Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka má nového rektora

Spišská Kapitula 16. mája (TK KBS) V piatok 16. mája 2014 počas svätej omše v kaplnke svätého Jána Nepomuckého, ktorú celebroval spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich pri príležitosti slávnosti patróna kňazského seminára, bolo oznámené aj meno nového rektora kňazského seminára. Stal sa ním Peter Majda, doterajší kancelár biskupského úradu. Nahradil tak Mons. Jozefa Jaraba, ktorý pozíciu rektora zastával od roku 1990 a nedávno bol zvolený za dočasného rektora Katolíckej univerzity s platnosťou od 1. júna 2014.

Na svätej omši sa zúčastnili predstavení kňazských seminárov v Košiciach a na Spišskej Kapitule, seminaristi, vyučujúci, rehoľné sestry a iní hostia. V homílii sa prihovoril Štefan Novotný, rektor Kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach. Pripomenul, že Boh chce cez samotné Božie slovo vstúpiť do života ľudí a svojou láskou vyslobodzuje človeka z bahna hriechu. 

V závere svätej omše spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich prečítal menovací dekrét, ktorým spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vymenoval za nového rektora seminára Petra Majdu. Mons. Jozef Jarab sa poďakoval všetkým, ktorí mu počas 24 rokov pomáhali a boli mu oporou a odovzdal novému rektorovi insígnie rektorov kňazského seminára - plášť a biret. V roku 1922 ich dostal vtedajší rektor seminára, Mons. Jozef Vojtíček, od Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Rektorovi Jarabovi ich odovzdal profesor Ladislav Hanus 17. januára 1990, keď po štyridsiatich rokoch nútenej prestávky začal seminár plniť svoju pôvodnú úlohu. Nový rektor Peter Majda sa poďakoval svojmu predchodcovi slovami Pána Ježiša, ktoré adresoval svojim učeníkom: „Ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce.“

Peter Majda sa stal v poradí sedemnástym rektorom seminára v Spišskej Kapitule. Okrem Mons. Jozefa Jaraba boli jeho predchodcami aj iné významné osobnosti, ako napríklad Štefan Barnáš (1945-1950), Ferko Skyčák (1938-1945) Ján Ferenčík (1931-1938), Jozef Vojtíček (1921-1931), ale aj Ján Vojtaššák (1919-1921). 

Peter Majda sa narodil v roku 1976. Pochádza z Beňadova na Orave. Základné teologické štúdia absolvoval v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Za kňaza bol vysvätený 16. 6. 2001 spišským diecéznym biskupom Mons. Františkom Tondrom. Do roku 2003 bol kaplánom v Levoči. Od roku 2003 bol vicekancelárom a tajomníkom Biskupského úradu v Spišskej Kapitule, zároveň členom presbyterskej rady, od roku 2004 aj hovorcom Biskupského úradu. V roku 2003 získal licenciát z pastorálnej teológie na KUL v Lubline, v roku 2008 ThDr. a PhD. na TF v Košiciach KU v Ružomberku. Od roku 2009 pôsobil ako kancelár a riaditeľ Biskupského úradu v Spišskej Kapitule, zároveň bol tajomník presbyterskej rady. Okrem toho bol v minulosti aj členom komisie pre posvätné rády a ministériá a spovedníkom bohoslovcov. 

Mons. Jozef Jarab sa narodil v roku 1947 v Bijacovciach. Kňazskú vysviacku prijal 21. júna 1970 v Bratislave. V rokoch 1970-1973 bol kaplánom v Levoči, potom pol roka v Spišskej Novej Vsi. 1. apríla 1974 bol vtedajším ordinárom Mons. Štefanom Garajom menovaný za tajomníka Biskupského úradu v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí. 30. júla 1980 mu bol odňatý štátny súhlas k verejnému účinkovaniu. Od 1. novembra 1980 bol menovaný za duchovného správcu vo farnosti Svit-Lučivná. Od roku 1984 do roku 1990 bol duchovným správcom farnosti Spišské Bystré. 12. januára 1990 bol Mons. Františkom Tondrom menovaný za rektora kňazského seminára v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí. Doktorát z teológie získal v roku 1995, docentúru v roku 1996 na UK v Bratislave a profesorom sa stal v roku 2005. Vyučoval na viacerých slovenských vysokých školách. Od roku 1999 je členom Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, v súčasnosti je jej podpredsedom. Deviateho mája 2014 bol Akademickým senátom KU v Ružomberku zvolený za povereného rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku.

TK KBS informovali Tomáš Tomusko a Lukáš Stolárik