Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pastiersky list rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika pred začiatkom duchovnej prípravy na zasvätenie diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

V tomto týždni je pred nami prvá sobota mesiaca február. Je to čas, kedy chceme začať v našej diecéze „fatimský deviatnik“, ktorého vyvrcholením bude zasvätenie celej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v sobotu 14. októbra 2017 v rožňavskej katedrále. Podľa slov emeritného pápeža Benedikta XVI., nás Panna Mária pozýva „ku kultivovaniu vnútornej citlivosti srdca“, lebo „srdce otvorené Bohu a očistené modlitbou (kontempláciou) je mocnejšie ako pušky a iné zbrane“. Také srdce je otvorené pre jednotu, a nie rozbíjanie.

Podľa priania Panny Márie z Fatimy sa chceme každú prvú sobotu spoločne modliť v našej diecéze, i keď každý vo svojej farnosti, filiálke a niektorí i súkromne. Táto modlitba na prvú sobotu v mesiaci nás spojí v celej diecéze. Silou modlitby vytvoríme nádhernú jednotu, ktorej sa diabol najviac bojí. On nás chce rozdeľovať a ide na to rôznymi spôsobmi.

K prehĺbeniu jednoty, o ktorú pre nás pri Poslednej večeri Ježiš tak veľmi prosil, dopomôžu predlohy pobožností fatimských sobôt v slovenskom i maďarskom jazyku. Kňazi jednotlivých farností nahlásili na biskupský úrad, koľko brožúr potrebujete v jednotlivých farnostiach, aby ju každý záujemca mohol mať. Lebo keď aj ukončíme „fatimský deviatnik“, brožúra poslúži i na každú ďalšiu prvú sobotu mesiaca v našom živote.

O jednotlivých témach deviatnika môžete uvažovať celý mesiac a usilovať sa tieto myšlienky vnášať do svojho života. Neznamená to, že nemôžete rozjímať i o ďalších bodoch fatimského posolstva, prípadne o živote troch detí  – bl. Františkovi, bl. Hyacinte  a Božej služobnici  sr. Lucii, ktorým sa Panna Mária zjavila. Všetko, čo pomôže ešte viac spoznať a porozumieť fatimské posolstvo, je vítané a iste to povzbudí a obohatí každého veriaceho.

Sprievodným znakom deviatnika bude i putovanie sochy Fatimskej Panny Márie po diecéze. Je to znova vhodná príležitosť, aby sa zišla celá farnosť k modlitbe a k rozjímaniu nad posolstvom z Fatimy. Prosím vás všetkých, aby ste tak vzácnej návšteve vo svojej farnosti venovali náležitú pozornosť. Sochu nech sprevádzajú i kňazi a veriaci aj z okolitých farností. Sochu Panny Márie budú sprevádzať i relikvie dvoch detí, ktorým sa zjavila Matka Božia vo Fatime – bl. Františka a bl. Hyacinty. Pri každej návšteve putovnej sochy si môžete uctiť nielen ich relikvie, ale i povzbudiť sa, aby sme podľa ich detskej úprimnosti a otvorenosti prijímali fatimské posolstvo.

Pri tejto soche vykonáme na záver jej putovania, spomenutý akt zasvätenia celej diecézy (14. októbra 2017). Po zasvätení diecézy bude socha Panny Márie prenesená (v pondelok 16. októbra  2017 – v deň modlitieb za diecézu) do obnovenej kaplnky Najsvätejšieho Ježišovho Srdca v Katolíckej základnej škole sv. Jána Nepomuckého v Rožňave, aby i ďalším generáciám pripomínala túto významnú chvíľu nášho biskupstva. Aj ďalšie zastavenia sa pred touto sochou v kaplnke budú vhodnou príležitosťou k modlitbe za diecézu.

Ďalšími významnými pozvaniami k prehĺbeniu života jednoty v diecéze budú: odpustová slávnosť v Bôrke (15. – 16. júla 2017) a v Úhornej (5. – 6. augusta 2017). Týmto púťam bude predchádzať celodiecézne stretnutie v Boľkovciach pri Lučenci v sobotu 13. mája 2017 – presne v deň prvého zjavenia pred 100 rokmi vo Fatime. V Boľkovciach – Osade je jeden z dvoch kostolov v našej diecéze, ktoré sú zasvätené Panne Márii Fatimskej (druhý je v Starej Vode, farnosť Švedlár). Stretnutie v Boľkovciach bude jedným z vrcholov fatimského roka v diecéze a na toto stretnutie každého z vás už teraz srdečne pozývam. Dôležitý bude i „kňazský deň“ 13. septembra 2017 v Rožňave, ktorý vychádza presne na 14. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. – „pápeža Fatimy“ v sídle diecézy; a tiež presne na 100. výročie septembrového zjavenia Panny Márie vo Fatime.

Je to znova možnosť prežiť neopakovateľné chvíle spoločenstva viery, aké sme mali možnosť zakúsiť na diecéznej púti v Smižanoch. Chcem poďakovať i za iné nádherné stretnutia viery: v Bôrke, Úhornej, Fiľakove, ale i za púte do Rudníka, Divína, Szent Kútu či na iné miesta. K týmto iniciatívam vás povzbudzujem i naďalej.

A tak, ešte raz vyslovujem pozvanie k spoločnej modlitbe „fatimského deviatnika“ prvých sobôt k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorý začneme už o šesť dní. Keď budeme predkladať Bohu svoje prosby cez Pannu Máriu, neobchádzajme i  jej naliehavú výzvu, aby sme veľa pamätali vo svojich modlitbách a obetách na  uzmierenie Boha za hriechy nás všetkých. Veľa prosme a obetujme za obrátenie hriešnikov, za zomierajúcich a za duše v očistci. Ak toto vložíme ako úmysel do svojich modlitieb a obiet, vtedy sme pochopili, o čom je Fatima. Vtedy najviac prispejeme k víťazstvu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie vo svojich srdciach. Sv. Ján Pavol II. povedal: „Naliehavá výzva Najsvätejšej Panny Márie na pokánie nie je nič iné, ako prejav jej materskej starostlivosti o osudy ľudskej rodiny, ktorá potrebuje obrátenie a odpustenie.“

Veľkou duchovnou posilou v našej aktivite je rozhodnutie z Ríma, v ktorom dostávame na celý čas konania „fatimského deviatnika“ i na všetky podujatia s ním súvisiace požehnanie Svätého Otca Františka a milosť získavania úplných odpustkov za obvyklých podmienok. Odpustky sa vzťahujú na všetkých, ktorí sa zúčastnia na pobožnostiach prvých sobôt. Získať odpustky môžu i chorí, trpiaci a tí, ktorí nemôžu byť na nich osobne prítomní, ale sa zjednotia duchovne s modliacim sa spoločenstvom. Odpustky získajú i tí, ktorí sa zúčastnia na pobožnostiach pri putovaní sochy Panny Márie.

Milí bratia a sestry, v našej diecéze sme sa rozhodli vykonať „fatimský deviatnik“ prvých sobôt. Panna Mária si žiadala päť prvých sobôt, ale to si neprotirečí. Dôležitejšie sú slová sestry Lucie: „Od vykonávania tejto pobožnosti spolu so zasvätením Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie bude závisieť vojna alebo mier vo svete“. Pre pokoj vo svete veľa urobil „pápež Fatimy“ – sv. Ján Pavol II., ale nezabúdajme i na veľké úsilie šírenia a praktizovania fatimského posolstva, ktoré vykonal slovenský biskup Pavol Mária Hnilica. Obaja splnili, čo sa od nich očakávalo; teraz je rad na nás. A záleží na každom jednom z nás. Ktovie, či vykonanie týchto pobožností nerozhodne o našej večnosti. Prisľúbenie Panny Márie je v tejto súvislosti veľmi silné. Dajte „fatimský deviatnik“ aj svojim drahým, nech si ho aspoň čítajú. Možno práve vtedy zasiahne Božia milosť a zmení ich srdce. Buďme štedrými a radostnými rozsievačmi fatimského posolstva, „veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať, kto seje štedro, štedro bude aj žať... lebo veselého darcu Boh miluje“ (2 Kor 9, 6-7).

Začíname spoločnou modlitbou, lebo kde už dvaja prosia o to isté, Boh to dá (porov. Mt 18, 19). A my sa chceme modliť nielen dvaja alebo traja, ale celá diecéza. Chceme urobiť i ďalší krok – pokračovať skutkami, ktorými sa budeme usilovať o pokoj v sebe a medzi nami navzájom. Tak môžeme „dobehnúť“ to, čo sme nechceli alebo nestihli urobiť v Roku milosrdenstva. Boh na príhovor Panny Márie Fatimskej iste požehná úsilie každého z nás pre dobro spoločnej veci. Každý mesiac začnime sv. spoveďou a sv. prijímaním na prvú sobotu.

Všetkým vám, ktorí už dávnejšie žijete fatimské posolstvo, alebo sa len teraz k nemu pripojíte, aby ste prispeli k prehĺbeniu duchovného života svojho i svojich blízkych; prispeli k obráteniu hriešnikov a k vyslobodeniu duší z očistca; prispeli k mieru vo svete a hlavne k pokoju v ľudských srdciach a vzťahoch, žehnám v mene + Otca i + Syna i + Ducha Svätého.

+ Mons. Stanislav Stolárik

                                                                                          rožňavský biskup