Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Výberové konanie na riaditeľa Katolíckej materskej školy Svätej Rodiny v Revúcej

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, ako zriadovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským biskupom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Katolíckej materskej školy Svätej Rodiny, Ormisova 585/15, Revúca.

Pre ďalšie potrebné informácie pozrite prílohy:

Výberové konanie KMŠ 1 strana

Výberové konanie KMŠ 2 strana