Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Adventné obdobie - Streda - 18.12.2013

erb_filo_rgb_FINALMt 1, 18-24

Na základe dnešných čítaní si môžeme pripomenúť kto je to ten, koho očakávame. Vychádzajúc z proroka Jeremiáša je výhonok z rodu Dávidovho, je spravodlivý výhonok, je múdry panovník, uskutočňovateľ práva a spravodlivosti na zemi, vodca, ba dokonca „budú volať Pán je naša spravodlivosť.“ Mesiáš nebude mať len prívlastok, že je spravodlivý, ale že je spravodlivosť. A žalm rozvádza túto pravdu o spravodlivosti. Je prosbou, aby spravodlivý Boh svoju spravodlivosť zveril ďalej človekovi, „aby spravodlivo vládol  nad jeho ľudom“ (porov.  v.  2).

         V evanjeliu sme počuli dokončenie genealógie, ktoré nám hovorí, že sa „Ježiš narodí z Márie, zasnúbenej s Jozefom, Dávidovým synom“. Svätého Jozefa dnešné evanjelium charakterizuje slovami: „Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a  nechcel ju vystaviť potupe.“  V Ježišovi sa spojila Božia a ľudská spravodlivosť. Humana et divina iunguntur. Táto Božia spravodlivosť nám v Ježišovi udelená, je aj našou spravodlivosťou, nie však v právnom zmysle, ale v biblickom. Je Boh spravodlivý, pretože nám je povinný dať, čo nám patrí? Jeho spravodlivosť je nám vysvetlená a odovzdaná v zmysle biblickom.

Alebo:

Keď si pripomíname historický advent Starého zákona, vidíme, že ľudstvo očakávalo Mesiáša vo vedomí hriechu, očakávalo ho ako Spasiteľa.  Veď hriech to bol, a svätý Augustín hovorí, že to bola šťastná vina, čo prinútil Boha, aby urobil tak veľký prejav lásky k nám, že nám poslal svojho jednorodeného Syna za Spasiteľa. Tento hriech prvého človeka mal katastrofálne následky pre všetkých jednotlivých ľudí okrem Panny Márie. Takže na nás ešte stále doliehajú dôsledky prvotného hriechu. Máme problémy s rozoznávaním dobra od zla, máme problémy s odolávaním pokušeniam, máme problém s konaním dobra. „Ešte stále na nás doliehajú následky prvotného hriechu“, sme si priznali v modlitbe dnešného dňa, v orácii. A preto sme sa obrátili na Boha s prosbou „prosíme ťa, nech nám prinesie pravú slobodu očakávané narodenie tvojho milovaného Syna“. On priniesol svojim narodením pravú slobodu. Hriech je otroctvo, sloboda je v Kristovi. Preto sa narodil, aby nás oslobodil, vykúpil z otroctva. Pre nás sa stane prameňom slobody len vtedy, ak aj my po ňom túžime a prijmeme ho.