Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Šestnásteho v mesiaci sa modlíme za diecézu, otca biskupa a na ním stanovený úmysel a tiež k Panne Márii Rožňavskej

Každý mesiac sa 16.- teho zjednocujeme v modlitbe za našu Rožňavskú diecézu, za nášho otca biskupa Stanislava. Prosíme aj na úmysel, ktorý stanoví otec biskup na dlhšie obdobie. Aktuálne prosíme za oslobodenie od každého druhu závislosti.

Tento rok je však 16. október výnimočnejší, ako ostatné mesiace. Práve v tento deň si môžeme pripomenúť 40. výročie od zvolenia dnes už svätého pápeža Jána Pavla II., ktorý bol pre celú Cirkev úžasným darom. V našej diecéze je iste ešte stále živá spomienka na jeho pastoračnú návštevu v srdci diecézy pred pätnástimi rokmi, ktorú sme si v Rožňave pred mesiacom pripomenuli slávením  kňazského dňa 12. septembra a na druhý deň ďakovnou svätou omšou pod Rákošom, na mieste slávenia Eucharistie s týmto svätcom 13. septembra 2003.

Pri príležitosti Kňazského dňa 12. septembra 2018 otec biskup Mons. Stanislav Stolárik požehnal a rozposlal do celej diecézy - do každej farnosti, do každého spoločenstva zasväteného života, do katolíckych inštitúcii obraz Rožňavskej Panny Márie.

V homílii v tento deň povedal: Je to dar; dar Panny Márie z príležitosti jej menín, ale aj výročia návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave. Čo ma viedlo k tomuto kroku? Jeden dôvod bol už spomenutý: neostať len pri zasvätení diecézy, z októbra minulého roka (14. októbra 2017), ale robiť ďalšie konkrétne kroky, ktoré teraz uvádzam: 1. V septembri 2014 z iniciatívy biskupa Fila sa dovŕšilo zjednotenie Rožňavskej katedrály s bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme, čím je možné získať viaceré duchovné dobrá v stanovené dni v našej katedrále. 2. Zvláštnosťou tejto jednoty je skutočnosť, že obraz Rožňavskej Panny Márie je kópiou obrazu zo spomenutej baziliky, ktorý je známy ako „Salus Populi Romani“ (Záchrana rímskeho ľudu). 3. Vieme, že Svätý Otec František sa pred každou zahraničnou cestou i po nej pri tomto obraze pomodlí. 4. Kópiu obrazu, ako vieme, vyniesli naši mladí v auguste 2016, po svetových dňoch mládeže v Krakowe, na naše vzácne mariánske pútnické miesto v Úhornej, keď predtým bol tento obraz prítomný na dekanátnych stretnutiach mládeže v celej diecéze. 5. Z Úhornej, kde si uctievame rovnako, ako v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore – Pannu Máriu Snežnú, sa pôvodný obraz nenávratne stratil. Ale predsa tam dnes máme kópiu rímskeho obrazu, a tým je aj v Úhornej zvýraznená jednota s mariánskou bazilikou v Ríme, s Pannou Máriou Snežnou. 6. Tým, že sa dnes obraz Rožňavskej Panny Márie rozposiela do celej diecézy, môže sa utvrdiť: naša diecézna jednota; jednota celej diecézy s Rímom; pri každej modlitbe pred jej obrazom môžeme ešte silnejšie prežívať, ako sme v diecéze všetci deťmi jednej Mamy – Panny Márie, ktorá má dnes meniny.“

Obraz má byť v kostoloch umiestnený na viditeľnom mieste a pri ňom vystavená aj zasväcujúca modlitba k Panne Márii Rožňavskej. Vždy 16. -teho v mesiaci sa obraz vystaví v sanktuáriu kostola a k doterajším modlitbám za diecézu sa pomodlí aj zasväcujúca modlitba k Panne Márii Rožňavskej.

Máme veľké príležitosti prostredníctvom Panny Márie vyprosiť milosti pre nás, naše rodiny, farnosti, diecézu a napomáhať potrebnú jednotu na všetkých úrovniach života od toho nášho osobného, cez rodinný, cez farské spoločenstvá až po diecéznu jednotu, ktorá prispieva k jednote celej Cirkvi.

Modlitbu uvádzame v slovenskom aj maďarskom jazyku

 

MODLITBA ZASVÄTENIA SA PANNE MÁRII ROŽŇAVSKEJ   Preblahoslavená Panna Mária Rožňavská, s obnovenou vďačnosťou za tvoju materinskú prítomnosť pripájame svoj hlas k hlasu všetkých generácií, ktoré ťa volajú blahoslavenou. Oslavujeme v tebe veľké diela Boha, ktorý sa vo svojom milosrdenstve neúnavne skláňa k ľudstvu, sužovanému zlom a zranenému hriechom, aby ho uzdravil a spasil. Prijmi s materskou dobrotivosťou tento zasväcujúci úkon, ktorý dnes konáme s dôverou pred týmto tvojím obrazom, ktorý je nám taký drahý. Sme si istí, že každý z nás je vzácny tvojim očiam a že ti nie je cudzie nič z toho, čo prebýva v našich srdciach. Dávame na sebe spočinúť tvojmu blaživému pohľadu a prijímame potešujúce pohladenie tvojho úsmevu. Opatruj náš život vo svojom náručí: žehnaj a posilňuj každú túžbu po dobre, oživuj a sýť vieru, dodávaj silu a svetlo nádeji, vzbudzuj a roznecuj lásku, veď nás všetkých po ceste svätosti. Nauč nás svojej prednostnej láske voči maličkým a chudobným, voči odstrčeným a trpiacim, voči hriešnikom a v srdci zblúdeným, zhromaždi všetkých pod svoju ochranu a všetkých odovzdaj tvojmu milovanému Synovi, nášmu Pánovi, Ježišovi. Amen.   Podľa modlitby pápeža Františka, Vatikán, Námestie sv. Petra, 13. októbra 2013 Imprimatur: X Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup           Rožňava, 17. júla 2017 (prot. č. 643)     FELAJÁNLÓ IMA A ROZSNYÓI SZŰZANYÁNAK Boldogságos Szűz Mária, rozsnyói Szűzanyánk! Anyai jelenlétedért megújult hálával kapcsoljuk szózatunk minden nemzet kórusához, akik boldognak hirdetnek. Benned Isten nagy műveit dicsőítjük. Ő nagy irgalmasságában a gonosztól, a bűntől ellepett emberiséghez fáradhatatlanul lehajol, hogy gyógyulást és üdvösséget ajándékozzon. Fogadd el anyai jóságodban felajánlásunkat, melyet most drága képed előtt bizalommal végzünk. Biztosak vagyunk abban, hogy mindnyájunk értékesek vagyunk szemedben, és az, ami szívünkben lakozik, nem idegen előtted. A te édes tekintetedtől hagyjuk kísérni magunkat, és elfogadjuk mosolyod vigasztaló gyengédségét. Őrizd életünket anyai karjaidban: erősítsd és áldd meg a jó minden kívánságát, éltesd és tápláld hitünket, adj erőt és világosságot reményünknek, ébreszd fel és ihlesd szeretetünket, vezess bennünket az életszentség útján. Taníts megkülönböztetett szeretettel szeretni a szegényeket, a kicsiket, az eltaszítottakat, a szenvedőket, a bűnösöket és eltévelyedetteket, egyesíts mindenkit védelmed alatt és adj át bennünket szeretett Fiadnak a mi Urunk Jézus Krisztusnak. Amen.   Ferenc pápa imája nyomán. Vatikán 2013 október 13.   Imprimatur: X Mons. Stanislav Stolárik, rozsnyói megyéspüspök Rozsnyó, 2017 július 17. (prot.szám: 643/2017)