Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Duchovné cvičenia v Ľuboriečke – Osuší

kaplnka_OsusieV týždni od 10. do 14. apríla 2016 v Inštitúte Krista Veľkňaza v Osuší Mons. Stanislav Stolárik viedol exercície pre kňazov Rožňavskej diecézy. Témou duchovných cvičení bolo: „Buďte milosrdní ako Otec“. Otázka otcovstva sa niesla celými duchovnými cvičeniami. Kňazi sa mohli zamýšľať nad témami: "Kto je pre mňa Boh Otec?, O živote s Bohom, Byť verný ako Otec, Milujúci Otec, Smerovanie k plnosti Otcovej lásky, Byť pokorný ako Otec, Pozvanie k odpusteniu, Odpustenie a milosrdenstvo, Matka Božieho milosrdenstva.

Misijný dom na Osuší plní jednu zo štyroch chariziem a to nepretržitú adoráciu Eucharistie. Tu pred Eucharistiou sa organizovane a nepretržite modlia členovia SIKV s ľuďmi – klaňateľmi z okolia, ale aj z iných farností, ba i zo sveta - vo dne aj v noci: „Keď sa ideš modliť, vojdi do svojej izby“... (Mt 6,6).

Ďalšia charizma je s charitatívnym zameraním („chariťáci“), ako sa píše v stanovách: "Vyhľadávame vo svete (alebo oni vyhľadávajú nás) núdznych a trpiacich, ktorí potrebujú pomoc."

Sú to zväčša ľudia na okraji spoločnosti (bezdomovci, alkoholici, narkomani, prostitútky, kriminálnici, problémoví ľudia, ale aj starí a chorí, telesne postihnutí, ktorých nikto nechce). Spoločne s nimi budujeme a zveľaďujeme zariadenia potrebné pre dôstojný život a žijeme spolu s nimi v našich „Misijných domoch“ komunitným spôsobom života, nakoľko oni to ináč a samotní, často bez pomoci iných nedokážu. V Dome Lazár sa starajú o starých a chorých ľudí.

Pán biskup na záverečnom slávení Eucharistie požehnal dom Lazár a novú sochu sv. Michala Archanjela pre kaplnku ustavičnej poklony. Boli to zároveň prvé meniny krstného patróna rožňavského diecézneho biskupa sv. Stanislava, ktoré oslávil so svojimi kňazmi.

Informoval ThLic. Štefan Kosturko