Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU RIADITEĽA DIECÉZNEJ CHARITY ROŽŇAVA

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským diecéznym biskupom, dnešným dňom 03.05.2018 vyhlasuje

  VÝBEROVÉ KONANIE  na obsadenie funkcie riaditeľa Diecéznej charity Rožňava (Diecézna charita Rožňava, Kósu Schoppera 141/22, 048 01 Rožňava).   Požiadavky:  
 • Vysokoškolské vzdelanie I. – III. stupňa. Zameranie: sociálna práca, právo, ekonomika je výhodou.
 • Prax v sociálnej oblasti (alebo v neziskových organizáciách) je vítaná.
 • Prax v riadiacej funkcii je vítaná.
 • Občianska a morálna bezúhonnosť.
 • Odporúčanie miestneho správcu farnosti.
 • Počítačové znalosti: Word, Excel, práca s internetom.
 • Vodičský preukaz skupiny B.
 • Organizačné a interpersonálne komunikačné schopnosti.
 • Schopnosť verejného vystupovania a komunikácie.
  Náplň práce:
 • Budovanie, riadenie a rozvíjanie sociálnych služieb charity v duchu učenia katolíckej Cirkvi.
 • Príprava, plánovanie a riadenie projektov.
 • Kontrola, vyhodnocovanie, čerpanie zdrojov charity.
 • Komunikácia s jednotlivými strediskami, ich vzájomná kooperácia.
 • Komunikácia s donátormi.
 • Zodpovednosť za organizáciu a kvalitu práce riadiacich pracovníkov charity.
 • Zodpovednosť za výsledky charity.
 • Zabezpečovanie chodu charity a jej stredísk.
 • Reprezentovanie charity na verejnej úrovni.
Druh pracovného pomeru:
 • Pracovná zmluva.
Miesto výkonu:
 • Diecézna charita Rožňava.
Platové podmienky:
 • Základná mzda vo výške 700,-EUR + pohyblivá zložka.
Ďalšie požadované doklady:
 • Štrukturovaný profesijný životopis.
 • Overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
 • Motivačný list.
 • Výpis z registra trestov.
 • Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
 • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je  potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne najneskôr do   17.05.2018 vrátane na adresu: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava Námestie baníkov 20 P. O.  Box 127 048 01 Rožňava   Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke biskupstva.   Obálku je potrebné označiť na prednej strane vľavo heslom: „VÝBEROV0 KONANIE DIECÉZNA CHARITA ROŽŇAVA – NEOTVÁRAŤ“ Prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky, bude písomne oznámený termín a miesto výberového konania. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.