Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

O2H Vydať svedectvo

ôsma  katechéza O2H Uvidieť  : Tu

Jánovo Evanjelium (Jn 19, 25 - 41) 

"Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.“ A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho prebodli.“

"Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: „Tento človek bol naozaj spravodlivý.“ (Lk 23, 44 - 47)

Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili: „On bol naozaj Boží Syn.“  (Mt 27, 54)

Milý mladý priateľ!
Keďže nemôžem byť s Tebou osobne, chcel by som sa Ti prihovoriť týmto listom. Neviem presne, koľko máš rokov, kam chodíš do školy, alebo či už dokonca nepracuješ... Taktiež neviem, koľko listov si už v živote napísal. Nemyslím na „esemesky“ alebo „lajky“ na sociálnych sieťach... Ale jedno viem určite – si tak isto zvedavý ako ja. Túžiš vidieť nové veci, stretávať zaujímavých ľudí, objavovať nové krajiny, mať O2H-u snívať a nie len prispôsobovať sa. Tak teda – ak som si správne tipol, že si to Ty, pozývam Ťa spolu so mnou objaviť a spoznať skutočný príbeh jedného muža, v ktorom som sa našiel aj ja. Pokojne sa usaď, priprav si šálku čaju a nájdi si pár minút na prečítanie tohto môjho listu...

V prvom rade Ti o tom mužovi chcem povedať, že mal O2H-u a nebol ticho, a to aj vtedy, keď sa všetci báli. Muž, o ktorom nevieme ani to, kde sa narodil. Isté je, že sa nenarodil v žiadnej slávnej rodine. Vojak, ktorý sa vôbec nestal slávnym preto, že bojoval v bitkách a vo vojnách, ktorých určite nebolo málo. Mal pod sebou okolo sto ďalších vojakov (preto stotník), ale – musím sa priznať – neviem ani ako sa volal. No všetci ho poznajú! Iste sa ma spýtaš, ako je možné, že sa tento bezmenný vojak stal slávnym? Je to preto, že sa jeho príbeh spája s Ježišom na krížovej ceste, na ktorej ho spolu s ostatnými vojakmi sprevádzal (alebo skôr hnal) na Golgotu. Chcem Ti povedať, že to nebol žiaden uhladený vojačik. Bol to drsný chlap a vojak, ktorý mal toho už dosť „za ušami“. A tam, na Golgote, sa to stalo... Jeden z vojakov mal vykonať rutinnú úlohu, presvedčiť sa, či Ježiš a tí, čo boli s ním ukrižovaní, sú skutočné mŕtvi. Mal im dať poslednú „ranu z milosti“ a ukončiť ich trápenie. Zobral kopiju a jediným švihom prebodol Ježišov bok. To, čo sa udialo potom, sa vymyká všetkému, čo by sa dalo očakávať. Z Ježišovho boku vyšla krv a voda – to by sa ešte dalo pochopiť. Ale stotník, keď to videl, spoznal, že ten ukrižovaný muž menom Ježiš bol skutočne Boží Syn. A nielenže to spoznal, ale to aj nahlas povedal, a toto jeho svedectvo, tieto jeho slová sa dostali aj do Knihy kníh: „On bol naozaj Boží Syn.“ (Mt 27,54)... 

Hľadaj pravdu a nájdeš O2H-u svedčiť o nej.

Hľadaj Pravdu a nájdeš O2H-u svedčiť o Ňom.    Tvoj spolubojovník  Pavol Noga, CM - vincentín

Modlitba, ruky a boj teda spolu úzko súvisia. Každý prst dlane reprezentuje istú oblasť života, za ktorú sa budeme modliť. Naša dlaň nám tak poslúži ako náš bojový strategický plán, ktorý nám bude denne pripomínať to, za čo sa chceme modliť.
aktivita_1_a
Palec – má na ruke zvláštne postavenie: najprirodzenejšie sa dotýka všetkých ostatných prstov. Rovnako aj náš vzťah s Bohom zasahuje do všetkých iných oblastí života. Palec preto symbolizuje vzťah s Bohom. Môžeš sa modliť za to, aby tvoj vzťah s Bohom rástol, aby sa tvoja viera prehlbovala, aby si mal odvahu svedčiť o Kristovi všade, kam pôjdeš. Za čo konkrétne sa budeš modliť? Zapíš si to k palcu...
aktivita_1_b
Ukazovák – ukazuje smer. Chceš spoznať, aký má Boh plán s tvojím životom? Čo Boh chce, aby si dnes robil? Kam chce dnes viesť tvoje kroky? Komu by si dnes mohol poslúžiť? Do akého životného povolania ťa pozýva? Za čo konkrétne sa budeš modliť? Zapíš si to k ukazováku...  
aktivita_1_c
Prostredník – je najvyšší prst, reprezentuje autority. Žiaľ, tento prst sa často spája s neúctivým gestom. Ako často sa s neúctou správame práve k autoritám? Je načase zmeniť to! Bojujme za to, aby sa v prvom rade menil náš postoj k autoritám, aby sme k nim mali úctu. Môžeš sa modliť za svojich učiteľov, kňazov tvojej farnosti, predstaviteľov mesta a štátu, aby svoje povolanie vykonávali zodpovedne a spravodlivo. Modli sa za to, aby ich Pán žehnal a priťahoval ich k sebe. Za koho sa budeš modliť? Zapíš si to k prostredníku...
aktivita_1_d
Prstenník – nosievame na ňom obrúčku a snubný prsteň, takže tento prst znázorňuje vzťahy. Máš vzťahy (v rodine, v škole, medzi priateľmi), v ktorých to škrípe? Modli sa za ne! Túžiš po dobrom manželskom partnerovi? Modli sa zaňho/za ňu! Sú u vás doma napäté vzťahy? Modli sa za to! Chceš, aby tvoji príbuzní alebo priatelia spoznali Boha? Modli sa za to! Za koho sa budeš modliť? Zapíš si to k prstenníku...
aktivita_1_e

Malíček – je najmenší zo všetkých prstov, najzraniteľnejší. Nechceme myslieť iba na seba, ale aj na iných – na tých, ktorí potrebujú, aby sa ich niekto zastal a ochránil ich.

Trápi ťa osud prenasledovaných kresťanov? Modli sa za to, aby ich Boh ochraňoval a posilňoval ich vo vyznávaní viery. Zároveň sa modli za ich prenasledovateľov, aby spoznali Ježiša. Trápi ťa osud utečencov, týraných žien, zneužívaných detí? Modli sa za to! Aká nespravodlivosť vo svete ťa hnevá? Napíš si ju k malíčku...

Máriina cesta - Salve Regina Mater misericordiae

Znova buď pozdravená Kráľovná nebies, a to slovami, ktorými začína ďalší nádherný mariánsky hymnus: Salve Regina Mater misericordiae – Zdravas Kráľovná Matka milosrdenstva. Naša úcta k Márii nekončí, ale rastie. V máji si v rámci Máriinej cesty chceme pripomenúť, že Kráľovná nebies je Matkou milosrdenstva.

Pri modlitbe, alebo speve, Loretánskych litánií, zvlášť v tomto mesiaci, kedy by sme sa ich mali pomodliť každý deň, sa stretávame s mnohými ďalšími nádhernými Máriinými titulmi. Avšak všetky sa napokon duchovne zbiehajú v jedinom krásnom titule: Matka milosrdenstva.

Nech nás oslovuje i povzbudzuje Máriin prejav milosrdenstva, výrazne prítomný v každom prejave mariánskej úcty, čo dokumentujú viaceré uvedené i nespomenuté príbehy zo života mariánskych ctiteľov. Mária nie je Kráľovnou moci, ktorá hrozí represiami, nie je tou, ktorá si po nanebovzatí len sama „užíva radosti neba“. Jej kraľovanie je v plnej miere milosrdenstvom, ktoré oslobodzuje a obohacuje človeka. Kráľovná nebies je tou, ktorá silou milosti príhovoru u svojho Syna je ešte viac blízka každému ľudskému utrpeniu ako Matka milosrdenstva. Neustále prosiť Matku milosrdenstva o Božie milosrdenstvo je jedinou nádejou budúcnosti ľudstva. ...

Máriin oltár zvlášť v máji a v októbri SvMáriina cesta_8_6ätej Benínii Konsolate z Turína Ježiš povedal: „Postavte si vo vašich srdciach májový oltár pre Pannu Máriu. Prežite tento krásny mesiac pokiaľ možno v duchovnom spojení s vašou nebeskou Matkou a darujte jej všetko, čo robíte, aby to Ona odovzdala mne. Ona sa dobre postará o všetky vaše záležitosti a sama pridá ruku k dielu, ak by malo niečo chýbať. Táto myšlienka nech Vám pomôže, aby ste do nej vložili všetku vašu dôveru. Z každého dňa tohto mesiaca utvorte ružu, ktorú jej večer darujete. Táto ruža je utvorená zo skutkov vernosti a predovšetkým lásky...“ Svätí sa doslova predbiehali v prejavoch lásky k Panne Márii Matke milosrdenstva a na jej počesť písali oslavné texty, komponovali piesne, prinášali jej kvety, pred každou prácou ju pozdravovali, dávali jej rôzne mená. Napríklad svätý Bonaventúra ju nazýval nielen svojou Paňou a Matkou, ale aj svojím srdcom, svojou dušou. Svätý Bernardín Sienský každý deň navštívil nejaký obraz alebo sochu Panny Márie a na otázku kam chodí, odpovedal, že navštevuje svoju „milenku“. Svätý František Solanský si s hudobným nástrojom sadal pred jej obraz a spieval jej o láske. A vysvetľoval, že tak ako to zvyknú robiť zaľúbení, aj on spieva svojej milovanej Kráľovnej večernú serenádu. Drahí mladí priatelia, je na mieste otázka: Ako Márii prejavujem svoju lásku ja? Veď aj náš život je plný situácií, v ktorých sa voči nám prejavila ako Matka milosrdenstva. Sú to možno nepatrné a snáď i nepovšimnuté okamihy v porovnaní s uvedenými príkladmi. No koľko ráz ťa už zachránila a ani o tom nevieš! Prežime preto májový mesiac ako deti Panny Márie aj konkrétnymi prejavmi našej úcty pri peknom obraze alebo soche Panny Márie. Láska je vynaliezavá a vy mladí budete mať určite veľa kreatívnych nápadov, ako Márii prejavíte vašu vďačnú lásku!