz 25,6). Príchod Mesiáša predkladá v obraze hostiny.

Žalm 23 predkladá a zdôrazňuje tú istú myšlienku ale už na osobnej rovine. „Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma... dušu mi....“ (v. 1). Je to tá istá atmosféra ako pri hostinách. „Prestieraš mi stôl...“.

Aj evanjelium hovorí o hostine. Udiala sa v podobe zázračného rozmnoženia chlebov. Udalosť končí konštatovaním:  „Všetci jedli a nasýtili sa“ (v. 37). Predohra Eucharistie, sv. omše  ako hostiny. Splnenie pri Poslednej večeri. Vo svätej omši počujeme: „Hľa, Baránok Boží,... Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu“ (Liturgia prijímania). Spása je nadprirodzená skutočnosť. Nie je výsledkom nášho úsilia. Zástupy velebili Boha.