Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

„Nechajte deti prichádzať ku mne“

„Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci, ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: "Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň." Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich.“ (Mk 10, 13-16)

Známy úryvok z evanjelia svedčí o tom, ako Ježišovi záleží na deťoch, ako túži po tom, aby deťom nebolo bránené prichádzať k nemu. Dieťa si samo, aspoň kým je menšie nevyberá kam pôjde. To určujú rodičia, vychovávatelia - tí, ktorí majú zaň zodpovednosť. Tak je to správne, lebo dieťa by často šlo tam, kde by mu hrozilo nebezpečenstvo rôzneho druhu. Tí, ktorí nesú na pleciach zodpovednosť za deti a ich výchovu si musia uvedomiť, že majú chrániť dieťa od nebezpečenstva. Ale tiež  sa majú starať o to, aby šlo tam, kde potrebuje. Kde to potrebuje nielen zdravie jeho tela, intelektuálny,  kultúrny, telesný rozvoj, ... všestranný ľudský rozvoj, ale treba pozerať a dbať aj na rozvoj a potreby jeho ducha - na duchovný život, na nadprirodzený život, ktorý dostalo pri krste a ktorý chce rásť. Mamy za Ježišových čias dobre vedeli, prečo prinášali deti práve k Ježišovi. Chceli, aby sa ich dotkol, aby ich žehnal. Chceli pre svoje deti to najlepšie.

Na Deň detí je možno dobre zamyslieť sa, či naše deti dostávajú v potrebnej miere starostlivosť aj o ich duchovný život. Chceme sa však tiež povzbudiť niektorými známymi aktivitami, ktoré sa pre deti a ich vzťah k Bohu robia aj v našej diecéze.

Určite treba oceniť na tomto poli prácu a aktivity všetkých kňazov, katechétov, dobrovoľníkov, ktorí sa venujú deťom prostredníctvom katechéz, stretiek, pravidelných, aj občasných podujatí. O mnohých týchto, zvlášť pravidelných aktivitách sa vie len v užšom kruhu – v rodinách, v spoločenstvách, vo farnostiach... ale ony sú veľmi potrebné, ako je pre rast dieťaťa potrebná každodenná výživa a všetko, čo patrí k jeho rozvoju pravidelne, v primeranej miere. Tieto možno v očiach ľudí „nie veľké“ veci pre deti však s času-načas vyústia aj do aktivity väčšej, ktorá je už zjavná aj širšiemu okoliu. Napr. pravidelné nácviky speváckych zborov prinášajú úrodu v obohatení slávenia liturgie, alebo aj iných programov. Pravidelná formácia miništrantov sa ukáže pri slávení sv. omší a v ich angažovanosti možno napr. hoci v malej pomoci iným a pod. Nácviky koledníkov Dobrej noviny, jasličkových slávností – obohacujú slávenie Vianoc... starostlivosť o výchovu a formáciu detí prostredníctvom dobrovoľníkov vedie tieto deti aj k tomu, aby sa oni raz stali animátormi... Žiadna činnosť vykonávaná z lásky a so starostlivosťou pre deti nie je malá. Rodičia, starí rodičia, vychovávatelia, kňazi, zasvätení, animátori, všetci, ktorí dávajú dobrý príklad deťom, mladým... všetci si zaslúžia ocenenie a vďaku. Spomenieme tu jednu aktivitu, ktorá je známa vo svete, a do ktorej sa zapájajú aj deti z našej diecézy. Aj k realizovaniu tejto aktivity boli potrebné predchádzajúce kroky – učiť deti modliť sa, spoločne sa modliť, pripraviť im aj podmienky pre túto aktivitu:

 

Milión detí sa modlí ruženec (18.10. 2019)

O priebehu tejto modlitby v našej diecéze v minulom roku (2019) hovorí riaditeľ Diecézneho katechetického úradu, aministrátor farnosti Jaklovce, vdp. Jozef Bednárik: „Myšlienka tejto kampane sa zrodila v roku 2005 pri jednej prícestnej kaplnke s obrazom Panny Márie vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Miestne ženy raz videli, ako sa pred týmto obrazom skupina detí modlí ruženec. Počas ich modlitby mocne pocítili prítomnosť nebeskej Matky. Jedna z nich si vtedy spomenula na slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

Táto modlitebná iniciatíva má v prvom rade poukázať na to, že úprimná modlitba detí preniká ako šíp priamo do srdca milosrdného Boha. Svätý Ján Pavol II. napísal o ruženci v apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae: „Ruženec je zo svojej podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša.“

Po vzájomnom zdieľaní kňazov, rehoľníkov, ale aj katechétov môžeme povedať,  že sa deti modlili ruženec v  každej časti našej rožňavskej diecézy.  Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa vo svojich farnostiach, školách, škôlkach zapojili do tejto modlitbovej iniciatívy.

Pripájame aspoň niekoľko písomných rezonancií katechétok a katechétov, ktorí sa starali o túto modlitbovú iniciatívu:

  1. Auxtová -Jesenské

Mali sme z celej akcie veľmi dobrý pocit.  Samozrejme deťom bolo dlho, niektorých sme častejšie upozorňovali, no bolo vidieť, že sa mnohí naozaj snažia. Nič nie je úplne dokonalé, ale aj napriek mnohým prekážkam /kolegovia v práci - neveriaci mali výhrady/, to bolo veľmi milé a mali sme z toho veľkú radosť. Po nás prišli aj žiaci z maďarskej školy, bolo ich tiež hodne, a modlili sa  p. katechétom Z. Imreczem.

 

Silvia Mazúrová - Krompachy

Modlitbou svätého ruženca sme začali od prvého októbra na ZS s MŠ Maurerovej v Krompachoch na každej vyučovacej hodine. Modlili sme sa desiatok z ruženca na každej hodine so všetkými triedami. Modlitbová iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec sme sa modlili  spoločne pred sv. omšou v piatok. Na ruženci nás sprevádzal na gitare pán kaplán Bunda, ktorý spieval spolu s deťmi, ruženec viedol pán dekan Palušák. Mňa táto modlitba spolu s deťmi veľmi naplnila a duchovne posilnila.

Adrian Oravecz-  Radzovce

My sme sa modlili v dvoch skupinách. Ja, som sa bol modliť ruženec po 2.vyučovacej hodine v kostole s maďarsky hovoriacimi deťmi. Bolo prítomných 66 detí. Moja manželka, Ingrid - tiež katechétka, bola spolu so slovensky hovoriacimi deťmi v centrálnej miestnosti na škole. Ich bolo 25 detí.

 

 

Marianna Krompasky, - Turňa n/B. 

My sme sa zapojili do ružencovej modlitby s troma triedami:3.A, 4.A a 6.A.  Spolu sa zúčastnilo 32 detí. Pri každom začiatku Zdravas, deti po jednom kládli gaštany na zem, aby vytvorili ruženec. 

 

Janka Kučerová - Valaská

ZŠ Jaroslava Simana, ktorú navštevujú deti z farnosti Valaská, Hronec, Osrblie, (dekanát Brezno). Tento deň bol úplne iný ako tie „bežné„ školské dni. Deti boli skutočne šťastné. V ich tvárach sa zrkadlila úprimná radosť a šťastie, čo vyjadrili aj svojim oduševneným spevom na začiatku i na konci modlitby. Spoločne s deťmi sa posvätný ruženec modlili katechétky Katka a Janka a kňazi vdp. Ján Hrablay a vdp. Roman Kupčák, ktorí po spoločnej modlitbe udelili prítomným kňazské požehnanie.

Do aktivity sa samozrejme zapojili aj naše katolícke a cirkevné školy, ale aj mnohé iné školy. Dojemná bola zvlášť modlitba našich najmenších – z katolíckych škôlok v Revúcej a Rožňave, kde okrem toho, že deti takto pritiahli do kostola najmä rodičov, vydržali celú modlitbu sv. ruženca i sv. omšu. Určite všade, kde sa konala táto vzácna modlitba, tí, ktorí ju pripravili, našli spôsob primeraný podmienkam a možnostiam, ktoré mali. Vďaka všetkým!

Ako to prebiehalo napríklad v Tornali, je možné pozrieť si na stránke ich školy  https://zstornala.edupage.org/album/#gallery/417 .

Všetkým, ktorí sa starajú o deti, aby boli naozaj šťastné už tu na zemi, ale raz aj v nebi, patrí úprimná vďaka. Skončili sme mariánsky mesiac, spomenuli sme mariánsku aktivitu. Veďme naše deti aj naďalej prostredníctvom úcty k Panne Márii - k Ježišovi. To je overená a bezpečná cesta pre malých, i veľkých. Naša Mama nás všetkých privedie k svojmu Synovi - Ježišovi. V júni sa nám otvára možnosť priblížiť sa k Jeho Božskému Srdcu, ktoré si uctievame zvlášť tento mesiac.

 

Keď sme na začiatku napísali, že Pánu Ježišovi veľmi záleží na deťoch, treba dopovedať aj to, že mu záleží na každom jednom človeku. Chce, aby sme všetci prišli k nemu raz do nebeského kráľovstva. A skúsme pochopiť Ježišove slová, že ten, kto prijme Božie kráľovstvo ako dieťa, aj doň vojde.