Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik 10 .marca 2020 adresoval všetkým farnostiam výzvu na modlitbu

Drahí bratia kňazi, drahí veriaci,

„Od 16. marca, kedy je, ako vždy 16. - teho v mesiaci, Deň modlitieb za Rožňavskú diecézu, sa začneme v celej našej diecéze modliť Deviatnik k Rožňavskej Panne Márii, (podľa známej brožúrky). Vieme, že Rožňavská Panna Mária už v 18. storočí zachránila mesto Rožňavu a okolie pred epidémiou. Deviatnik k Rožňavskej Panne Márii sa budeme modliť vo všetkých farnostiach, filiálkach, rehoľných spoločenstvách, v školách, a prosím o túto modlitbu aj v rodinách, i jednotlivcov. Každý, ako môže. Majme pred očami počas celých deväť dní obraz našej Rožňavskej Panny Márie, dôverujme jej, dôverujme sv. Jozefovi, ktorého mesiac teraz prežívame a ktorého sviatok oslávime uprostred deviatnika.

Nechceme sa nechať paralyzovať strachom zo šíriacej sa choroby, spôsobenej koronavírusom, ale chceme byť ľuďmi viery, ktorí vedia, na koho sa s dôverou obrátiť vo všetkých životných skúškach, ktoré postihujú nás, alebo našich bratov a sestry. Budeme prosiť o ochranu zdravia tela, ale aj duše. Prosiť za seba, ale aj za druhých. V dejinách Cirkvi boli mnohé epidémie, v ktorých sa ľudia ešte viac utiekali k Bohu modlitbami v rodinách, chrámoch, na pútnických miestach. Z tohto obdobia máme veľa krásnych príkladov obetavej služby postihnutým a to až po hranicu mučeníctva. Aj teraz, náš Pán, ktorý nás vedie cestou k spáse a k večnému životu, nám dáva denne príležitosť kráčať touto cestou v dôvere, a pozýva nás pomáhať aj iným – modlitbou, pôstom, konaním skutkov lásky, milosrdenstva.

Náš Boh je Bohom života, radosti, a nie smútku a strachu. V tejto istote nás volá aj k pokániu, zvlášť v tejto pôstnej dobe. Vyzýva nás k nemu aj prostredníctvom Panny Márie. Veľa sme o tom uvažovali pri našej príprave na zasvätenie sa jej Nepoškvrnenému Srdcu v roku 2017. Mária v Medžugorí pokračuje vo svojich výzvach na pokánie - je to pokračovanie Fatimy a jej posolstiev. Preto prosím každého v našej diecéze, kto môže, aby sme sa modlili tiež každý deň tri ružence – za seba, aj za druhých. Spomeňme si na ochotu a horlivosť fatimských detí, modliacich sa za obrátenie hriešnikov. Vrúcna modlitba s dôverou už toľko krát u Pána vyprosila zázračné milosti!

Pokánie nás vedie k očisteniu, k prehĺbeniu pochopenia zmyslu ľudského života tu, na zemi, prežívaním ktorého si „pripravujeme“ večnosť. Využime dobre tento čas, v láske, v dôvere, nechávajúc sa sýtiť a posilňovať Pánom cez jeho Slovo a v týchto dňoch prostredníctvom duchovného sv. prijímania.

Myslím na Vás v modlitbách a všetkým Vám žehnám

                                                                                              + Mons. Stanislav Stolárik

                                                                                                       rožňavský biskup