Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Výberové konanie na riaditeľa KZŠ sv. Jána Nepomuckého v Rožňave zriadenej Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Rožňava

erb_brownRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Vladimírom Filom, biskupom - apoštolským administrátrom a ním povereným riaditeľom Diecézneho školského úradu Mgr. Norbertom Bizem v súlade s §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého, Kósu Schoppera 22, Rožňava

(podmienky výberového konania na stiahnutie)

Termín podania prihlášky je 31. mája 2015