Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

2775_bSúťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého Písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií.

CIEĽ SÚŤAŽE:

Zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh.

PREDMET SÚŤAŽE: Genezis 1-11 Kniha Sudcov Kniha proroka Daniela 1-6 a 13-14 List Efezanom Spoločná téma vybraných kníh: Zápas o pravé hodnoty    PODMIENKY SÚŤAŽE
 • Cieľová skupina: žiaci a študenti katolíckeho vierovyznania
 • kategórie:
 1. kategória: MŠ
 2. kategória: ZŠ roč. 1. – 2.
 3. kategória: ZŠ roč. 3. – 4.
 4. kategória: ZŠ roč. 5. – 6. a prima 8- ročných gymnázií
 5. kategória: ZŠ roč. 7. – 9. a im zodpovedajúce ročníky 8- ročných gymnázií
 6. kategória: gymnáziá, SŠ, a im zodpovedajúce ročníky 8- ročných gymnázií
 7. kategória: stredné odborné školy umelecké
 8. kategória: A - špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom
B – špeciálne školy pre slabozrakých a nevidiacich žiakov C – špeciálne školy pre nepočujúcich žiakov
 • Technika: plošné výtvarné formy: maľba, kresba, prípadne ich kombinácia.
Práce s inou technikou alebo ich kombináciou nebudú zaradené do súťaže. Reprodukcie budú vyradené zo súťaže.
 • Formát prác: v rozmedzí A4 až A3, bez pasparty. Ide o práce plošné, ktoré maľuje jednotlivec, nie kolektív. Menšie alebo väčšie formáty budú vyradené zo súťaže. Pri odosielaní prác stierateľný materiál fixujte, formát A3 neznehodnocujte prelomením. Znehodnotené práce budú vyradené. Výtvarné práce zaslané do súťaže sa nebudú vracať naspäť.
 • Kritériá hodnotenia prác:
a) umelecká stránka (1, 2, 3, 4, 5 bodov) b) obsahová stránka – stvárnenie biblickej udalosti (1, 2, 3, 4, 5 bodov) Pokyny pre školské kolá

Školské kolá je potrebné realizovať do 28. 02. 2017; vyhodnotiť do 10. 03. 2017. Vyhodnotí ich učiteľ náboženskej výchovy (náboženstva) v spolupráci s učiteľom výtvarnej výchovy (prípadne odborníkom vo výtvarnom umení).

Zapojené školy zašlú práce umiestnené na 1., 2. a 3. mieste z každej kategórie s označením „Biblia očami detí a mládeže“ 2016/2017 na adresu RKFÚ KOKAVA NAD RIMAVICOU do 31.03.2017. Tieto práce musia byť označené vizitkou autora na zadnej strane v pravom dolnom rohu. Vizitky sú v prílohe propozícií. Vyplňte ich paličkovým písmom.

Viac informácií nájdete ::TU:: Mgr. Jozef Bednárik, koordinátor súťaže za Rožňavskú diecézu